เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
สถานที่แข่งขัน/กิจกรรม
แผนที่/แผนผังจัดงาน
หลักการ/วัตถุประสงค์
ประวัติการจัดงาน
คำขวัญตราสัญลักษณ์
กำหนดการพิธีเปิด
ศูนย์พัฒนาวิชาการ
ผู้ประสานงาน สพม.12
ประกาศกรรมการดำเนินงาน
ประกาศกรรมการศูนย์แข่งขัน
คำร้องขอแก้ไขDOC5
ยกเลิกประกาศผลDOC7
แก้ไขเกียรติบัตรDOC10
ปฏิทินงานฝ่ายทะเบียน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
นักบินน้อยสพฐ
หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
รายการแข่งขันที่ไม่ส่งต่อ
1.ภาษาไทย
2.สังคมศึกษา
3.คณิตศาสตร์
4.พละศึกษา
5.กิจกกรมพัฒนาผู้เรียน
6.คอมพิวเตอร์
7.เกษตร
8.วิทยาศาสตร์
9.อุตสาหกรรม
10.ภาษาอังกฤษ
11.ภาษาญี่ปุ่น
12.ภาษาเกาหลี
13.ภาษาจีน
14.ดนตรีไทย
15.ธุรกิจ
16.ลูกเสือ
17.ศิลปพื้นบ้าน
18.อาเซียน
19.นาฎศิลป์
20.ประกวดนิทรรศการ
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
22 พ.ย. 2559
23 พ.ย. 2559
24 พ.ย. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

<<================>>

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  ผู้ดูแลระบบ
นายทะเบียน และเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาครั้งที่ 26 ปีการศึกษา 2559

 
 

 
 
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะเปิดให้พิมพ์เกียรติบัตรงานมหกรรม
วิขาการครั้งที่ 26 ปีการศึกษา 2559   ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559
 เป็นต้นไป ได้แก่
- เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
- เกียรติบัตรผู้เข้าแข่งขันและผู้ควบคุมทีม
- เกียรติบัตรคณะกรรมการดำเนินงาน 
- ศูนย์พละและศูนย์ฝรั่งเศษจะจัดส่งให้ทาง Google Drive
   ส่วนเกียรติบัตรอื่นให้ติดต่อ ขอรับจากผู้รับผิดชอบโดยตรง
 
 

    ปฏิทินฝ่ายทะเบียน     สรุปเหรียญรางวัล (ไปต่อ)   สรุปเหรียญตามจำนวน
 
ประกาศผลประกวดนิทรรศการ   

 

 
ผู้ประสานงาน การแข่งขันทักษะงานศิลปะหัตถกรรมฯภาคใต้ ของสพม.12
ผู้ประสานงาน การแข่งขันทักษะงานศิลปะหัตถกรรมฯภาคใต้ ของสพม.12
กลุ่มส่งเสริมจัดการจัดการศึกษา
1. นางสาวพรทิพย์ เกิดสม        089-2978036
2. นางอำนวย ไตรสุวรรณ         086-5199993
3. นางโสพิตตา แก้ววิชิต          081-2706383
4. นางสุนิสา เพียรดี                084-4461812 
กลุ่มนิเทศติดตามฯ
1. นางสุรัชนี อยู่สบาย              088-7523909
2. นายวิเชียร ปาณะพงศ์           089-6743218
วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 21:09 น.
การพิมพ์บัตรประจำตัว ผู้เข้าแข่งขัน
               
 

ระบบพิมพ์บัตรประจำตัว จะเปิดให้โรงเรียนและศูนย์วิชาการพิมพ์ได้
ตั้งแต่     วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 น.
แนวปฏิบัติ :
1. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน กรรมการตัดสิน และ
    กรรมดำเนินงาน (ชื่อ-สกุล, โรงเรียน, รายการ, เวลา, สถานที่) โดย
    ตรวจเมื่อเป็นไฟล์ PDF ถ้าถูกต้องให้ Save ลงเครื่อง ก่อนนำไปพิมพ์
2. เมื่อตรวจสอบทุกอย่างถูกต้อง โรงเรียนและศูนย์แข่งขัน สามารถพิมพ์บัตร
    ประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน กรรมการตัดสิน กรรมการดำเนินงาน 
    โดยให้เป็นไปตามข้อตกลงของศูนย์วิชา ว่าจะให้ใช้บัตรชนิดใดบ้าง
    ซึ่งมีบัตรทั้งหมด  4 ประเภท คือ
    1) บัตรผู้เข้าแข่งขัน สีขาว                     2) บัตรครูผู้ฝึกสอน สีขาว/สีเขียว
    3) บัตรกรรมการตัดสิน สีขาว/ฟ้า            4) บัตรคณะกรรมการดำเนินงาน สีแสด

วันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16:25 น.
ประกาศจากศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
1. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ประเภทสำรวจ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ให้จัดทำรายงานจำนวน 5 ชุด ส่งเอกสารรายงานโครงงานก่อนวันแข่งขัน โดยกำหนดส่งถึงจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ภายใน   วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16.30 น.   รายละเอียดตามเอกสาร   


การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 

  1. ลำดับการประกวดการแสดง  ม.ต้น 1-3     Science-Show    ปรับปรุ่ง 15 พ.ย. 17.45 
  2. ลำดับการประกวดการแสดง  ม.ปลาย 4-6  Science-Show    ปรับปรุ่ง 15 พ.ย. 17.45

วันพุธ ที่ 09 พฤศจิกายน 2559 เวลา 21:27 น.
งานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 26
กำหนดการงานแถลงข่าว
งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาครั้งที่ 26 ปีการศึกษา 2559
"เด็กไทยใจมุ่งมั่น  สร้างสรรค์ด้วยปัญญา  พัฒนาสู่สากล" 

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559 
ณ  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

กำหนดการ
วันอังคาร ที่ 08 พฤศจิกายน 2559 เวลา 19:52 น.
การตรวจสอบข้อมูลและการรายงานตัวของผู้เข้าแข่งขัน
  การตรวจสอบข้อมูลและการรายงานตัวของผู้เข้าแข่งขัน
 
          ให้โรงเรียนดำเนินการตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  ครูผู้ควบคุมทีม
และรายการแข่งขัน ซึ่งจะสามารถ ดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไข  ได้ตั้งแต่
วันที่ 7-15 พ.ย. 59  ดูจากเมนูที่ 6 ด้านซ้ายของเว็บไซต์แข่งขัน  

         แนวปฎิบัติการตรวจสอบข้อมูลและการรายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน 
วันเสาร์ ที่ 05 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11:15 น.
ประกาศจากฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน

                     ประกาศจากฝ่ายทะเบียน

การใช้สถานที่และระบบสื่อสารในการส่งข้อมูลการแข่งขัน
1.  
ศูนย์แข่งขันใดที่จะใช้สถานที่ ณ ศูนย์อำนวยการจัดการแข่งขัน
       (ฝ่ายทะเบียน) บริเวณห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนเบญจฯ
       ในการบันทึกคะแนนและประกาศผลการแข่งขันของศูนย์
       ให้ประสานงาน แจ้งชื่อศูนย์และจำนวนคนที่มาปฏิบัติงาน     
       ได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สพม.12 โทรศัพท์ 075345050
        ต่อ 107   
 เพื่อเตรียมระบบคอมพิวเตอร์และสถานที่
2.     ระบบสื่อสารที่ใช้ในการส่งข้อมูลผลการแข่งขัน มีดังนี้
           2.1 ไลน์กลุ่มฝ่ายทะเบียนงานมัธยม
           2.2  วิทยุสื่อสาร ย่านความถี่ CB 245 (เครื่องแดง)
                  ช่อง 26 และ VHF 147.300 Mhz
                   มีเครื่องให้ยืมใช้ แจ้งได้ที่ฝ่ายทะเบียน
           2.3 โทรศัพท์ของผู้ดูแลระบบและนายทะเบียนกลาง 
                   1. นายไตรรงค์  สาดแว         081-2711742
  
          โดยให้ทุกศูนย์แข่งขันพิจารณาเลือกใช้ตามความเหมาะสม 

                    แนวปฎิบัติของการรับรายงานตัวและการประกาศผล                               

วันอาทิตย์ ที่ 23 ตุลาคม 2559 เวลา 12:15 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

  : ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.   
------------------------------ ระดับเขตพื้นที่ ---------------------------------
รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ => 1 พฤศจิกายน – 12 พฤศจิกายน 2559
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข => ภายใน 7 - 15 พฤศจิกายน 2559
สิ้นสุดการปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู => 15 พฤศจิกายน 2559
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่งานมหกรรมวิชาการ => 22-24 พฤศจิกายน 2559 
โอนข้อมูลไประดับภาคจ.ระนอง  => 25 พฤศจิกายน 2559
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => หลังจบการแข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => ตั้งแต่ 30  พฤศจิกายน  2559 เป็นต้นไป
--------------------------------- ระดับภาค ------------------------------------
โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค => 9-16 พฤศจิกายน 2559
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  23-30 พฤศจิกายน 2559
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค =>  1-7 ธันวาคม  2559
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค => 26-28 พฤศจิกายน 2559
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค =>   8 ธันวาคม 2559
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดระนอง =>  21 - 23 ธันวาคม 2559
-------------------------------- ระดับชาติ -------------------------------------
การแข่งขันระดับชาติ  =>  29 - 31 มกราคม 2560
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 89
จำนวนทีม 8,910
จำนวนนักเรียน 18,488
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 10,983
จำนวนกรรมการ 3,267
ครู+นักเรียน 29,471
ครู+นักเรียน+กรรมการ 32,738
ประกาศผลแล้ว 472/472 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 28
เมื่อวาน 53
สัปดาห์นี้ 190
สัปดาห์ที่แล้ว 271
เดือนนี้ 771
เดือนที่แล้ว 1,508
ปีนี้ 18,977
ทั้งหมด 652,388
 

  แบบประเมินผลการจัดงาน  
  สำหรับคณะกรรมการจัดงาน  
  สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วม  
  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  ผู้ปกครองและบุคคลทั่วไป