เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
8 ก.ย. 2559
9 ก.ย. 2559
10 ก.ย. 2559
17 พ.ย. 2559
18 พ.ย. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 ประกาศด่วน
ถึงโรงเรียนทุกโรง ที่เข้าร่วมกิจกรรมระดับภาคใต้
ตามที่โรงเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานศิลปฯ ระดับภาคใต้ นั้น
ได้ดำเนินการแก้ไข และเปลื่ยนตัว  นักเรียนและครู ไปแล้วนั้น
คณะกรรมการได้ตรวจสอบรายชื่อเรียบร้อยแล้ว พบว่าบางโรงเรียน
ที่เข้าร่วมกิจกรรมนั้นได้ทำการแก้ไขชื่อและเปลี่ยนตัวไม่ถูกต้อง
กล่าวคือ 

การแก้ไขชื่อ ไม่ใช่การปลี่ยนตัว
การแก้ไขชื่อ คือ ชื่อหรือนามสกุล ไม่ถูกต้อง 
(ต้องแก้ให้ถูกต้อง)
 และการเปลี่ยนตัว คือการเปลี่ยนจากคนเดิมเป็นคนใหม่ (ตามเกณฑ์)
ทั้งนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ต้องแนบหลักฐานมาให้ถูกต้อง
ตรงกับรายชื่อที่เปลี่ยนด้วย 
(ไม่แนบหลักฐานไม่ได้)

ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า
จะเปิดระบบให้ดำเนินการแก้ไขและเปลี่ยนตัวอีกครั้ง
ระหว่างวันที่ 
8 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น
ถึง
9 ธันวาคม 2559 เวลา 16.30 น.
 
  ประกาศศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดพัทลุง  ขอเปลี่ยนสถานที่การแข่งขัน
 •  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะสุขศึกษาและพลศึกษา
 • กำหนดการแข่งขัน วันเวลา และสถานที่แข่งขัน ทักษะกลุ่มสาระสุขศึกษำและพลศึกษำโรงเรียนมัธยมศึกษำจังหวัดพัทลุง วันที่  17  พฤศจิกายน  2559  สถานที่แข่งขันโรงเรียนพัทลุง 
   
  1. แอโรบิก  สถานที่โรงเรียนพัทลุง   ( โรงยิมส์อาคารพลศึกษำ )   - เวลา 09.00 น  รายงานตัว  จับลำดับที่แข่งขัน       - เวลา 09.30 น  เริ่มแข่งขันตามล าดับ     - ประกาศผลการแข่งขัน 
   
  2. ตอบปัญหำสุขศึกษาและพลศึกษำ ระดับ ม.ต้น  (ภาคเช้ำ)    สถานที่โรงเรียนพัทลุง ( โรงยิมส์อาคารพลศึกษำ ) - เวลา 08.30 น  รายงานตัว     - เวลา 09.00 น   เริ่มแข่งขัน     - ประกาศผลการแข่งขัน 3. ตอบปัญหำสุขศึกษำและพลศึกษำ ระดับ ม.ปลำย (ภำคบ่ำย) - เวลา 13.00 น  รายงานตัว     - เวลา 13.30 น   เริ่มแข่งขัน     - ประกาศผลการแข่งขัน    
   
   เลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา   เสน่ห์  พรหมแก้ว   095-4403958  
 
 
การแข่งขันทักษะของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
1. แข่งขันในวันที่  17 พ.ย. 59  สถานที่  โรงเรียนพัทลุง
2. กิจกรรมที่แข่งขัน
          1) กิจกรรมแอโรบิค   รายงานตัว 08.30 น. เริ่มแข่งขัน 09.00 น. 
          2) ตอบปัญหา  ม.ต้น  รายงานตัว 08.30 น. เริ่มแข่งขัน 09.00 น. 
          3) ตอบปัญหา  ม.ปลาย  รายงานตัว 12.30 น. เริ่มแข่งขัน 13.00 น. 
นายเสน่ห์  พรหมแก้ว  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  095 - 440 - 3958
 
  ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
บทอาขยานภาษาไทย ที่ใช้ในการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ
ชั้น ม.1-3   ชั้น ม.4-6

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรุู้คณิตศาสตร์
 
   
ปิดระบบการลงทะเบียน การแข่งขันทักษะ วันที่  5   พฤศจิกายน พ.ศ.  2559
 
 

โรงเรียนลงทะเบียน

 
  เกณฑ์การแข่งขันหุ่นยนต์:>รอประกาศในวันศุกร์ที่  26  สิงหาคม  2559 นี้   
  :. ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน .:   
--------------------------- ระดับเขตพื้นที่ -----------------------------
รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ =>  ภายใน 1 ตุลาคม - 5  พฤศจิกายน พ.ศ.  2559
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข => ภายใน 1 ตุลาคม - 5  พฤศจิกายน พ.ศ.  2559
สิ้นสุดการปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู => 5 พฤศจิกายน พ.ศ.  2559
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => 17 - 18 พฤศจิกายน พ.ศ.  2559
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => หลังจบการแข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => 20  พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

----------------------------ระดับภาคใต้-----------------------------

โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค                       25  พฤศจิกายน 2559
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู โรงเรียนดำเนินการ 23 - 30 พฤศจิกายน 2559
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค             1-7 ธันวาคม 2559
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค          8 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดระนอง             21-23 ธันวาคม 2559
-------------------------- ระดับชาติ --------------------------------
การแข่งขันระดับชาติ  =>  29 - 31 มกราคม 2560
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 52
จำนวนทีม 1,590
จำนวนนักเรียน 3,647
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,288
จำนวนกรรมการ 1,304
ครู+นักเรียน 5,935
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,239
ประกาศผลแล้ว 184/184 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 76
เมื่อวาน 123
สัปดาห์นี้ 425
สัปดาห์ที่แล้ว 752
เดือนนี้ 1,823
เดือนที่แล้ว 3,138
ปีนี้ 43,225
ทั้งหมด 250,163