เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
6 ต.ค. 2559
7 ต.ค. 2559
3 พ.ย. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

โรงเรียนลงทะเบียน

 
 
กำหนดการระดับภาคใต้
โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค    9-20 พฤศจิกายน 2559
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู โรงเรียนดำเนินการ    23-30 พฤศจิกายน 2559
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค   1-7 ธันวาคม 2559
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค  8 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป
แข่งขันนักบินน้อยและหุ่นยนต์ 18-20 ธันวาคม 2559
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดระนอง 21-23 ธันวาคม 2559
 
 
  ประกาศ
ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

1. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3 และ ระดับชั้นม.4-6-ส่งรายงานเป็นรูปเล่ม จำนวน 6ชุดภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2559
2. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ระดับชั้นม.1-3 และ ระดับชั้นม.4-6-ส่งรายงานเป็นรูปเล่ม จำนวน 6 ชุดภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2559
ส่งถึงศูนย์การจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนกระบุรีวิทยา ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
 
  ประกาศ
การประกวดภาพยนตร์สั้น(สังคมฯ)

วิธีดำเนินการและรายละเอียดการส่งผลงาน

ส่งผลงานก่อนการประกวดอย่างน้อย 2 สัปดาห์ประกอบด้วย
-รายชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนจำนวน 5 ชุด
- DVD บันทึกผลงานภาพยนตร์สั้นจำนวน 5 แผ่น
- บทภาพยนตร์จำนวน 5 เล่ม
(ประทับตราไปรษณีย์ ภายในวันที่ 2 ธ.ค. 59 และส่งถึงโรงเรียนกะเปอร์วิทยาภายในวันที่ 6 ธ.ค. 59)
(ผู้ส่งภาพยนตร์สั้นเข้าประกวดควรเตรียมผลงาน 1 ชุดในวันนำเสนอผลงาน)
 

ที่อยู่ โรงเรียนกะเปอร์วิทยา หมู่ 8 ต.กะเปอร์  อ.กะเปอร์  จ.ระนอง  85120
ผู้ประสานงานการส่งผลงาน       
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิรนันต์  ปานจันทร์  โทร 084-8383285
2. นายสมฤทธิ์     ชิตรัตฐา    โทร 085-78181866
 
  ระดับชาติ 
การแข่งขันระดับชาติ  =>  29 - 31 มกราคม 2560

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12.25 น.
 
 
ประกาศ
ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
1. การประกวดกิจกรรมสภานักเรียน ระดับ ม.1 - ม.6
        -จัดทำรูปเล่ม จำนวน 5 เล่ม  
ส่งภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2559
2. การประกวดกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Yc) ระดับม.ต้น
        - จัดทำรูปเล่ม จำนวน 5 ชุด  
ส่งภายในวันที่ 21พฤศจิกายน  2559
3. การประกวดกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Yc) ระดับ ม.ปลาย
        - จัดทำรูปเล่ม จำนวน 5 ชุด  ส่งภายในวันที่ 22พฤศจิกายน  2559


 ส่งถึง ศูนย์การจัดการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ ม.5  ตำบลกำพวน  อำเภอสุขสำราญ  จังหวัดระนอง   85120


** หากมีข้อสอบถาม ติดต่อ คุณ จิรวรรณ  วิเศษดอนหวาย  เบอร์โทร 081-370-5883 
 
  ประกาศ
ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์


1.  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1 – 3 และ ม.4 – 6
          - จัดทำรายงานส่ง จำนวน 6 ชุด ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2559
2. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1 – 3 และ ม.4 – 6
          -จัดทำรายงานส่ง จำนวน 6 ชุด ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2559
3. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1 – 3 และ ม.4 – 6
          - จัดทำรายงานส่ง จำนวน 6 ชุด โดยส่งให้คณะกรรมการ “ในวันรายงานตัว”
4. การประผลงานสิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1 – 3 และ ม.4 – 6
          - ส่งเอกสาร จำนวน 7 เล่ม พร้อมโปสเตอร์แสดงผลงาน ขนาด 90x120 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
โดยส่งให้คณะกรรมการ “ในวันรายงานตัว”


*** ส่งถึง   ศูนย์การจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
 
  ประกาศ 
ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)

การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 และ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 

ส่งรายงานโครงงานที่ส่งประกวด ส่งภายวนวันที่ 4 ธันวาคม 2559
 สิ่งที่ส่งประกอบด้วย
      จัดทำรายงานจำนวน 5 เล่ม พร้อมบันทึกไฟล์ข้อมูลรูปแบบไฟล์เอกสำร Word และ PDF ลงบนแผ่นซีดี/ดีวีดี จำนวน 1 แผ่น


ส่งมาที่  
นายธนายุส พิจยานนท์
โรงเรียนสตรีระนอง   ตำบลเขานิเวศน์
อำเภอเมือง   จังหวัดระนอง  85000
เบอร์โทร   0878865557
 
  ประกาศ
ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)


การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ให้ส่งผลงานที่ประกวดมายังศูนย์การแข่งขัน
ภายในวันที่  6 เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2559
 สิ่งที่ส่งประกอบด้วย
      1. CD หรือ DVD บันทึกคลิปวิดิโอนำเสนอขั้นตอนการทำงานของซอฟต์แวร์  จำนวน  5 แผ่น
      2. รายงานโครงงาน  จำนวน  5 เล่ม

 
ส่งมาที่  
นางสาววรรณี  วิเศษ
โรงเรียนสตรีระนอง   ตำบลเขานิเวศน์
อำเภอเมือง   จังหวัดระนอง  85000
เบอร์โทร   0985490246 ,0896523045
 
 

ระดับภาคใต้

โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค                       9-20 พฤศจิกายน 2559
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู โรงเรียนดำเนินการ 23-30 พฤศจิกายน 2559
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค             1-7 ธันวาคม 2559
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค          8 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป
แข่งขันนักบินน้อยและหุ่นยนต์                        18-20 ธันวาคม 2559
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดระนอง             21-23 ธันวาคม 2559

-------------------------------- ระดับชาติ -------------------------------------
การแข่งขันระดับชาติ  =>  29 - 31 มกราคม 2560

 

 
 
 ประกาศแจ้ง
 
รายการแข่งขันหุ่นยนต์ทุกรายการให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจัดเตรียมสนามและอุปกรณ์การแข่งขันมาด้วย โดยทางเจ้าภาพ (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี) จะจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน ณ หอประชุม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
 
 ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนรายการที่ไม่มีโรงเรียนใดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559 และจะปิดระบบการลงทะเบียน วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16.30 น.
 
 โรงเรียนสามารถปริ้นเกียรติบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป
 
วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 เวลา 20.08 น.
 
    ประกาศ
รายการหุ่นยนต์ทุกรายการ  เลื่อนแข่งขันเป็นวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559
ณ หอประชุม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

การปริ้นเกียรติบัตร การแข่งขันแต่ละรายการ เลื่อน จะแจ้งอีกครั้ง
วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 น.
 
  การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภท บินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 (แข่งขันวันที่ 6 ตุลาคม 2559)
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภท บินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 (แข่งขันวันที่ 6 ตุลาคม 2559)
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภท บินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6  (แข่งขันวันที่ 7 ตุลาคม 2559)
 
รายการหุ่นยนต์ทุกรายการ  เลื่อนแข่งขันเป็นวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559
ณ หอประชุม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

 
วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา  18.20 น.
 
  หัวข้อแข่งขันศิลปหัตถกรรม "ศิลปะ-ทัศนศิลป์"

หัวข้อ  "พ่อหลวงของแผ่นดิน"

     - การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์"
     - การแข่งขันวาดภาพระบายสี
     - การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด
     - การแข่งขันวาดภาพลายเส้น
     - การแข่งขันประติมากรรม

หัวข้อ
"ประเพณี"

     - การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี
     - การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์

 
ม.ต้น และ ม.ปลาย*
 
วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา 12.35 น.
 
 
      ประกาศ

แจ้งเปลี่ยนแปลง ห้องแข่งขัน กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  ดังนี้
เพลงคุณธรรม                      เดิมห้อง  1203  เปลี่ยนแปลงเป็นห้อง  1206
โครงงานคุณธรรม                 เดิมห้อง  1204  เปลี่ยนแปลงเป็นห้อง  1205
ภาพยนตร์สั้น                       เดิมห้อง  1205  เปลี่ยนแปลงเป็นห้อง  1203
เล่านิทานคุณธรรมคุณธรรม   เดิมห้อง  1206  เปลี่ยนแปลงเป็นห้อง  1204

แจ้งเปลี่ยนแปลง วันแข่งขันบางรายการ ของกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯและภาษาต่างประเทศ  ดังนี้

กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

- โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3       แข่งขันวันที่ 7 ตุลาคม 2559
- ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3              แข่งขันวันที่ 7 ตุลาคม 2559

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
- การพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3     แข่งขันวันที่ 7 ตุลาคม 2559
- การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3      แข่งขันวันที่ 7 ตุลาคม 2559
 
วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา 08.22 น.
 
  สถานที่แข่งขันและรายชื่อผู้ประสานงาน
สถานที่แข่งขัน สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559
 
     ประกาศ

การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. และ กิจกรรมหุ่นยนต์ ระดับภาคใต้  
          (ทั้ง สพป., สพม.) กำหนดแข่งขันในวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2559
          สำหรับรายละเอียดกำหนดการและสถานที่ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

 
วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 08.20 น.
 

 
เอกสารการเปลี่ยนตัว DOC.5
http://www.south66.sillapa.net/downloads/DOC5.pdf
วันจันทร์ ที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 15:39 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

 

            .: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.   
------------------------------ ระดับเขตพื้นที่ ---------------------------------
รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ => 15 - 22 กันยายน 2559
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข =>
สิ้นสุดการปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู => 27 กันยายน 2559
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => 6 - 7 ตุลาคม 2559
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => หลังจบการแข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => ตั้งแต่ 17 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
--------------------------------- ระดับภาค ------------------------------------
ระดับภาคใต้

โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค                       9-16 พฤศจิกายน 2559
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู โรงเรียนดำเนินการ 23-30 พฤศจิกายน 2559
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค             1-7 ธันวาคม 2559
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค          8 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดระนอง             21-23 ธันวาคม 2559

-------------------------------- ระดับชาติ -------------------------------------
การแข่งขันระดับชาติ  =>  29 - 31 มกราคม 2560

 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 28
จำนวนทีม 1,158
จำนวนนักเรียน 2,521
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,648
จำนวนกรรมการ 598
ครู+นักเรียน 4,169
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,767
ประกาศผลแล้ว 173/215 (80.47%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 29
เมื่อวาน 41
สัปดาห์นี้ 149
สัปดาห์ที่แล้ว 257
เดือนนี้ 661
เดือนที่แล้ว 1,214
ปีนี้ 12,339
ทั้งหมด 134,642