หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-sni3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นายวัฒนา ลิวัญครูโรงเรียนวัดสามพันประธานกรรมการ
2. นางเยาวภา มีแสงครูโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
3. นางทัศนีย์ แดงชูใหม่ครูโรงเรียนบ้านนาควนกรรมการ
4. นางเสาวนีย์ หลักซุมครูโรงเรียนวัดอรัญคามวารีกรรมการ
5. นางปนิตตา ถิ่นท่าเรือครูโรงเรียนทรัพย์ทวีกรรมการ
6. นางลักขณา ภู่ผกาพันธุ์พงษ์ครูโรงเรียนนาสารกรรมการ
7. นางสาวกิ่งกาญจน์ ทินชิณพงศ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยมะนาวกรรมการ
8. นางศุภางค์ พฤกษากรครูโรงเรียนบ้านห้วยห้างกรรมการ
9. นางอังคณา แก้วซังครูโรงเรียนบ้านปลายสายกรรมการ
10. นางปรีดา เรือนไทยครูโรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการ
11. นางนฤมล จันทร์ส่งครูโรงเรียนบ้านพรหมรังสิตกรรมการ
12. นางวิไลศักดิ์ แสงทองครูโรงเรียนมหาราช ๒กรรมการ
13. นางกาญจนา เพชรราชครูโรงเรียนบ้านในปราบราษฎร์ประสงค์กรรมการ
14. นางพรรัตน์ แก้วประจุครูโรงเรียนบ้านหวยตอกรรมการ
15. นางสาวมณฑ์ศิกาญจน์ พยุงพันธ์ครูโรงเรียนวัดบางพากรรมการ
16. นางเสาวนีย์ แมนเมืองครูโรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการ
17. นางจิราพร ดีช่วยครูโรงเรียนบ้านไสดง(นาสาร)กรรมการ
18. นางสาวสุวราภรณ์ อินทร์ทุ่มครูโรงเรียนบ้านบางประสามัคคีกรรมการ
19. นางสุดา จนะศิปล์ครูโรงเรียนอนุบาลนวพรกรรมการ
20. นายกอบธนา ทองวัชระครูโรงเรียนบ้านควนสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางสุนันทา สาบุตรครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นางนิตยา โพธิ์โพ้นครูโรงเรียนนาสารกรรมการ
3. นางสาวจิตราภรณ์ วรรณโชติครูโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
4. นางสาวทิพยา เกิดช่วยครูโรงเรียนบ้านเขาปูนกรรมการ
5. นางปราณี หอมรักษ์ครูโรงเรียนบ้านปลายศอกกรรมการ
6. นางลัดดา โกละกะครูโรงเรียนวัดอินทการามกรรมการ
7. นางสุทธิดา สุทธิรักษ์ครูโรงเรียนบ้านปากด่านกรรมการ
8. นางทัศนีย์ เพ็งศรีครูโรงเรียนบ้านบ่อพระกรรมการ
9. นางสาวเพ็ญประภา อุปลาโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์กรรมการ
10. นายอุดม ศรีพัฒน์ครูโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
11. นางมยุรี ไกรดิษฐ์ครูโรงเรียนบ้านไสขรบกรรมการ
12. นางอุไร ลิกขไชยครูโรงเรียนวัดทุ่งหลวงกรรมการ
13. นางสาวศศิธร รักษายศครูโรงเรียนบ้านควนยอกรรมการ
14. นายบัญชา โกละกะครูโรงเรียนวัดควนศรีกรรมการ
15. นายเฉลิม โพธิ์ทองครูโรงเรียนบ้านควนสูงกรรมการ
16. นางทศพร สุขทองเส้งครูโรงเรียนบ้านควนสามัคคีกรรมการ
17. นางลำใย หนูคงครูโรงเรียนบ้านพรหมรังสิตกรรมการ
18. นายรณรงค์ ด้วงนุ่มครูโรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลากรรมการ
19. นางอำพันธ์ มั่นหมายครูโรงเรียนนาสารกรรมการ
20. นางจิตรี เลาหพรชัยพันธ์ครูโรงเรียนบ้านคลองหาเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางมยุรีย์ นวลละอองครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12ประธานกรรมการ
2. นางศิตา รอดเด็นครูโรงเรียนมหาราช ๒กรรมการ
3. นายวิทยา ปลอดจินดาครูโรงเรียนจิตประชาราษฎร์กรรมการ
4. นางธนวรณ พลวิชัยครูโรงเรียนบ้านเกาะแก้วกรรมการ
5. นางมลิณีย์ วรรณะครูโรงเรียนบ้านปลายสายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางจิราภรณ์ พรหมทองครูโรงเรียนบ้านส้องเหนือประธานกรรมการ
2. นางกุสุมา จุลเพชรครูโรงเรียนบ้านส้องกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี หนูนาคครูโรงเรียนบ้านบางเหรียงกรรมการ
4. นางภัทราวดี กาญจนชัยครูโรงเรียนบ้านบางดีกรรมการ
5. นางสาวอ่อนพิไลย พรหมมันชูครูโรงเรียนบ้านทุ่งหญ้าแดงกรรมการ
6. นางสุปราณี เพชรศรีครูโรงเรียนทรัพย์ทวีกรรมการ
7. นางกรรณิการ์ โอชมครูโรงเรียนบ้านเมรัยกรรมการ
8. นางสุนันทา แสงอนันต์ครูโรงเรียนบ้านช่องช้างกรรมการ
9. นางสาวสุดาวรรณ แพกุลครูโรงเรียนบ้านธารอารีกรรมการ
10. นางวนิดา อินทสโรครูโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางสุมาลี มีเนตรครูโรงเรียนจิตประชาราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นางพรพิมพ์ วัฒนะโภคาครูโรงเรียนบ้านบ่อพระกรรมการ
3. นางอรพินท์ ซังค์ครูโรงเรียนบ้านบางใหญ่กรรมการ
4. นางเอกมล นพมาศครูโรงเรียนบ้านย่านดินแดงกรรมการ
5. นางสมศรี แก้วเจริญครูโรงเรียนบ้านโคกมะม่วงกรรมการ
6. นายพัชรินทร์ ชารัตน์ครูโรงเรียนบ้านบางเหรียงกรรมการ
7. นางสุภาพร เผือกเดชครูโรงเรียนบ้านเขาปูนกรรมการ
8. นางสาวธัญวรัตม์ มหาสุขครูโรงเรียนบ้านเขาตอกกรรมการ
9. นางจิตรี เลาหพรชัยพันธ์ครูโรงเรียนบ้านคลองหาเหนือกรรมการ
10. นางศรีนวล อินทร์ท่าฉางครูโรงเรียนบ้านควนกองเมืองกรรมการ
11. นางกรรณิการ์ โอชมครูโรงเรียนบ้านเมรัยกรรมการ
12. นางสิริรัตน์ นาคเดชครูโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางนพวรรณ ไชยปันดิครูโรงเรียนบ้านคลองพังกลางประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริชาติ ทองขวิดครูโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
3. นายรณรงค์ ด้วงนุ่มครูโรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลากรรมการ
4. นางเพารำไพ เวียงวีระชาติครูโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
5. นางสาวรัชนีวรรณ พรหมภักดีครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางบุญเรียง ชัยกูลครูโรงเรียนบ้านวังหินประธานกรรมการ
2. นางดารณี ใหญ่กว่าวงศ์ครูโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18กรรมการ
3. นางทัศนีย์ จันทนาครูโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
4. นายวิชาญ จันทร์ส่งครูโรงเรียนบ้านไร่ยาวกรรมการ
5. นางสาวสุดา แป๊ะป๋องครูโรงเรียนควนสุบรรณกรรมการ
6. นางปรัศนีย์ รอดภัยครูโรงเรียนบ้านห้วยล่วงกรรมการ
7. นางอัญชลี หนูปลื้มครูโรงเรียนวัดทุ่งหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางปิยมาภรณ์ เพ็ชรคงครูโรงเรียนบ้านควนมหาชัย(นาสาร)ประธานกรรมการ
2. นางนัยนา ลูกรักษ์ครูโรงเรียนวัดไทรโพธิ์งามกรรมการ
3. นายธีระเดช ภูเขาทองครูโรงเรียนปัญญาประชาอุทิศกรรมการ
4. นางพรทิพย์ สุระกาครูโรงเรียนบ้านหานเพชรกรรมการ
5. นางอุบลรัตน์ สุวรรณมณีครูโรงเรียนบ้านคลองโรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางเอกมล นพมาศครูโรงเรียนบ้านย่านดินแดงประธานกรรมการ
2. นางแรมเดือน นาคประสมครูโรงเรียนวัดวิเวการามกรรมการ
3. นางสวัสดิ์รักษ์ ทองพนังครูโรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลากรรมการ
4. นางสาวอ่อนพิไลย พรหมมันชูครูโรงเรียนบ้านทุ่งหญ้าแดงกรรมการ
5. นายเฉลิม โพธิ์ทองครูโรงเรียนบ้านควนสูงกรรมการ
6. นางรัตนาภรณ์ เกื้อเดชครูโรงเรียนบ้านบ่อพระกรรมการ
7. นางจริยา ฤทธิแดงครูโรงเรียนบ้านทรายทองกรรมการ
8. นางสาวสุรีย์ ชัยศรีครูโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
9. นางสาวประภาพรรณ โกละกะครูโรงเรียนอนุบาลนวพรกรรมการ
10. นางอาเณ เชาวเหมครูโรงเรียนวัดเวียงสระกรรมการ
11. นางมลิณีย์ วรรณะครูโรงเรียนบ้านปลายสายกรรมการ
12. นางสมศรี แก้วเจริญครูโรงเรียนบ้านโคกมะม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางขนิษฐา ศิวะศิลป์ชัยครูโรงเรียนนาสารกรรมการ
2. นางอาเณ เชาวเหมครูโรงเรียนวัดเวียงสระกรรมการ
3. นางจันทนา สารเทพครูโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐารามกรรมการ
4. นางกัญญา ช่วยทองครูโรงเรียนบ้านปลายน้ำกรรมการ
5. นางผกาพันธ์ ดิ้นทองครูโรงเรียนวัดอรัญคามวารีกรรมการ
6. นางอนุษา ศิลปวิศาลครูโรงเรียนบ้านบางรูปกรรมการ
7. นางสาวปรีชญา นามนวลครูโรงเรียนบ้านยูงงาม(นาสาร)กรรมการ
8. นายธนากร คงช่วยครูโรงเรียนบ้านควนสระกรรมการ
9. นางสมศรี แก้วเจริญครูโรงเรียนบ้านโคกมะม่วงกรรมการ
10. นางดารณี ใหญ่กว่าวงศ์ครูโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๘กรรมการ
11. นางทศพร สุขทองเส้งครูโรงเรียนบ้านควนสามัคคีกรรมการ
12. นายเฉลิม โพธิ์ทองครูโรงเรียนบ้านควนสูงกรรมการ
13. นางสาวบุญประคอง เพชรคุ้มครูโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางลั่นทม ศิริวัฒโณครูโรงเรียนบ้านช่องช้างประธานกรรมการ
2. นายเกษม โต๊ะนายครูโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการ
3. นางกุหลาบ รุจิเรขกุลวัฒน์ครูโรงเรียนวัดทุ่งหลวงกรรมการ
4. นางสาวสุภัทรณิชา อภิชาตครูโรงเรียนบ้านดอนงามกรรมการ
5. นางวิไลศักดิ์ แสงทองครูโรงเรียนมหาราช ๒กรรมการ
6. นางมณฑกานต์ ชุมช่วยครูโรงเรียนบ้านคลองโรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางภรณี ร่วมพันธ์ครูโรงเรียนบ้านประตูพลิกประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยนุช สั่งสอนครูโรงเรียนวัดบางพากรรมการ
3. นายสันติสุข บุญชูครูโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณกรรมการ
4. นางสาวรุ่งระวี เมฆไลยครูโรงเรียนบ้านส้องกรรมการ
5. นางวนิดา อินทสโรครูโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
6. นางภัทราวดี กาญจนชัยครูโรงเรียนบ้านบางดีกรรมการ
7. นางสาวอ่อนพิไลย พรหมพันธ์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหญ้าแดงกรรมการ
8. นางสาวอัญชลี หนูนาคครูโรงเรียนบ้านบางเหรียงกรรมการ
9. นางสาวอ่อนพิไลย พรหมมันชูครูโรงเรียนบ้านทุ่งหญ้าแดงกรรมการ
10. นางสาวอาอีเซ๊าะห์ เจ๊ะมิงครูโรงเรียนบ้านควนยอกรรมการ
11. นางสาวเพ็ญประภา อุปลาครูโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นายจิรัฐ ธีระเมฆานันท์ครูโรงเรียนบ้านประตูพลิกประธานกรรมการ
2. นางจิรานันท์ ตะปินาครูโรงเรียนบ้านบางใหญ่สามัคคีกรรมการ
3. นางอัจฉราภรณ์ อนันตวิทยวงศ์ครูโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
4. นางกัลย์กมล ดาวกระจายครูโรงเรียนบ้านห้วยมุดกรรมการ
5. นางสาวชดายุ ศิริวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านควนนิยมกรรมการ
6. นางวนิดา อินทสโรครูโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
7. นางเสาวนีย์ แมนเมืองครูโรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการ
8. นางสุดา จนะศิลป์ครูโรงเรียนอนุบาลนวพรกรรมการ
9. นางจิรา หนองเพียนครูโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการ
10. นางดารณี ใหญ่กว่าวงศ์ครูโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๘กรรมการ
11. นางสาวสุณีรัตน์ แสงขาวครูโรงเรียนบ้านเหมืองทวดกรรมการ
12. นางศรีนวล อินทร์ท่าฉางครูโรงเรียนบ้านควนกองเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวธันยมัย เชาว์เลิศครูโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรทัย แก้วมณีครูโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ จันทรชิตครูโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการ
4. นางวราภรณ์ หาญชนะครูโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการ
5. นางเพารำไพ เวียงวีระชาติครูโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
6. นายรณรงค์ ด้วงนุ่มครูโรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลากรรมการ
7. นางนพวรรณ ไชยปันดิครูโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการ
8. นางสรรพิมล อุปลาครูโรงเรียนวัดคลองตาลกรรมการ
9. นางสาวรัชนี พรหมภักดีครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นายโสภิต โพธิ์ทองครูโรงเรียนบ้านควนใหม่ประธานกรรมการ
2. นางจิรา หนองเพียนครูโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการ
3. นางชญานี แซ่หว่องครูโรงเรียนบ้านควนมหาชัย(นาสาร)กรรมการ
4. นางสาวอาอีเซาะห์ เจ๊ะมิงครูโรงเรียนบ้านควนยอกรรมการ
5. นางจิรา หนองเพียนครูโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการ
6. นางวารี นามนวลครูโรงเรียนบ้านทุ่งตำเสากรรมการ
7. นางกนกวรรณ เลิศไกรครูโรงเรียนบ้านเกาะน้อยกรรมการ
8. นางธนพร มีเพียรครูโรงเรียนบ้านห้วยห้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางกนกศรี ใสสุชลครูโรงเรียนบ้านปากด่านประธานกรรมการ
2. นางสุรีรัตน์ สุขอนันต์ครูโรงเรียนบ้านหานเพชรกรรมการ
3. นางสาวสุจรรยา ทองบุญครูโรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุนกรรมการ
4. นางสาวชดายุ ศิริวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านควนนิยมกรรมการ
5. นางกมลชนก สุดใจครูโรงเรียนบ้านเขาปูนกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายสมคิด บุญนำผู้อำนวนการโรงเรียนบ้านควนพรุพีประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล จุลภักดิ์ครูโรงเรียนวัดบางสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวศุภรัตน์ เมฆสุขครูโรงเรียนวัดบางกำยานกรรมการ
4. นางอนัญญา บุญอินทร์ครูโรงเรียนควนสุบรรณกรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา ยิ้มเจยครูโรงเรียนบ้านควนใหม่กรรมการ
6. นางสาววราพร นุ้ยเจริญครูโรงเรียนบ้านพรหมรังสิตกรรมการ
7. นางธนารัตน์ หนูรักษาครูโรงเรียนบ้านไสท้อนกรรมการ
8. นางสาวอรวรรณ สิทธิวงษ์ครูโรงเรียนบ้านบางหยดกรรมการ
9. นางสุกัญญา ศรีชุมครูโรงเรียนมิตรประชาราษฎร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายเสน่ห์ พินนุรุทผู้อำนวยการโรงเรียนควนสุบรรณประธานกรรมการ
2. นางสาวมาลินี ดุลพันธ์ครูโรงเรียนวัดดินพยอมกรรมการ
3. นางราณี แก้วเนินครูโรงเรียนบ้านคลองโหยนกรรมการ
4. นางดอกฟ้า เรืองศรีครูโรงเรียนประชาอุทิศกรรมการ
5. นางนีรนุช แก้วรอดครูโรงเรียนบ้านทุ่งหน้าแดงกรรมการ
6. นางวันเพ็ญ ศรีเถกิงกุลครูโรงเรียนพุทธยาศรมกรรมการ
7. นางสาวศิริพร สุวรรณพงค์ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12กรรมการ
8. นางสาวณัชชา มากจันทร์ครูโรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลากรรมการ
9. นางสาวพชรินทร์ คงวัดใหม่ครูโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายธีระพงษ์ อินทสโรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายทองประธานกรรมการ
2. นายพรพจน์ รู้จำครูโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์กรรมการ
3. นายอดศักดิ์ จันทรโชติครูโรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการ
4. นางจุไร จุลละเอียดครูโรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลากรรมการ
5. นางสาวเรวดี โส๊ะนุ้ยครูโรงเรียนบ้านเขาปูนกรรมการ
6. นางอรัญญา ฤทธิเดชครูโรงเรียนบ้านควนสระกรรมการ
7. นางสาวยุรวรรณ ชินวงค์ครูโรงเรียนบ้านส้องกรรมการ
8. นางสาวสุกานดา ธรฤทธิ์ครูโรงเรียนวัดทุ่งหลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายวิทยา บุญศรีน้อยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประตูพลิกประธานกรรมการ
2. นางจิตติพร ปรีชาครูโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
3. นางกรรหา ดวงมุสิกครูโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
4. นายจรัญ ณ นครครูโรงเรียนวัดบางสวรรค์กรรมการ
5. นางสุพจนีย์ ดิ้นทองครูโรงเรียนบ้านบ่อพระกรรมการ
6. นางสาวอาภรณ์ ชนะกิจกำจรครูโีรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการ
7. นางแววมณี บุตรเรื่องศักดิ์ครูโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณกรรมการ
8. นางสาวสุจิตรา ดำกุลครูโรงเรียนวัดทุ่งหลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายพิมล รัตนพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้าเขาประธานกรรมการ
2. นางกิ่งดาว ช้างกลางครูโรงเรียนบางใหญ่สินปุนกรรมการ
3. นางสุนันทา พงษ์พันธ์ครูโรงเรียนบ้านส้องกรรมการ
4. นางสาวสมใจ ด้วงทองครูโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
5. นางสาวจิราภรณ์ แก้วเจริญครูโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
6. นางจิราภรณ์ คงทิพยฺ์ครูโรงเรียนบ้านปากด่านกรรมการ
7. นางสาวโซเฟีย อีซอครูโรงเรียนมหาราช 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางสาวสุดารัตน์ เพชรปานวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในไร่ประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ ช่วงชุณห์ส่องครูโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการ
3. นางชฎาพร ชุมสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
4. นางกุญชร ศุทธางกูรครูโรงเรียนบ้านพรหมรังสิตกรรมการ
5. นางสาววาสนา วงษ์จินดาครูโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐารามกรรมการ
6. นางสุภาภรณ์ ไกรแก้วครูโรงเรียนบ้านธารอารีกรรมการ
7. นางจีรพร อิ้ววังโสครูโรงเรียนบ้านเมรัยกรรมการ
8. นางสาวจิราภรณ์ เกิดสมครูโรงเรียนปัญญาทิพย์กรรมการ
9. นางสุวารี เพ็ญศรีครูโรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายสุรเชษฐ ผะลาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโสภณประชารามประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญชนก เต็มเปี่ยมรองผูู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางรูปกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ หนูสีดำครูโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการ
4. นางสายใจ ปานแจ่มครูโรงเรียนบ้านปลายนัำกรรมการ
5. นางวรัญญา ช่วยเกื้อครูโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์กรรมการ
6. นางมธุรส รัตนะครูโรงเรียนทรัพย์ทวีกรรมการ
7. นางสาวชายันตี หนูเกี้อครูโรงเรียนบ้านควนสระกรรมการ
8. นายวันชัย ศรีนวลใยครูโรงเรียนนาสารกรรมการ
9. นางจันทร์เพ็ญ ปานศิริครูโรงเรียนบ้านคลองโรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายวิชัย เพชรหับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่เหนือประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ จันทนาครูโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
3. นายพงศักดิ์ ดำน้อยครูโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณกรรมการ
4. นางอมรรัตน์ ชมสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านควนสระกรรมการ
5. นางสาวจินดาพร เรืองรักษ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยทรายทองกรรมการ
6. นางสาววราพร นุ้ยเจริญครูโรงเรียนบ้านพรหมรังสิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวปวิชญา สินน้อยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองโรประธานกรรมการ
2. นางพวงแก้ว พุทธชาดครูโรงเรียนนาสารกรรมการ
3. นางสาวธนสร สุกแก้วครูโรงเรียนบ้านบางใหญ่กรรมการ
4. นางสาวชุทิวา ถุงทองครูโรงเรียนบ้านช่องช้างกรรมการ
5. นางฐิตาพร ภักดีใหม่ครูโรงเรียนบ้านย่านดินแดงกรรมการ
6. นางกิ่งดาว ช้างกลางครูโรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุนกรรมการ
7. นางมนฤดี วิทยาเศรษฐกุลครูโรงเรียนบ้านพรุแชงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางกรรณิการ์ ปานนุชศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญประธานกรรมการ
2. นายรณกร จันทร์ดีครูโรงเรียนวัดบางพากรรมการ
3. นางสาวลดาวัลย์ ศรีสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านควนสูงกรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีรักษาครูโรงเรียนบ้านบางรูปกรรมการ
5. นางสาวปิยวรรณ ทองจีนครูโรงเรียนบ้านหน้าเขากรรมการ
6. นางสุรัตน์ษา เพชรหับครูโรงเรียนบ้านเหมืองทวดกรรมการ
7. นายธรรมรงค์ กุลศิริครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
8. นางสาวนันทิกา สุวรรณรัตน์ครูโรงเรียนบ้านห้วยแห้งกรรมการ
9. นางกัญญา อุปลาครูโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
10. นางพรทิพย์ ชาสวัสดิ์ครูโรงเรียนอนุบาลนวพรกรรมการ
11. นางสาวสุจิรา แกล้วกล้าครูโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายพรชัย โมฬีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางใหญ่สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาววิลาวัลย์ ไพบูลย์โพธิจินดาครูโรงเรียนบ้านควนยอกรรมการ
3. นางสาวนุสราพร สงชาติครูโรงเรียนบ้านห้วยแห้งกรรมการ
4. นางสาวฟาตีมะห์ ยีหมัดครูโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐารามกรรมการ
5. นายวิชญ์สุวัฒน์ คงทองคำครูโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการ
6. นางอมรรัตน์ ชมสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านควนสระกรรมการ
7. นางสาวอภิสรา ทองร่วงครูโรงเรียนวัดไทยโพธิ์งามกรรมการ
8. นางฐิริญญา พรหมศรครูโรงเรียนบ้านควนสินชัยกรรมการ
9. นางสาวสุนิษา บำรุงครูโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการ
10. นางสาวชญาภา พลัดบุญทองครูโรงเรียนบ้านเขาสามยอดกรรมการ
11. นางกฤษณา ครุฑธามาศครูโรงเรียนบ้านเกาะน้อยกรรมการ
12. นางธัญลักษณ์ ขาวซังครูโรงเรียนประชาอุทิศกรรมการ
13. นางอ่อนแก้ว บัวผินครูโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายกิตติวุฒิ อิสลามครูโรงเรียนวัดบ้านส้องประธานกรรมการ
2. นายพรชัย โมฬีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางใหญ่สามัคคีประธานกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา แก้วสมครูโรงเรียนบ้านบางเหรียงกรรมการ
4. นางนทกาญจน์ บุญเหลือครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
5. นางนิทยา จันทรครูโรงเรียนบ้านควนใหม่กรรมการ
6. นางเพ็ญธิภา บุรินทร์กุลครูโรงเรียนบ้นคลองพังกลางกรรมการ
7. นางสาวเพ็ญนภา พลไชยครูโรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการ
8. นางสาวอารยา ทองมณีครูโรงเรียนบ้านบางรูปกรรมการ
9. นายสิทธิไกร กุลสวนครูโรงเรียนวัดสามพันกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางนพมาศ สุริยานนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนทรายประธานกรรมการ
2. นางสุริยา บำรุงรักษฺ์ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
3. นางอังคนา คงอุดหนุนครูโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐารามกรรมการ
4. นายกัมปนาถ สังข์กรดครูโรงเรียนบ้านควนเนียงกรรมการ
5. นายวรพงษ์ สิทธินุ่นครูโรงเรียนอุดมมิตรพัฒนากรรมการ
6. นายสุวรรณรัตน์ ช่วยยิ้มครูโรงเรียนบ้านบางหยดกรรมการ
7. นางสุจิตรา ฤทธิพรัตครูโรงเรียนบ้านปลายสายกรรมการ
8. นางสาวฐิติมา อ่อนแก้วครูโรงเรียนจงฮั้วกรรมการ
9. นายวิโรจน์ ฤทธิพรัตครูโรงเรียนบ้านยูงทองกรรมการ
10. นายสมใจ ฉิมภักดีครูโรงเรียนบ้านยวนปลากรรมการ
11. นางสารภี เทือกสุบรรณครูโรงเรียนบ้านปากด่านกรรมการ
12. นางสาวจุรารัตน์ พรหมมินทร์ครูโรงเรียนสมบูรณ์ประชาสรรค์กรรมการ
13. นางสาวปริศนา รักสถานครูโรงเรียนบ้านพรุแชงกรรมการ
14. นางอำพร ศุภศรีครูโรงเรียนบ้านเขาตอกกรรมการ
15. นายวินัย อุ่นเสียมครูโรงเรียนบ้านคลองกากรรมการ
16. นางสาวสุภาวดี พยัคฆาครูโรงเรียนบ้านเมรัยกรรมการ
17. นายปราโมทย์ โสดาครูโรงเรียนบ้านไสดง(พระแสง)กรรมการ
18. นางสาวถิรวรรณ ถิ่นสะท้อนครูโรงเรียนประชาอุทิศกรรมการ
19. นางรัตนา จันทร์โอเอี่ยมครูโรงเรียนบ้านคลองจันทร์กรรมการ
20. นางโสภา ศรีสมทรัพย์ครูโรงเรียนวัดวิเวการามกรรมการ
21. นายสมบูรณ์ ช่วยพัฒน์ครูโรงเรียนพุทธยาศรมกรรมการ
22. นายศรันต์ ทองสุขครูโรงเรียนบ้านบางดีกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายมีศักดิ์ ศรีรักษาผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12ประธานกรรมการ
2. นางสาวโสภาพร นวลปานครูโรงเรียนบ้านควนสระกรรมการ
3. นายจรัล วรรณศิลป์ครูโรงเรียนบ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1กรรมการ
4. นางภิญญา สังคะนีครูโรงเรียนทรัพย์ทวีกรรมการ
5. นางสาวจริยา เพชรโตรมครูโรงเรียนวัดสองแพรกกรรมการ
6. นางสาวนิภาพร รักบำรุงครูโรงเรียนบ้านโคกมะม่วงกรรมการ
7. นางสาวจารุวรรณ นาคแท้ครูโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
8. นางกชพร เกิดปากแพรกครูโรงเรียนบ้านควนใหม่กรรมการ
9. นางภิรมย์ มีเพียรครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองฯกรรมการ
10. นางอุไรวรรณ อรุณเมฆครูโรงเรียนบ้านปลายน้ำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางอุทุมพร จันทวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ประธานกรรมการ
2. นายธีรศักดิ์ รักษาวงศ์ครูโรงเรียนบ้านยวนปลากรรมการ
3. นายศรันต์ ทองสุขครูโรงเรียนบ้านบางดีกรรมการ
4. นางกชพร เกิดปากแพรกครูโรงเรียนบ้านควนใหม่กรรมการ
5. นายเชิดศักดิ์ บัวคลี่ครูโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
6. นางรัตนาภรณ์ เกื้อเดชครูโรงเรียนบ้านบ่อพระกรรมการ
7. นางพัชรี ปรีชาครูโรงเรียนบ้านบางประสามัคคีกรรมการ
8. นางอุไรวรรณ อรุณเมฆครูโรงเรียนบ้านปลายน้ำกรรมการ
9. นายภานุวัฒน์ รักษ์ขาวครูโรงเรียนบ้านพรุแชงกรรมการ
10. นางสาวซัลมา สมศิริครูโรงเรียนวัดบางสวรรค์กรรมการ
11. นางสำอาง ศรีประเสริฐครูโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้18กรรมการ
12. นางกัลยาณี พรรณราครูโรงเรียนวัดสองแพรกกรรมการ
13. นางเนาวรัตน์ มณีวรรณ์ครูโรงเรียนบ้านนาควนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายอานุเทพ บุุญอบผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสี่แยกสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางบุญนำ สุยสินธุ์ครูโรงเรียนบ้านช่องช้างกรรมการ
3. นางสาววิมลรัตน์ หิรัญรัตน์ครูโรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุนกรรมการ
4. นางจินดา ยกทองครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
5. นางสาวปริศรา รักสถานครูโรงเรียนบ้านพรุแชงกรรมการ
6. นางสาวรัตน์ชนี เด็นหลีครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์1กรรมการ
7. นางสาวนภาพร บุญมีครูโรงเรียนบ้านเขาปูนกรรมการ
8. นางสาวขวัญหทัย แสงมณีครูโรงเรียนบ้านบางรูปกรรมการ
9. นางสาวนิภาพร รักบำรุงครูโรงเรียนบ้านโคกมะม่วงกรรมการ
10. นางสาวพนิดา ปลอดภัยครูโรงเรียนบ้านหัวสะพานฯกรรมการ
11. นางสาวเพชรรัตน์ กาฬรัตน์ครูโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้18กรรมการ
12. นายจรัล วรรณศิลป์ครูโรงเรียนบ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางพรทิพย์ แต้มประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วงประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณรัตน์ ช่วยยิ้มครูโรงเรียนบ้านบางหยดกรรมการ
3. นางสาวกัญญาภัทร จิตร์มุ่งครูโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
4. นางนิตยา ชูเสือหิงครูโรงเรียนบ้านควนยอกรรมการ
5. นางสาวถิรวรรณ ถิ่นสะท้อนครูโรงเรียนประชาอุทิศกรรมการ
6. นางสาวกนกวรรณ อารยะมั่นคงครูโรงเรียนบ้านเกาะน้อยกรรมการ
7. นางณิชนิตา พฤกษพงศ์ครูโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการ
8. นางสาวเพ็ญศิริ รักดีครูโรงเรียนบ้านปลายศอกกรรมการ
9. นางสาวรัชนก พรมช่วยครูโรงเรียนปัญญาทิพย์กรรมการ
10. นายเอกวิทย์ จันทวงศ์ครูโรงเรียนประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ ชูเมฆผูู้อำนวยการโรงเรียนประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวเจียรพรรณ หนูรักษ์ครูโรงเรียนบ้านควนนิยมกรรมการ
3. นางประพฤติ นาคเวียงครูโรงเรียนบ้านสีแยกคลองศิลากรรมการ
4. นายสุชาติ วงศ์เสถียรครูโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการ
5. นางศรีฟ้า ศรีแก้วแฝกครูโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐารามกรรมการ
6. นายมัชฌิม วงศ์ประยูรครูโรงเรียนวััดสมัยสุวรรณกรรมการ
7. นางนพวรรณ โพธิ์เพชรครูโรงเรียนจิตประชาราษฎร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายมีศักดิ์ ศรีรักษาผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12ประธานกรรมการ
2. นางรสดา สองเมืองครูโรงเรียนบ้านส้องกรรมการ
3. นางสาวหทัยรัตน์ คชเดชครูโรงเรียนบ้านประตูพลิกกรรมการ
4. นางรัตนา ศรีบุรุษครูโรงเรียนวัดควนท่าแร่กรรมการ
5. นางรัตนา จันทร์โอเอี่ยมครูโรงเรียนบ้านคลองจันกรรมการ
6. นายภิญโญ พรหมสวาสดิ์ครูโรงเรียนบ้านไร่ยาวกรรมการ
7. นางสาวกาญจนา พวงพันธ์ครูโรงเรียนบ้านปลายน้ำกรรมการ
8. นางรัตยา สงอุปการครูโรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการ
9. นางวัลยา สร้อยหอมครูโรงเรียนมิตรประชาราษฎร์กรรมการ
10. นางนิตยา ชูเสือหิงครูโรงเรียนบ้านควนยอกรรมการ
11. นางสุวนีย์ ศรีรักษาครูโรงเรียนบ้านปากด่านกรรมการ
12. นางสุริยา บำรุงรักษฺ์ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางอรนุช อ่อนเกตุพลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทรายทองประธานกรรมการ
2. นายกนกศักดิ์ ลุ่ยจิ๋วครูโรงเรียนบ้านไสท้อนกรรมการ
3. นางสุมนตนา ธีระเมฆานันท์ครูโรงเรียนบ้านย่านดินแดงกรรมการ
4. นางสาวชญาณิศา ปลอดวงศ์ครูโรงเรียนวัดสามพันกรรมการ
5. นายประเสริฐ มัยทองครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา22กรรมการ
6. นางสาวเยาวลักษณ์ สโมสรครูโรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวสุภัสสร ช่วยรักษ์ครูโรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุนกรรมการ
8. นางจรรยา ขุนลำ่ครูโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการ
9. นางสาวเบญจวรรณ มงกุฎครูโรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่195กรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรธิภา ประพันธ์บัณฑิตครูโรงเรียนบ้านห้วยมุดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายวรพงษ์ สิทธินุ่นครูโรงเรียนอุดมมิตรพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายพุทธโท ชะอุ่มครูโรงเรียนวัดวิเวการามกรรมการ
3. นางประภัสสรา สอนประสมครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
4. นางมาลีรัตน์ เติมเต็มครูโรงเรียนวัดทุ่งหลวงกรรมการ
5. นางสาวปฤณฆรัชต ศรีใหม่ครูโรงเรียนบ้านไร่ยาวกรรมการ
6. นางสารภี เทือกสุบรรณครูโรงเรียนบ้านปากด่านกรรมการ
7. นางจตุพร บุญนำครูโรงเรียนบ้านเหมืองทวดกรรมการ
8. นางลออ จิรักษาครูโรงเรียนวัดทุ่งหลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเศรษฐณัชญ นาคน้อยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็นประธานกรรมการ
2. นางสาวไพจิตร กลับศรีครูโรงเรียนวัดทุ่งหลวงกรรมการ
3. นายศุภชัย พุทธสุขาครูโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้18กรรมการ
4. นายศุภมิตร มากจิตรครูโรงเรียนบ้านบางรูปกรรมการ
5. นางเกษร ลาธุลีครูโรงเรียนบ้านควนสว่างวัฒนากรรมการ
6. นายอรุณ ปักพงชาครูโรงเรียนวัดทุ่งหลวงกรรมการ
7. นายสุธรรม หลินมาครูโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
8. นางวิภาวรรณ ฉิมเรืองครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา22กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายสุเทพ บุญแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหินประธานกรรมการ
2. นายสมยศ แก้วนิรัตน์ครูโรงเรียนวัดอินทการามกรรมการ
3. นางเพียงใจ นิลพัฒน์ครูโรงเรียนบ้านปากด่านกรรมการ
4. นายศรันย์ ทองสุขครูโรงเรียนบ้านบางดีกรรมการ
5. นายธีรเดช สุขบัวแก้วครูโรงเรียนบ้านห้วยแห้งกรรมการ
6. นางสุมล จุลนิลครูโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐารามกรรมการ
7. นางนฤมล บุญทองครูโรงเรียนบ้านเขานิพันธ์กรรมการ
8. นายเชิงชาย ชูช่วงครูโรงเรียนนาสารกรรมการ
9. นางสาวพัชรา พรหมจันทร์ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๒กรรมการ
10. นายภานุพงศ์ เพชรกูลครูโรงเรียนวัดอรัญคามวารีกรรมการ
11. นายวสุรัตน์ สาระกูลครูโรงเรียนวัดอรัญคามวารีกรรมการ
12. นายอรรคกร ชูสกุลครูโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการ
13. นายบำรุง วงศ์นิ่มครูโรงเรียนบ้านหมากกรรมการ
14. นางสาวมาลินี กำเนิดสมครูโรงเรียนมหาราช๒กรรมการ
15. นายธัชรินทร์ แก้วจันทร์ครูโรงเรียนอุดมมิตรพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสุเทพ บุญแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหินประธานกรรมการ
2. นายสมยศ แก้วนิรัตน์ครูโรงเรียนวัดอินทการามกรรมการ
3. นางเพียงใจ นิลพัฒน์ครูโรงเรียนบ้านปากด่านกรรมการ
4. นายศรันย์ ทองสุขครูโรงเรียนบ้านบางดีกรรมการ
5. นายธีรเดช สุขบัวแก้วครูโรงเรียนบ้านห้วยแห้งกรรมการ
6. นางสุมล จุลนิลครูโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐารามกรรมการ
7. นางนฤมล บุญทองครูโรงเรียนบ้านเขานิพันธ์กรรมการ
8. นายเชิงชาย ชูช่วงครูโรงเรียนนาสารกรรมการ
9. นางสาวพัชรา พรหมจันทร์ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๒กรรมการ
10. นายภานุพงศ์ เพชรกูลครูโรงเรียนวัดอรัญคามวารีกรรมการ
11. นายวสุรัตน์ สาระกูลครูโรงเรียนวัดอรัญคามวารีกรรมการ
12. นายอรรคกร ชูสกุลครูโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการ
13. นายบำรุง วงศ์นิ่มครูโรงเรียนบ้านหมากกรรมการ
14. นางสาวมาลินี กำเนิดสมครูโรงเรียนมหาราช๒กรรมการ
15. นายธัชรินทร์ แก้วจันทร์ครูโรงเรียนอุดมมิตรพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสุเทพ บุญแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหินประธานกรรมการ
2. นายสมยศ แก้วนิรัตน์ครูโรงเรียนวัดอินทการามกรรมการ
3. นางเพียงใจ นิลพัฒน์ครูโรงเรียนบ้านปากด่านกรรมการ
4. นายศรันย์ ทองสุขครูโรงเรียนบ้านบางดีกรรมการ
5. นายธีรเดช สุขบัวแก้วครูโรงเรียนบ้านห้วยแห้งกรรมการ
6. นางสุมล จุลนิลครูโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐารามกรรมการ
7. นางนฤมล บุญทองครูโรงเรียนบ้านเขานิพันธ์กรรมการ
8. นายเชิงชาย ชูช่วงครูโรงเรียนนาสารกรรมการ
9. นางสาวพัชรา พรหมจันทร์ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๒กรรมการ
10. นายภานุพงศ์ เพชรกูลครูโรงเรียนวัดอรัญคามวารีกรรมการ
11. นายวสุรัตน์ สาระกูลครูโรงเรียนวัดอรัญคามวารีกรรมการ
12. นายอรรคกร ชูสกุลครูโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการ
13. นายบำรุง วงศ์นิ่มครูโรงเรียนบ้านหมากกรรมการ
14. นางสาวมาลินี กำเนิดสมครูโรงเรียนมหาราช๒กรรมการ
15. นายธัชรินทร์ แก้วจันทร์ครูโรงเรียนอุดมมิตรพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ บุญแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหินประธานกรรมการ
2. นายสมยศ แก้วนิรัตน์ครูโรงเรียนวัดอินทการามกรรมการ
3. นางเพียงใจ นิลพัฒน์ครูโรงเรียนบ้านปากด่านกรรมการ
4. นายศรันย์ ทองสุขครูโรงเรียนบ้านบางดีกรรมการ
5. นายธีรเดช สุขบัวแก้วครูโรงเรียนบ้านห้วยแห้งกรรมการ
6. นางสุมล จุลนิลครูโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐารามกรรมการ
7. นางนฤมล บุญทองครูโรงเรียนบ้านเขานิพันธ์กรรมการ
8. นายเชิงชาย ชูช่วงครูโรงเรียนนาสารกรรมการ
9. นางสาวพัชรา พรหมจันทร์ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๒กรรมการ
10. นายภานุพงศ์ เพชรกูลครูโรงเรียนวัดอรัญคามวารีกรรมการ
11. นายวสุรัตน์ สาระกูลครูโรงเรียนวัดอรัญคามวารีกรรมการ
12. นายอรรคกร ชูสกุลครูโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการ
13. นายบำรุง วงศ์นิ่มครูโรงเรียนบ้านหมากกรรมการ
14. นางสาวมาลินี กำเนิดสมครูโรงเรียนมหาราช๒กรรมการ
15. นายธัชรินทร์ แก้วจันทร์ครูโรงเรียนอุดมมิตรพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ บุญแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหินประธานกรรมการ
2. นายสมยศ แก้วนิรัตน์ครูโรงเรียนวัดอินทการามกรรมการ
3. นางเพียงใจ นิลพัฒน์ครูโรงเรียนบ้านปากด่านกรรมการ
4. นายศรันย์ ทองสุขครูโรงเรียนบ้านบางดีกรรมการ
5. นายธีรเดช สุขบัวแก้วครูโรงเรียนบ้านห้วยแห้งกรรมการ
6. นางสุมล จุลนิลครูโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐารามกรรมการ
7. นางนฤมล บุญทองครูโรงเรียนบ้านเขานิพันธ์กรรมการ
8. นายเชิงชาย ชูช่วงครูโรงเรียนนาสารกรรมการ
9. นางสาวพัชรา พรหมจันทร์ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๒กรรมการ
10. นายภานุพงศ์ เพชรกูลครูโรงเรียนวัดอรัญคามวารีกรรมการ
11. นายวสุรัตน์ สาระกูลครูโรงเรียนวัดอรัญคามวารีกรรมการ
12. นายอรรคกร ชูสกุลครูโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการ
13. นายบำรุง วงศ์นิ่มครูโรงเรียนบ้านหมากกรรมการ
14. นางสาวมาลินี กำเนิดสมครูโรงเรียนมหาราช๒กรรมการ
15. นายธัชรินทร์ แก้วจันทร์ครูโรงเรียนอุดมมิตรพัฒนากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสุภาพร จันทร์ปานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าไม้ฯ๑ประธานกรรมการ
2. นางมุกดา จันทร์นฤเบศครูโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐารามกรรมการ
3. นางกัณหา ชูแก้วครูโรงเรียนบ้านไร่ยาวกรรมการ
4. นางสาวมณฑนกร บริบูรณ์ครูโรงเรียนบ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น๑กรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ สุขอ่อนครูโรงเรียนวัดควนศรีกรรมการ
6. นายไพศาล ทิมชำนาญครูโรงเรียนวัดท่าเจริญกรรมการ
7. นายสุรพล พัฒนจรครูโรงเรียนวัดวิเวการามกรรมการ
8. นางสาวพรรณี พรมบุญแก้วครูโรงเรียนบ้านคลองโหยนกรรมการ
9. นายสามารถ สุวรรณนวลครูโรงเรียนบ้านห้วยแห้งกรรมการ
10. นางสุมาลี ศรีนวลครูโรงเรียนบ้านเขาปูนกรรมการ
11. นางอภิญญา ถิ่นท่าเรือครูโรงเรียนทรัพย์ทวีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายเมธาร์ พุทธิศาวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนใหม่ประธานกรรมการ
2. นางนารีรัตน์ พรหมบุตรครูโรงเรียนบ้านคลองโรกรรมการ
3. นายประทวน ไชยพจน์ครูโรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลากรรมการ
4. นายวันชัย ใสสดครูโรงเรียนบ้านในปราบราษฎ์ประสงค์กรรมการ
5. นายสุพจน์ โกสีย์รัตนาภิบาลครูโรงเรียนบ้านทุ่งตำเสากรรมการ
6. นางอุรีวรรณ ชุมขุนครูโรงเรียนบ้านไสขรบกรรมการ
7. นางสาวชนิดา หนูพุกครูโรงเรียนปัญญาประชาอุทิศกรรมการ
8. นางพรทิพย์ ลิกขไชยครูโรงเรียนบ้านหัวสะพานฯ ที่ื 217กรรมการ
9. นางจันทร์จิรา สังเลื่อนครูโรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการ
10. นางจิราวรรณ ฉิมภักดีครูโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการ
11. นางสาคร แท่นจันทร์ครูโรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลากรรมการ
12. นางสาวภรณ์ทิพย์ จิตมังครูโรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการ
13. นางวรรณพร วงศ์คงสันครูโรงเรียนบ้านปลายน้ำกรรมการ
14. นางดวงแข สุขเจริญครูโรงเรียนนาสารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายเมธาร์ พุทธิศาวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนใหม่ประธานกรรมการ
2. นางนารีรัตน์ พรหมบุตรครูโรงเรียนบ้านคลองโรกรรมการ
3. นายประทวน ไชยพจน์ครูโรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลากรรมการ
4. นายวันชัย ใสสดครูโรงเรียนบ้านในปราบราษฎ์ประสงค์กรรมการ
5. นายสุพจน์ โกสีย์รัตนาภิบาลครูโรงเรียนบ้านทุ่งตำเสากรรมการ
6. นางอุรีวรรณ ชุมขุนครูโรงเรียนบ้านไสขรบกรรมการ
7. นางสาวชนิดา หนูพุกครูโรงเรียนปัญญาประชาอุทิศกรรมการ
8. นางพรทิพย์ ลิกขไชยครูโรงเรียนบ้านหัวสะพานฯ ที่ื 217กรรมการ
9. นางจันทร์จิรา สังเลื่อนครูโรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการ
10. นางจิราวรรณ ฉิมภักดีครูโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการ
11. นางสาคร แท่นจันทร์ครูโรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลากรรมการ
12. นางสาวภรณ์ทิพย์ จิตมังครูโรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการ
13. นางวรรณพร วงศ์คงสันครูโรงเรียนบ้านปลายน้ำกรรมการ
14. นางดวงแข สุขเจริญครูโรงเรียนนาสารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายกมล เถียรวิชิตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาปูนประธานกรรมการ
2. นางนราณี สุขะประดิษฐ์ครูโรงเรียนสุธรรมเจริญฯที่ 130กรรมการ
3. นายสุรเชษฐ ชูประสูตรครูโรงเรียนบ้านควนสามัคคีกรรมการ
4. นายยุพิน อุปลาครูโรงเรียนบ้านทุ่งจูดกรรมการ
5. นายวิเชียร ชูฉิมครูโรงเรียนบ้านควนศรีกรรมการ
6. นางสาวจิตปาตี เจริญรักษ์ครูโรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการ
7. นางอภิญญา ชูชื่นครูโรงเรียนบ้านห้วยชันกรรมการ
8. นางอนงค์ สุขศรีนวนครูโรงเรียนบ้านส้องเหนือกรรมการ
9. นายอุดม คชปักษีครูโรงเรียนบ้านบางปานกรรมการ
10. นางโสภิต โพธิ์ทองครูโรงเรียนบ้านควนสูงกรรมการ
11. นางสาวสุรีย์ ชัยศรีครูโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
12. นางลัดดา โกละกะครูโรงเรียนวัดอินทการามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายกมล เถียรวิชิตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาปูนประธานกรรมการ
2. นางนราณี สุขะประดิษฐ์ครูโรงเรียนสุธรรมเจริญฯที่ 130กรรมการ
3. นายสุรเชษฐ ชูประสูตรครูโรงเรียนบ้านควนสามัคคีกรรมการ
4. นายยุพิน อุปลาครูโรงเรียนบ้านทุ่งจูดกรรมการ
5. นายวิเชียร ชูฉิมครูโรงเรียนบ้านควนศรีกรรมการ
6. นางสาวจิตปาตี เจริญรักษ์ครูโรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการ
7. นางอภิญญา ชูชื่นครูโรงเรียนบ้านห้วยชันกรรมการ
8. นางอนงค์ สุขศรีนวนครูโรงเรียนบ้านส้องเหนือกรรมการ
9. นายอุดม คชปักษีครูโรงเรียนบ้านบางปานกรรมการ
10. นางโสภิต โพธิ์ทองครูโรงเรียนควนสูงกรรมการ
11. นางสาวสุรีย์ ชัยศรีครูโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
12. นางลัดดา โกละกะครูโรงเรียนวัดอินทการามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายกมล เถียรวิชิตผอ.โรงเรียนบ้านเขาปูนประธานกรรมการ
2. นางนราณี สุขะประดิษฐ์ครูโรงเรียนสุธรรมเจริญฯที่130กรรมการ
3. นายสุรเชษฐ์ ชูประสูตรครูโรงเรียนบ้านควนสามัคคีกรรมการ
4. นายยุพิน อุปลาครูโรงเรียนบ้านทุ่งจูดกรรมการ
5. นายวิเชียร ชูฉิมครูโรงเรียนวัดควนศรีกรรมการ
6. นางสาวจิตปาตี เจริญรักษ์ครูโรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการ
7. นางอภิญญา ชูชื่นครูโรงเรียนบ้านห้วยชันกรรมการ
8. นางอนงค์ สุขศรีนวนครูโรงเรียนบ้านส้องเหนือกรรมการ
9. นายอุดม คชปักษีครูโรงเรียนบ้านบางปานกรรมการ
10. นางโสภิต โพธิ์ทองครูโรงเรียนบ้านควนสูงกรรมการ
11. นางสาวสุรีย์ ชัยศรีครูโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
12. นางลัดดา โกละกะครูโรงเรียนวัดอิทการามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางสาวฐิติวัลคุ์ พรหมฤทธิ์ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยล่วงประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี เพชรศรีครูโรงเรียนทรัพย์ทวีกรรมการ
3. นางนราณี สุขะประดิษฐ์ครูโรงเรียนสุธรรมเจริญฯที่130กรรมการ
4. นายจริต ชุมสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านไสท้อนกรรมการ
5. นางธันยมัย เชาว์เลิศครูโรงเรียนบ้านหัวสะพานฯที่ 217กรรมการ
6. นายอุดม ศรีพัฒน์ครูโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
7. นางสมลักษณ์ บัวหนุนครูโรงเรียนบ้านโคกมะม่วงกรรมการ
8. นางศรีนวล อินทร์ท่าฉางครูโรงเรียนบ้านควนกองเมืองกรรมการ
9. นางจิตราพร จริยพงศ์ครูโรงเรียนบ้านประตูพลิกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวฐิติวัลคุ์ พรหมฤทธิ์ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยล่วงประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี เพชรศรีครูโรงเรียนทรัพย์ทวีกรรมการ
3. นางนราณี สุขะประดิษฐ์ครูโรงเรียนสุธรรมเจริญฯที่130กรรมการ
4. นายจริต ชุมสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านไสท้อนกรรมการ
5. นางธันยมัย เชาว์เลิศครูโรงเรียนบ้านหัวสะพานฯที่ 217กรรมการ
6. นายอุดม ศรีพัฒน์ครูโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
7. นางสมลักษณ์ บัวหนุนครูโรงเรียนบ้านโคกมะม่วงกรรมการ
8. นางศรีนวล อินทร์ท่าฉางครูโรงเรียนบ้านควนกองเมืองกรรมการ
9. นางจิตราพร จริยพงศ์ครูโรงเรียนบ้านประตูพลิกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ รัตนบุษยาพรผอ.โรงเรียนวัดบางสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ ประสมแก้วครูโรงเรียนจิตรประชาราษฎร์กรรมการ
3. นางอุมาพร ศฤงคารครูโรงเรียนบ้านควนเนียงกรรมการ
4. นางอัญชลีภรณ์ วิชัยดิษฐครูโรงเรียนบ้านควนใหม่กรรมการ
5. นางจีรณัฐ เกียรติเมธาครูโรงเรียนบ้านไร่เหนือกรรมการ
6. นางอังคณา แก้วซังครูโรงเรียนบ้านปลายสายกรรมการ
7. นายสมนึก สุวรรณนิมิตรครูโรงเรียนวัดบางพากรรมการ
8. นางศรัญญา คำงำครูโรงเรียนบ้านธารอารีกรรมการ
9. นางสาลิณี เวชกุลครูโรงเรียนคลองพังกลางกรรมการ
10. นางศิริรัตน์ คำรณฤทธิศรครูโรงเรียนวัดสองแพรกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ รัตนบุษยาพรผอ.โรงเรียนวัดบางสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ ประสมแก้วครูโรงเรียนจิตรประชาราษฎร์กรรมการ
3. นางอุมาพร ศฤงคารครูโรงเรียนบ้านควนเนียงกรรมการ
4. นางอัญชลีภรณ์ วิชัยดิษฐครูโรงเรียนบ้านควนใหม่กรรมการ
5. นางจีรณัฐ เกียรติเมธาครูโรงเรียนบ้านไร่เหนือกรรมการ
6. นางอังคณา แก้วซังครูโรงเรียนบ้านปลายสายกรรมการ
7. นายสมนึก สุวรรณนิมิตรครูโรงเรียนวัดบางพากรรมการ
8. นางศรัญญา คำงำครูโรงเรียนบ้านธารอารีกรรมการ
9. นางสาลิณี เวชกุลครูโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการ
10. นางศิริรัตน์ คำรณฤทธิศรครูโรงเรียนวัดสองแพรกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวนิรชา ประทักษ์กุลสารผอ.โรงเรียนบ้านควนเนียงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรษา ชลสาครครูโรงเรียนบ้านไทรห้องกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ จันทนาครูโรงเรียนวัดโสภณประชารามกรรมการ
4. นางศรีสุดา ใสสดครูโรงเรียนบ้านในปราบราษฎร์ประสงค์กรรมการ
5. นางบุญศิริ ลวนางกูรครูโรงเรียนบ้านควนพรุพีกรรมการ
6. นางสุดาวัลย์ เงื่อนงามครูโรงเรียนบ้านทุ่งตำเสากรรมการ
7. นางสาวพรรณนา ศรีแตงอ่อนครูโรงเรียนนาสารกรรมการ
8. นางอรุณศรี หล่อพันธ์ครูโรงเรียนบ้านไสขรบกรรมการ
9. นายอรุณ หนูดาครูโรงเรียนบ้านบางเหรียงกรรมการ
10. นางลัดดาวัลย์ สุทินครูโรงเรียนบ้านควนสินชัยกรรมการ
11. นางอารมณ์ ไชยพจน์ครูโรงเรียนบ้ารควนคีรีวงศ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายอุทัย โนภาศผอ.โรงเรียนบ้านคลองโหยนประธานกรรมการ
2. นายสุพรรณี ฮั่นสกุลครูโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐารามกรรมการ
3. นางสาวศรินยา ศิรลัมภามาศครูโรงเรียนสุธรรมเจริญฯที่130กรรมการ
4. นายอมรศักดิ์ แท่นจันทร์ครูโรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลากรรมการ
5. นางโสภิต ทิพย์พันธ์ครูโรงเรียนบ้านช่องช้างกรรมการ
6. นางจุรี ปลอดอักษรครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์12กรรมการ
7. นางอนงค์ ไทยเกิดครูโรงเรียนบ้านนาควนกรรมการ
8. นางพัชรี พุทธสุขาครูโรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่194กรรมการ
9. นางสมจิตร จันทพันธ์ครูโรงเรียนบ้านทรายทองกรรมการ
10. นางสาวนันทนา เพ็ชรรัตน์ครูโรงเรียนบ้านบางรูปกรรมการ
11. นางขวัญใจ มณีรัตน์ครูโรงเรียนบ้านควนกลางกรรมการ
12. นางสาวสุทิศา ฤทธิอาครูโรงเรียนวัดดอนพะยอมกรรมการ
13. นางจิราภา บุสดีครูโรงเรียนบ้านหัวสะพานฯที่ 217กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายปรีชา แป้นเจริญผอ.โรงเรียนบ้านหนองโสนประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี เพชรศรีครูโรงเรียนทรัพย์ทวีกรรมการ
3. นายพิภพ เรืองพุทธครูโรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการ
4. นางสุดาพร สุวรรณเมฆครูโรงเรียนบ้านยูงงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายสวัสดิ์ ชีวศุภกรผอ.โรงเรียนบ้าราษฎร์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวมณฑนกร บริบูรณ์ครูโรงเรียนบ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น1กรรมการ
3. นางจารีย์ แต้มทองครูโรงเรียนบ้านคลองจันกรรมการ
4. นางจินตวรรณ เกิดเกลื่อนครูโรงเรียนวัดสามพันกรรมการ
5. นางสาวสุรีย์ ชัยศรีครูโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
6. นางวรรณพร วงศ์คงสันครูโรงเรียนบ้านปลายน้ำกรรมการ
7. นางสาวกาญจนา ถิรพัฒนาพรครูโรงเรียนบ้านประตูพลิกกรรมการ
8. นางชวนพิศ เทพมณีไชยครูโรงเรียนบ้าห้วยมุดกรรมการ
9. นางอุมา รัตนบุรีครูโรงเรียนบ้านปากสายกรรมการ
10. นางสาววินัย ริวรรณครูโรงเรียนบ้านนาชุมเห็ดกรรมการ
11. นางหวานใจ บุรินทร์กุลครูโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการ
12. นางสาวศิริลักษณ์ รอดดำครูโรงเรียนบ้านคลองโหยนกรรมการ
13. นางลักขณา ภู่ผกาพันธุ์พงษ์ครูโรงเรียนนาสารกรรมการ
14. นางนารีรัตน์ พรหมบุตรครูโรงเรียนบ้านคลองโรกรรมการ
15. นางสาคร เหรียญทองครูโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์กรรมการ
16. นางสุภาพ ลิกขะไชยครูโรงเรียนบ้านโคกมะม่วงกรรมการ
17. นายธนากร คงช่วยครูโรงเรียนบ้านควนสระกรรมการ
18. นางอุมาพร ศฤงคารครูโรงเรียนบ้านควนเนียงกรรมการ
19. นางสาวกุลธิดา สุระบำชาตรีครูโรงเรียนปัญญาทิพย์กรรมการ
20. นางหนูพา จารุพันธุเศรษฐ์ครูโรงเรียนบ้านย่านดินแดงกรรมการ
21. นางสุดาวัลย์ เงื่อนงามครูโรงเรียนบ้านทุ่งตำเสากรรมการ
22. นางกฤษณา ตราชูครูโรงเรียนวัดทุ่งหลวงกรรมการ
23. นางนัจนาถ นิลเพชรครูโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่กรรมการ
24. นายวันชัย ตั้งฐานานุภักดิ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยมะนาวกรรมการ
25. นายอรรณพ อุดมพิทยาคมครูโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
26. นายจีระวัฒน์ วันแรกครูโรงเรียนบ้านบางน้ำเย็นกรรมการ
27. นางสุดารัตน์ กาญจนไชยครูโรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุนกรรมการ
28. นายสมยศ ศรเพ็ชรครูโรงเรียนจงฮั้วกรรมการ
29. นายพัทยา บุญมากครูโรงเรียนบ้านส้องกรรมการ
30. นางสาวจันทร์สุดา ยอดราชครูโรงเรียนบ้านส้องกรรมการ
31. นางฉวีวรรณ คงพัฒน์ครูโรงเรียนบ้านคลองโรกรรมการ
32. นางมลิวัลย์ วงศ์สวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านควนพัฒนาฯกรรมการ
33. นายบุญโช อำนวยครูโรงเรียนบ้านโคกมะม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายสวัสดิ์ ชีวศุภกรผอ.โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวมณฑนกร บริบูรณ์ครูโรงเรียนบ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น1กรรมการ
3. นางจารีย์ แต้มทองครูโรงเรียนบ้านคลองจันกรรมการ
4. นางจินตวรรณ เกิดเกลื่อนครูโรงเรียนวัดสามพันกรรมการ
5. นางสาวสุรีย์ ชัยศรีครูโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
6. นางวรรณพร วงศ์คงสันครูโรงเรียนบ้านปลายน้ำกรรมการ
7. นางสาวกาญจนา ถิรพัฒนาพรครูโรงเรียนบ้านประตูพลิกกรรมการ
8. นางชวนพิศ เทพมณีไชยครูโรงเรียนบ้านห้วยมุดกรรมการ
9. นางอุมา รัตนบุรีครูโรงเรียนบ้านปากสายกรรมการ
10. นางหวานใจ บุรินทร์กุลครูโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการ
11. นางสาววินัย ริวรรณครูโรงเรียนบ้านนาชุมเห็ดกรรมการ
12. นางสาวศิริลักษณ์ รอดดำครูโรงเรียนบ้านคลองโหยนกรรมการ
13. นางลักขณา ภู่ผกาพันธุ์พงษ์ครูโรงเรียนนาสารกรรมการ
14. นางนารีรัตน์ พรหมบุตรครูโรงเรียนบ้านคลองโรกรรมการ
15. นางสาคร เหรียญทองครูโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์กรรมการ
16. นางสุภาพ ลิกขะไชยครูโรงเรียนบ้านโคกมะม่วงกรรมการ
17. นายธนากร คงช่วยครูโรงเรียนบ้านควนสระกรรมการ
18. นางอุมาพร ศฤงคารครูโรงเรียนบ้านควนเนียงกรรมการ
19. นางสาวกุลธิดา สุระบำชาตรีครูโรงเรียนปัญญาทิพย์กรรมการ
20. นางหนูพา จารุพันธุเศรษฐ์ครูโรงเรียนบ้านย่านดินแดงกรรมการ
21. นางสุดาวัลย์ เงื่อนงามครูโรงเรียนบ้านทุ่งตำเสากรรมการ
22. นางกฤษณา ตราชูครูโรงเรียนวัดทุ่งหลวงกรรมการ
23. นางนัจนาถ นิลเพชรครูโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่กรรมการ
24. นายวันชัย ตั้งฐานานุภักดิ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยมะนาวกรรมการ
25. นายอรรณพ อุดมพิทยาคมครูโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
26. นายจีระวัฒน์ วันแรกครูโรงเรียนบ้านบางน้ำเย็นกรรมการ
27. นางสุดารัตน์ กาญจนไชยครููโรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุนกรรมการ
28. นายสมยศ ศรเพ็ชรครูโรงเรียนจงฮั้วกรรมการ
29. นายพัทยา บุญมากครูโรงเรียนบ้านส้องกรรมการ
30. นางสาวจันทร์สุดา ยอดราชครูโรงเรียนบ้านส้องกรรมการ
31. นางฉวีวรรณ คงพัฒน์ครูโรงเรียนบ้านคลองโรกรรมการ
32. นางมลิวัลย์ วงศ์สวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านควนพัฒนาฯกรรมการ
33. นายบุญโช อำนวยครูโรงเรียนบ้านโคกมะม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายเกียรติศักดิ์ ชิณวงศ์ผอ.โรงเรียนปัญญาประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางพิลาส ซุ่นรักษาครูโรงเรียนบ้านเกาะน้อยกรรมการ
3. นางขวัญใจ มณีรัตน์ครูโรงเรียนบ้านควนกลางกรรมการ
4. นางสุนิสา พุทธศรีครูโรงเรียนวัดอินทการามกรรมการ
5. นางสาวณัฐชยา เกิดกุลครูโรงเรียนวัดท่าเจริญกรรมการ
6. นายวิจิตร ดิษฐอายครูโรงเรียนวัดบางสวรรค์กรรมการ
7. นายกิตติ ยอดยิ่งครููโรงเรียนบ้านหัวสะพานฯที่217กรรมการ
8. นางจันทนา บุญประถมครูโรงเรียนบ้านปากสายกรรมการ
9. นางอุมาพร ศรีแผ้วครูโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นางมนันยา พรหมศิริผอ.โรงเรียนบ้านส้องเหนือประธานกรรมการ
2. นางจารีย์ แต้มทองครูโรงเรียนบ้านคลองจันกรรมการ
3. นางกรองจิตร์ มติธรรมครูโรงเรียนนาสารกรรมการ
4. นางจินตวรรณ เกิดเกลื่อนครูโรงเรียนวัดสามพันกรรมการ
5. นายดำเนิน แย้มแก้วครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
6. นายสุชาติ ทองหม่อนรามครูโรงเรียนบ้านปากด่านกรรมการ
7. นางวรรณา เดชะครูโรงเรียนบ้านบางรูปกรรมการ
8. นายธนากร คงช่วยครูโรงเรียนบ้านควนสระกรรมการ
9. นายทวีศรี มีลือครูโรงเรียนบ้านห้วยตอกรรมการ
10. นายชัยพิชิต สมกลิ่นครูโรงเรียนบ้านหน้าเขากรรมการ
11. นายธีระสัน คุ้มวงศ์ครูโรงเรียนบ้านธารอารีกรรมการ
12. นายอภิสิทธิ์ อภินันทชาติครูโรงเรียนวัดทุ่งหลวงกรรมการ
13. นางสาวจันทร์สุดา ยอดราชครูโรงเรียนบ้านส้องกรรมการ
14. นางธันยมัย เชาว์เลิศครูโรงเรียนบ้านหัวสะพานฯที่ 217กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางมนันยา พรหมศิริผอ.โรงเรียนบ้านส้องเหนือประธานกรรมการ
2. นางจารีย์ แต้มทองครูโรงเรียนบ้านคลองจันกรรมการ
3. นางกรองจิตร์ มติธรรมครูโรงเรียนนาสารกรรมการ
4. นางจินตวรรณ เกิดเกลื่อนครูโรงเรียนวัดสามพันกรรมการ
5. นายดำเนิน แย้มแก้วครููโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
6. นายสุชาติ ทองหม่อนรามครูโรงเรียนบ้านปากด่านกรรมการ
7. นางวรรณา เดชะครูโรงเรียนบ้านบางรูปกรรมการ
8. นายธนากร คงช่วยครูโรงเรียนบ้านควนสระกรรมการ
9. นางทวีศรี มีลือครูโรงเรียนบ้านห้วยตอกรรมการ
10. นายชัยพิชิต สมกลิ่นครูโรงเรียนบ้านหน้าเขากรรมการ
11. นายธีระสัน คุ้มวงศ์ครูโรงเรียนบ้านธารอารีกรรมการ
12. นายอภิสิทธิ์ อภินันทชาติครูโรงเรียนวัดทุ่งหลวงกรรมการ
13. นางสาวจันทร์สุดา ยอดราชครูโรงเรียนบ้านส้องกรรมการ
14. นางธันยมัย เชาว์เลิศครูโรงเรียนบ้านหัวสะพานฯที่ 217กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายเอกราช หนูปลื้มผอ.โรงเรียนบ้านพรุแชงประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ หนูด้วงผอ.โรงเรียนบ้านเหมืองทวดกรรมการ
3. นายชูศักดิ์ พุทธศรีผอ.โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุนกรรมการ
4. นายนิโรจน์ กุลศฺิริผอ.โรงเรียนบ้านปากด่านกรรมการ
5. นางปาริชาติ รัตนรัตน์นักวิชาการชำนาญการพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริลักษณ์ ชาตรีกุลผอ.โรงเรียนวัดสองแพรกประธานกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ จรูญสนองกิจครูโรงเรียนจิตรประชาราษฎร์กรรมการ
3. นางจิรนันท์ รักษ์วงศ์ครูโรงเรียนบ้านควนปรางกรรมการ
4. นางพริ้มเพรา สุวรรณมุติครูโรงเรียนบ้านปลายสายกรรมการ
5. นางสาวอุบล ด่านชิโนเรศครูโรงเรียนบ้านควนพรุพรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายจีระศักดิ์ ยิ่งเภตราผอ.โรงเรียนบ้านปลายน้ำประธานกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ ฐานิวัฒนานนท์ผอ.โรงเรียนบ้านควนกลางกรรมการ
3. นายสมโชค แซ่บ้างผอ.โรงเรียนบ้านควนศรีกรรมการ
4. นายสมพร ไชยปันดิผอ.โรงเรียนบ้านบางปานกรรมการ
5. นางอัญชลี เชื้้อพลพิชัยครูโรงเรียนบ้านพรุแชงกรรมการ
6. นายอุดมพร เอียมแสงครูโรงเรียนบ้านเขารักษ์กรรมการ
7. นายอรุณ หนูแก้วครูโรงเรียนบ้านปลายน้ำกรรมการ
8. นายพรเทพ ไทยเสนครูโรงเรียนบ้านช่องช้างกรรมการ
9. นายพนัส พาลเสือครูโรงเรียนบ้านทุ่งตำเสากรรมการ
10. นายพิจิตร มาศจรครูโรงเรียนทุ่งตำเสากรรมการ
11. นายทวี คงวิจิตรครูโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่กรรมการ
12. นายสัมฤทธิ์ เสี้้ยนแก้วครูโรงเรียนวัดควนท่าแร่กรรมการ
13. นายกิตติพงศ์ สอนประสมครูโรงเรียนบ้านไสดง(นาสาร)กรรมการ
14. นายสมทบ พลายชุมครูโรงเรียนบ้านบางใหญ่กรรมการ
15. นางสุจิตรา เกตุแก้วครูโรงเรียนบ้านย่านดินแดงกรรมการ
16. นายส่งศักดิ์ เจริญพรครูโรงเรียนบ้านปากด่านกรรมการ
17. นายสิทธิพงศ์ จุนหวิทยะครูโรงเรียนวัดอินทการามกรรมการ
18. นางสุธิดา สกุลน้อยครูโรงเรียนบ้านคลองกากรรมการ
19. นางกัลยา กาศสกุลครูโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
20. นายอนันต์ ฉีดอิ่มครูโรงเรียนนาสารกรรมการ
21. นายจรัญ ศักดิ์มาศครูโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณกรรมการ
22. นายสรวิชญ์ รักษาสัตย์ครูโรงเรียนบ้านปากหานกรรมการ
23. นายประภาส จุลละเอียดครูโรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลากรรมการ
24. นายจรินทร์ แก้วมากครูโรงเรียนบ้านปากหานกรรมการ
25. นายสุวิน ฤทธแดงครูโรงเรียนบ้านห้วยแห้งกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยเอกปราโมช เลิศไกรผอโรงเรียนบ้านไสดงประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดา เพชรอนันต์ผอ.โรงเรียนบ้านไสท้อนรองประธานกรรมการ
3. นางสุภาพร จันทร์ปานผอ.โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์๑กรรมการ
4. นางวันดี มณีนวลครูโรงเรียนบ้านควนสว่างวัฒนากรรมการ
5. นางวิภารัตน์ ทรงแก้วครูโรงเรียนวัดคลองฉนวนกรรมการ
6. นายแสนรักษ์ อัคคีสุวรรณ์ครูโรงเรียนบ้านไสท้อนกรรมการ
7. นายจิรัฐฺติภาส อนันตศรีครูโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
8. นางสุกันยา พรหมิเศษครูโรงเรียนบ้านบางรูปกรรมการ
9. นายเสนีย์ เกสรครูโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการ
10. นายสมทบ พลายชุมครูโรงเรียนบ้านบางใหญ๋กรรมการ
11. ว่าที่ร้อยตรีพิศาล วิสะมิตะนันท์ครูโรงเรียนบ้านบางน้ำเย็นกรรมการ
12. นายสำเริง ชัยสวัสดิ์ครูโรงเรียนมหาราช๒กรรมการ
13. นายกิติพงศ์ สอนประสมครูโรงเรียนไสดงกรรมการ
14. นายประภาส จุลละเอียดครูโรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลากรรมการ
15. นายสุธรรม หลินมาครูโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
16. นางสาวสุริยา เพราเพราะครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
17. นายศุภมิตร มากจิตรครูโรงเรียนบ้านบางรูปกรรมการ
18. นางสุกันนา พรหมวิเศษครูโรงเรียนบ้านบางรูปกรรมการ
19. นางสาวกรองกาญจน์ สังข์ทองครูโรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์กรรมการ
20. นายสาทิตย์ จันทร์ศรีนวลครูโรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุนกรรมการ
21. นายจรัญ ทองปัสโนว์ครูโรงเรียนบ้านส้องกรรมการ
22. นางวรรณา จุ้ยสุขพนักงานราชการกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายจรูญ พันอุไรโรงเรียนจิตประชาราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ พรหมบุตรโรงเรียนวัดดอนพยอมกรรมการ
3. นายพิทักษ์ ช้างกลางโรงเรียนบ้านบางเหรียงกรรมการ
4. นายการุณ ช่วยทองโรงเรียนบ้านกอบแกบกรรมการ
5. ส.ต.ต.ทวีศักดิ์ ละอองสมโรงเรียนบ้านควนพรุพีกรรมการ
6. นางสุขิตา เพชรแท้โรงเรียนควนสุบรรณกรรมการ
7. นายสงวนชัย ตันจะโขโรงเรียนบ้านควนสูงกรรมการ
8. นายสันทัด เอี่ยมพินิจโรงเรียนบ้านควนสูงกรรมการ
9. นางกฤติยา หนูชุมโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่217กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายจรูญ พันอุไรโรงเรียนจิตประชาราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ พรหมบุตรโรงเรียนวัดดอนพยอมกรรมการ
3. นายพิทักษ์ ช้างกลางโรงเรียนบ้านบางเหรียงกรรมการ
4. นายการุณ ช่วยทองโรงเรียนบ้านกอบแกบกรรมการ
5. ส.ต.ต.ทวีศักดิ์ ละอองสมโรงเรียนบ้านควนพรุพีกรรมการ
6. นางสุขิตา เพชรแท้โรงเรียนควนสุบรรณกรรมการ
7. นายสงวนชัย ตันจะโขโรงเรียนบ้านควนสูงกรรมการ
8. นายสันทัด เอี่ยมพินิจโรงเรียนบ้านควนสูงกรรมการ
9. นางกฤติยา หนูชุมโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่217กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายจรูญ พันอุไรโรงเรียนจิตประชาราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ พรหมบุตรโรงเรียนวัดดอนพยอมกรรมการ
3. นายพิทักษ์ ช้างกลางโรงเรียนบ้านบางเหรียงกรรมการ
4. นายการุณ ช่วยทองโรงเรียนบ้านกอบแกบกรรมการ
5. ส.ต.ต.ทวีศักดิ์ ละอองสมโรงเรียนบ้านควนพรุพีกรรมการ
6. นางสุขิตา เพชรแท้โรงเรียนควนสุบรรณกรรมการ
7. นายสงวนชัย ตันจะโขโรงเรียนบ้านควนสูงกรรมการ
8. นายสันทัด เอี่ยมพินิจโรงเรียนบ้านควนสูงกรรมการ
9. นางกฤติยา หนูชุมโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่217กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายธรรมนงค์ ดิ้นทองโรงเรียนบ้านไสขรบประธานกรรมการ
2. นางสาวอังคณา หนูสมโรงเรียนบ้านควนสว่างพัฒนากรรมการ
3. นายธีระสัน คุ้มวงศ์โรงเรียนบ้านธารอารีกรรมการ
4. นางนารีรัตน์ พรหมบุตรโรงเรียนบ้านคลองโรกรรมการ
5. ส.ต.ต.ทวีศักดิ์ ละอองสมโรงเรียนบ้านควนพรุพีกรรมการ
6. นางปริสนาพร สระทองอินทร์โรงเรียนบ้านเขาปูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายสมเกียรติ ประสมแก้วโรงเรียนจิตประชาราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ ชัยสิทธิ์โรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
3. นายสันทัด เอี่ยมพินิจโรงเรียนบ้านควนสูงกรรมการ
4. นางกฤติยา หนูชุมโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่217กรรมการ
5. นางสาวหัสนีย์ คงวุ่นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายธรรมนงค์ ดิ้นทองโรงเรียนบ้านไสขรบประธานกรรมการ
2. นางสาวอังคณา หนูสมโรงเรียนบ้านควนสว่างวัฒนากรรมการ
3. นายธีระสัน คุ้มวงศ์โรงเรียนบ้านธารอารีกรรมการ
4. นางนารีรัตน์ พรหมบุตรโรงเรียนบ้านคลองโรกรรมการ
5. ส.ต.ต.ทวีศักดิ์ ละอองสมโรงเรียนบ้านควนพรุพีกรรมการ
6. นางปริสนาพร สระทองอินทร์โรงเรียนบ้านเขาปูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายนโรตม์ วรจินต์โรงเรียนบ้านประตูพลิกประธานกรรมการ
2. นางสาวสมฤทัย บุญศรีนุ้ยโรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการ
3. นายชิตพล วงศ์ศรีชาโรงเรียนนาสารกรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ สุขเกษมโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายการุณ ช่วยทองโรงเรียนบ้านกอบแกบประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ ละอองสมโรงเรียนบ้านคลองหาเหนือกรรมการ
3. นางยุวดี ศรีชายโรงเรียนบ้านปลายน้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสุรศักดิ์ พรหมบุตรโรงเรียนวัดดอนพยอมประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ ช้างกลางโรงเรียนบ้านบางเหรียงกรรมการ
3. นางสุขิตา เพชรแท้โรงเรียนควนสุบรรณกรรมการ
4. นายชิงชัย พิทักษ์โรงเรียนบ้านคลองยากรรมการ
5. นางสาวธิดาวรรณ กิ้มนวนโรงเรียนบ้านพรุแชงกรรมการ
6. นายเอกชัย ธงล่องโรงเรียนบ้านควนสระกรรมการ
7. นางสาวเสาวภา พุทธรักษาโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐารามกรรมการ
8. นางณัฐนพิน สุนทะโกโรงเรียนศึกษาประชาคมกรรมการ
9. นางลำดวน พลวิชัยโรงเรียนบ้านเกาะแก้วกรรมการ
10. นางกรุณา อ่อนเกตพลโรงเรียนบ้านเขารักษ์กรรมการ
11. นางอำพรรณ์ แก้วเรืองโรงเรียนบ้านช่องช้างกรรมการ
12. นางนิรมล ศรเพ็ชรโรงเรียนประชานุเคราะห์ 12กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ พรหมบุตรโรงเรียนวัดดอนพยอมประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ ช้างกลางโรงเรียนบ้านบางเหรียงกรรมการ
3. นางสุขิตา เพชรแท้โรงเรียนควนสุบรรณกรรมการ
4. นายชิงชัย พิทักษ์โรงเรียนบ้านคลองยากรรมการ
5. นางสาวธิดาวรรณ กิ้มนวนโรงเรียนบ้านพรุแชงกรรมการ
6. นายเอกชัย ธงล่องโรงเรียนบ้านควนสระกรรมการ
7. นางสาวเสาวภา พุทธรักษาโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐารามกรรมการ
8. นางณัฐนพิน สุนทะโกโรงเรียนศึกษาประชาคมกรรมการ
9. นางลำดวน พลวิชัยโรงเรียนบ้านเกาะแก้วกรรมการ
10. นางกรุณา อ่อนเกตพลโรงเรียนบ้านเขารักษ์กรรมการ
11. นางอำพรรณ์ แก้วเรืองโรงเรียนบ้านช่องช้างกรรมการ
12. นางนิรมล ศรเพ็ชรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ พรหมบุตรโรงเรียนวัดดอนพยอมประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ ช้างกลางโรงเรียนบ้านบางเหรียงกรรมการ
3. นางสุขิตา เพชรแท้โรงเรียนควนสุบรรณกรรมการ
4. นายชิงชัย พิทักษ์โรงเรียนบ้านคลองยากรรมการ
5. นางสาวธิดาวรรณ กิ้มนวนโรงเรียนบ้านพรุแชงกรรมการ
6. นายเอกชัย ธงล่องโรงเรียนบ้านควนสระกรรมการ
7. นางสาวเสาวภา พุทธรักษาโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐารามกรรมการ
8. นางณัฐนพิน สุนทะโกโรงเรียนศึกษาประชาคมกรรมการ
9. นางลำดวน พลวิชัยโรงเรียนบ้านเกาะแก้วกรรมการ
10. นางกรุณา อ่อนเกตพลโรงเรียนบ้านเขารักษ์กรรมการ
11. นางอำพรรณ์ แก้วเรืองโรงเรียนบ้านช่องช้างกรรมการ
12. นางนิรมล ศรเพ็ชรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายทนงศักดิ์ บุญคล่องครูโรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุนประธานกรรมการ
2. นางอัจฉราภรณ์ แก้วศรีนวลครูโรงเรียนบ้านยูงทองกรรมการ
3. นางปิยาภรณ์ พรมรานนท์ครูโรงเรียนบ้านบางเหรียงกรรมการ
4. นางบัญเจือ นามสนธิ์ครูโรงเรียนบ้านบางรูปกรรมการ
5. นางขวัญตา ล้อมลิ้มครูโรงเรียนวัดเวียงสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายวันประพาส บุญลี่โรงเรียนบ้านควนปรางประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย เงื่อนงามโรงเรียนบ้านควนสูงกรรมการ
3. นางจันทนา ปานรัตน์โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณกรรมการ
4. นางเกศรินทร์ ชำนาญกิจโรงเรียนบ้านหัวยมะนาวกรรมการ
5. นางวิไล เครือรัตน์โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์กรรมการ
6. นางอุมาพร ศรีแผ้วโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายวันประพาส บุญลี่โรงเรียนบ้ารควนปรางประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย เงื่อนงามโรงเรียนบ้านควนสูงกรรมการ
3. นางจันทนา ปานรัตน์โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณกรรมการ
4. นางเกศรินทร์ ชำนาญกิจโรงเรียนบ้านหัวยมะนาวกรรมการ
5. นางวิไล เครือรัตน์โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายวันประพาศ บุญลี่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนปรางประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย เงื่อนงามครูโรงเรียนบ้านควนสูงกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญนภา วุ่นชุมครูโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
4. นางจันทนา ปานรัตน์ครูโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณกรรมการ
5. นางเกศรินทร์ ชำนาญกิจครูโรงเรียนบ้านห้วยมะนาวกรรมการ
6. นางวิไล เครือรัตน์ครูโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์กรรมการ
7. นางอุมาพร ศรีแผ้วครูโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายธีรพล เเก้วรักษ์ครูโรงเรียนพรุพีวิทยาคมกรรมการ
3. นางศิริเพ็ญ สิขิวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านพรุเเชงกรรมการ
4. นายธนศักดิ์ ลิ่มหลักครูโรงเรียนบ้านปลายศอกกรรมการ
5. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นางมนมน ณ พัทลุงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาควนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายธีรพล เเก้วรักษ์ครูโรงเรียนพรุพีวิทยาคมกรรมการ
3. นางศิริเพ็ญ สิขิวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านพรุเเชงกรรมการ
4. นายธนศักดิ์ ลิ่มหลักครูโรงเรียนบ้านปลายศอกกรรมการ
5. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นางมนมน ณ พัทลุงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาควนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายธีรพล เเก้วรักษ์ครูโรงเรียนพรุพีวิทยาคมกรรมการ
3. นางศิริเพ็ญ สิขิวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านพรุเเชงกรรมการ
4. นายธนศักดิ์ ลิ่มหลักครูโรงเรียนบ้านปลายศอกกรรมการ
5. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นางมนมน ณ พัทลุงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาควนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายธีรพล เเก้วรักษ์ครูโรงเรียนพรุพีวิทยาคมกรรมการ
3. นางศิริเพ็ญ สิขิวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านพรุเเชงกรรมการ
4. นายธนศักดิ์ ลิ่มหลักครูโรงเรียนบ้านปลายศอกกรรมการ
5. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นางมนมน ณ พัทลุงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาควนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายธีรพล เเก้วรักษ์ครูโรงเรียนพรุพีวิทยาคมกรรมการ
3. นางศิริเพ็ญ สิขิวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านพรุเเชงกรรมการ
4. นายธนศักดิ์ ลิ่มหลักครูโรงเรียนบ้านปลายศอกกรรมการ
5. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นางมนมน ณ พัทลุงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาควนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายธีรพล แก้วรักษ์ครูโรงเรียนพรุพีวิทยาคมกรรมการ
3. นางศิริเพ็ญ สิขิวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านพรุเเชงกรรมการ
4. นายธนศักดิ์ ลิ่มหลักครูโรงเรียนบ้านปลายศอกกรรมการ
5. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นางมนมน ณ พัทลุงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาควนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายธีรพล เเก้วรักษ์ครูโรงเรียนพรุพีวิทยาคมกรรมการ
3. นายศิริเพ็ญ สิขิวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านพรุเเชงกรรมการ
4. นายธนศักดิ์ ลิ่มหลักครูโรงเรียนบ้านปลายศอกกรรมการ
5. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นางมนมน ณ พัทลุงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาควนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายธีรพล เเก้วรักษ์ครูโรงเรียนพรุพีวิทยาคมกรรมการ
3. นายธนศักดิ์ ลิ่มหลักครูโรงเรียนบ้านปลายศอกกรรมการ
4. นางมนมน ณ พัทลุงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาควนกรรมการ
5. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นางศิริเพ็ญ สิขิวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านพรุเเชงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายภัทรพงษ์ สิงห์เเก้ววิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ ลียวัฒนานุพงศ์ครูโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการ
3. นางสาวพาขวัญ จังอินทร์ครูโรงเรียนบ้านส้องกรรมการ
4. นางอาภรณ์ เเก้วมหิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกากรรมการ
5. นายญาณวรรธน์ บัวขาวครูโรงเรียนตาขุนกรรมการ
6. นางสาวอรอุษา จันทร์พูลครูโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
7. นายอุดมพร ฉิมดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางรูปกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายภัทรพงษ์ สิงห์เเก้ววิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ ลียวัฒนานุพงศ์ครูโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการ
3. นางสาวพาขวัญ จังอินทร์ครูโรงเรียนบ้านส้องกรรมการ
4. นางอาภรณ์ เเก้วมหิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกากรรมการ
5. นายญาณวรรธน์ บัวขาวครูโรงเรียนตาขุนกรรมการ
6. นางสาวอรอุษา จันทร์พูลครูโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
7. นายอุดมพร ฉิมดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางรูปกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายภัทรพงษ์ สิงห์เเก้ววิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ ลียวัฒนานุพงศ์ครูโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการ
3. นางสาวพาขวัญ จังอินทร์ครูโรงเรียนบ้านส้องกรรมการ
4. นางอาภรณ์ เเก้วมหิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกากรรมการ
5. นายญาณวรรธน์ บัวขาวครูโรงเรียนตาขุนกรรมการ
6. นางสาวอรอุษา จันทร์พูลครูโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
7. นายอุดมพร ฉิมดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางรูปกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายภัทรพงษ์ สิงห์เเก้ววิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ ลียวัฒนานุพงศ์ครูโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการ
3. นางสาวพาขวัญ จังอินทร์ครูโรงเรียนบ้านส้องกรรมการ
4. นางอาภรณ์ เเก้วมหิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกากรรมการ
5. นางสาวอรอุษา จันทร์พูลครูโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
6. นายญาณวรรธน์ บัวขาวครูโรงเรียนตาขุนกรรมการ
7. นายอุดมพร ฉิมดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางรูปกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายภัทรพงษ์ สิงห์เเก้ววิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ ลียวัฒนานุพงศ์ครูโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการ
3. นางสาวพาขวัญ จังอินทร์ครูโรงเรียนบ้านส้องกรรมการ
4. นางอาภรณ์ เเก้วมหิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกากรรมการ
5. นายญาณวรรธน์ บัวขาวครูโรงเรียนตาขุนกรรมการ
6. นางสาวอรอุษา จันทร์พูลครูโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
7. นายอุดมพร ฉิมดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางรูปกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายภัทรพงษ์ สิงห์เเก้ววิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ ลียวัฒนานุพงศ์ครูโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการ
3. นางสาวพาขวัญ จังอินทร์ครูโรงเรียนบ้านส้องกรรมการ
4. นางอาภรณ์ เเก้วมหิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกากรรมการ
5. นายญาณวรรธน์ บัวขาวครูโรงเรียนตาขุนกรรมการ
6. นางสาวอรอุษา จันทร์พูลครูโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
7. นายอุดมพร ฉิมดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางรูปกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายภัทรพงษ์ สิงห์เเก้ววิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ ลียวัฒนานุพงศ์ครูโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการ
3. นางสาวพาขวัญ จังอินทร์ครูโรงเรียนบ้านส้องกรรมการ
4. นางอาภรณ์ เเก้วมหิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกากรรมการ
5. นายญาณวรรธน์ บัวขาวครูโรงเรียนตาขุนกรรมการ
6. นางสาวอรอุษา จันทร์พูลครูโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
7. นายอุดมพร ฉิมดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางรูปกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายภัทรพงษ์ สิงห์เเก้ววิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอุษา จันทร์พูลครูโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
3. นายญาณวรรธน์ บัวขาวครูโรงเรียนตาขุนกรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ ลียวัฒนานุพงศ์ครูโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการ
5. นางอาภรณ์ เเก้วมหิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกากรรมการ
6. นางสาวพาขวัญ จังอินทร์ครูโรงเรียนบ้านส้องกรรมการ
7. นายอุดมพร ฉิมดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางรูปกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายภัทรพงษ์ สิงห์เเก้ววิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอุษา จันทร์พูลครูโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
3. นายญาณวรรธน์ บัวขาวครูโรงเรียนตาขุนกรรมการ
4. นางอาภรณ์ เเก้วมหิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกากรรมการ
5. นางสาวพาขวัญ จังอินทร์ครูโรงเรียนบ้านส้องกรรมการ
6. นางสาวพรทิพย์ ลียวัฒนานุพงศ์ครูโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการ
7. นายอุดมพร ฉิมดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางรูปกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ ลียวัฒนานุพงศ์ครูโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการ
3. นางสาวพาขวัญ จังอินทร์ครูโรงเรียนบ้านส้องกรรมการ
4. นางอาภรณ์ เเก้วมหิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกากรรมการ
5. นายอุดมพร ฉิมดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางรูปกรรมการ
6. นายญาณวรรธน์ บัวขาวครูโรงเรียนตาขุนกรรมการ
7. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
8. นายธีรพล เเก้วรักษ์ครูโรงเรียนพรุพีวิทยาคมกรรมการ
9. นายภัทรพงษ์ สิงห์เเก้ววิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
10. นางสาวอรอุษา จันทร์พูลครูโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ ลียวัฒนานุพงศ์ครูโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการ
3. นางสาวพาขวัญ จังอินทร์ครูโรงเรียนบ้านส้องกรรมการ
4. นางอาภรณ์ เเก้วมหิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกากรรมการ
5. นายอุดมพร ฉิมดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางรูปกรรมการ
6. นายญาณวรรธน์ บัวขาวครูโรงเรียนตาขุนกรรมการ
7. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
8. นายธีรพล เเก้วรักษ์ครูโรงเรียนพรุพีวิทยาคมกรรมการ
9. นายภัทรพงษ์ สิงห์เเก้ววิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
10. นางสาวอรอุษา จันทร์พูลครูโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายธีรพล เเก้วรักษ์ครูโรงเรียนพรุพีวิทยาคมกรรมการ
4. นายญาณวรรธน์ บัวขาวครูโรงเรียนตาขุนกรรมการ
5. นายภัทรพงษ์ สิงห์เเก้ววิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นางสาวอรอุษา จันทร์พูลครูโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายธีรพล เเก้วรักษ์ครูโรงเรียนพรุพีวิทยาคมกรรมการ
4. นายญาณวรรธน์ บัวขาวครูโรงเรียนตาขุนกรรมการ
5. นายภัทรพงษ์ สิงห์เเก้ววิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นางสาวอรอุษา จันทร์พูลครูโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายธีรพล เเก้วรักษ์ครูโรงเรียนพรุพีวิทยาคมกรรมการ
4. นายญาณวรรธน์ บัวขาวครูโรงเรียนตาขุนกรรมการ
5. นายภัทรพงษ์ สิงห์เเก้ววิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นางสาวอรอุษา จันทร์พูลครูโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายบุญฤทธิ์ เพชรนุ่มครูโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร ทองนะครูโรงเรียนวัดทุ่งหลวงกรรมการ
3. นายสุจิตต์ เหรียญทองครูโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์กรรมการ
4. นายสุวัฒน์ มากอินทร์ครูโรงเรียนพระเเสงวิทยากรรมการ
5. นายรังสันต์ ทรัพย์อุปการครูโรงเรียนนาสารกรรมการ
6. นายจรัญ ทองปัสโนว์ครูโรงเรียนบ้านส้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายเลิศศิลป์ กิ่งทองผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายวรนัส สุขศรีนวลข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายสิทธิกร เพ็ชรรัตน์ครูโรงเรียนควนสุบรรณวิทยากรรมการ
4. นางสาวศศิธร ทองนะครูโรงเรียนวัดทุ่งหลวงกรรมการ
5. นางมนมน ณ พัทลุงผู้อำนวยโรงเรียนบ้านนาควนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเลิศศิลป์ กิ่งทองผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายวรนัส สุขศรีนวลข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายสิทธิกร เพ็ชรรัตน์ครูโรงเรียนควนสุบรรณวิทยากรรมการ
4. นางสาวศศิธร ทองนะครูโรงเรียนวัดทุ่งหลวงกรรมการ
5. นางมนมน ณ พัทลุงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาควนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสุดใจ วรรณโชติข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ มากอินทร์ครูโรงเรียนพระเเสงวิทยากรรมการ
3. นายรังสันต์ ทรัพย์อุปการครูโรงเรียนนาสารกรรมการ
4. นายมาโนชย์ นวลกุลครูวิทยาลัยอาชีวเทศบาลเมืองนาสารกรรมการ
5. นายอุดมพร ฉิมดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางรูปกรรมการ
6. นางสาวพาขวัญ จังอินทร์ครูโรงเรียนบ้านส้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพันมงคล สกุลครูโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเอกวิทย์ พยุงพันธ์ครูโรงเรียนปัญญาทิพย์กรรมการ
3. นายสมพร เจริญคีรีครูโรงเรียนพระเเสงวิทยากรรมการ
4. นายส่งศักดิ์ เจริญพรครูโรงเรียนบ้านปากด่านกรรมการ
5. นางอาภรณ์ เเก้วมหิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายเลิศศิลป์ กิ่งทองผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายวรนัส สุขศรีนวลข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายสิทธิกร เพ็ชรรัตน์ครูโรงเรียนควนสุบรรณวิทยากรรมการ
4. นางสาวศศิธร ทองนะครูโรงเรียนวัดทุ่งหลวงกรรมการ
5. นางมนมน ณ พัทลุงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาควนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเลิศศิลป์ กิ่งทองผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายวรนัส สุขศรีนวลข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายสิทธิกร เพ็ชรรัตน์ครูโรงเรียนควนสุบรรณวิทยากรรมการ
4. นางสาวศศิธร ทองนะครูโรงเรียนวัดทุ่งหลวงกรรมการ
5. นางมนมน ณ พัทลุงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาควนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายบุญฤทธิ์ เพชรนุ่มครูโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายณธนัย มากทองครูโรงเรียนบางสวรรค์วิทยากรรมการ
3. นายรักไท ไสยรินทร์ครู อบจ.สุราษฎร์ธานี (บ้านนา)กรรมการ
4. นายสันติ ศรีเพชรครูโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคมกรรมการ
5. นายพณัฏฐ์ สกุลณาครูโรงเรียนบ้านส้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบุญฤทธิ์ เพชรนุ่มครูโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายณธนัย มากทองครูโรงเรียนบางสวรรค์วิทยากรรมการ
3. นายรักไท ไสยรินทร์ครู อบจ.สุราษฎร์ธานี (บ้านนา)กรรมการ
4. นายสันติ ศรีเพชรครูโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคมกรรมการ
5. นายพณัฏฐ์ สกุลณาครูโรงเรียนบ้านส้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายบุญฤทธิ์ เพชรนุ่มครูโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายณธนัย มากทองครูโรงเรียนบางสวรรค์วิทยากรรมการ
3. นายรักไท ไสยรินทร์ครู อบจ.สุราษฎร์ธานี (บ้านนา)กรรมการ
4. นายสันติ ศรีเพชรครูโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคมกรรมการ
5. นายพณัฏฐ์ สกุลณาครูโรงเรียนบ้านส้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบุญฤทธิ์ เพชรนุ่มครูโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายณธนัย มากทองครูโรงเรียนบางสวรรค์วิทยากรรมการ
3. นายรักไท ไสยรินทร์ครู อบจ.สุราษฎร์ธานี (บ้านนา)กรรมการ
4. นายสันติ ศรีเพชรครูโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคมกรรมการ
5. นายพณัฏฐ์ สกุลณาครูโรงเรียนบ้านส้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายพันมงคล สกุลครูโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเอกวิทย์ พยุงพันธ์ครูโรงเรียนปัญญาทิพย์กรรมการ
3. นายสมพร เจริญคีรีครูโรงเรียนพระเเสงวิทยากรรมการ
4. นายส่งศักดิ์ เจริญพรครูโรงเรียนบ้านปากด่านกรรมการ
5. นางอาภรณ์ เเก้วมหิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพันมงคล สกุลครูโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเอกวิทย์ พยุงพันธ์ครูโรงเรียนปัญญาทิพย์กรรมการ
3. นายสมพร เจริญคีรีครูโรงเรียนพระเเสงวิทยากรรมการ
4. นายส่งศักดิ์ เจริญพรครูโรงเรียนบ้านปากด่านกรรมการ
5. นางอาภรณ์ เเก้วมหิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวรนัส สุขศรีนวลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสันติ ศรีเพชรครูโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคมกรรมการ
3. นางมนมน ณ พัทลุงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาควนกรรมการ
4. นางสาวพาขวัญ จังอินทร์ครูโรงเรียนบ้านส้องกรรมการ
5. นางอรทัย รสจันทร์ครูโรงเรียนวัดอินทการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนพดล เเก้วมหิทธิ์ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ทต.บ้านส้องประธานกรรมการ
2. นายสุรเชษฐ์ วัชรจิตตานนท์ครูโรงเรียนบ้านย่านดินเเดงกรรมการ
3. นายคุณากร สุวรรณรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายณธนัย มากทองครูโรงเรียนบางสวรรค์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสุดใจ วรรณโชติข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายเอกวิทย์ พยุงพันธ์ครูโรงเรียนปัญญาทิพย์กรรมการ
3. นายอัมเรศฤทธิ์ อัคคีครูโรงเรียนบ้านบางรูปกรรมการ
4. นายพณัฏฐ์ สกุลณาครูโรงเรียนบ้านส้องกรรมการ
5. นางศิริเพ็ญ สิขิวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านพรุเเชงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนพดล เเก้วมหิทธิ์ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ทต.บ้านส้องประธานกรรมการ
2. นายสุรเชษฐ์ วัชรจิตตานนท์ครูโรงเรียนบ้านย่านดินเเดงกรรมการ
3. นายคุณากร สุวรรณรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายณธนัย มากทองครูโรงเรียนบางสวรรค์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
1. นายบุญฤทธิ์ เพชรนุ่มครูโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร ทองนะครูโรงเรียนวัดทุ่งหลวงกรรมการ
3. นายสุจิตต์ เหรียญทองครูโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์กรรมการ
4. นายรังสันต์ ทรัพย์อุปการครูโรงเรียนนาสารกรรมการ
5. นายสุวัฒน์ มากอินทร์ครูโรงเรียนพระเเสงวิทยากรรมการ
6. นายจรัญ ทองปัสโนว์ครูโรงเรียนบ้านส้องกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายบุญฤทธิ์ เพชรนุ่มครูโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร ทองนะครูโรงเรียนวัดทุ่งหลวงกรรมการ
3. นายสุจิตต์ เหรียญทองครูโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์กรรมการ
4. นายสุวัฒน์ มากอินทร์ครูโรงเรียนพระเเสงวิทยากรรมการ
5. นายรังสันต์ ทรัพย์อุปการครูโรงเรียนนาสารกรรมการ
6. นายจรัญ ทองปัสโนว์ครูโรงเรียนบ้านส้องกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางปัทมา สกุลณีครูกรรมการ
2. นางสาวศรัณย์ลักษณ์ ตัณฑจิตติครูกรรมการ
3. นางจัดทนา บุญช่วยครูกรรมการ
4. นางชูใจ บัวคลี่ครูกรรมการ
5. นางวัฒนีย์ บุญศรีนุ้ยครูกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายธนู เพ็ญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแห้งประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพร ศฤงคารผู้อำนวยการโรงเรียนนาสารรองประธานกรรมการ
3. นางยุวธิดา สุวรรณเมฆครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12กรรมการ
4. นางวัฒนีย์ บุญศรีนุ้ยครูโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการ
5. นางมยุรี ไกรดิษฐครูโรงเรียนบ้านไสขรบกรรมการ
6. นางชูใจ บัวคลี่ครูโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
7. นางเกศรินทร์ ชำนาญกิจครูโรงเรียนบ้านห้วยมะนาวกรรมการ
8. นางสาวปาริฉัตร ลี้ยุทธานนท์ครูโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐารามกรรมการ
9. นางชญานี แซ่หว่องครูโรงเรียนบ้านควนมหาชัยกรรมการ
10. นางชาลิสา สุวรรณศรีครูโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการ
11. นางฐิริญญา พรหมศรครูโรงเรียนบ้านควนสินชัยกรรมการ
12. นางภาสิรีย์ ช้องทองครูโรงเรียนนาสารกรรมการ
13. นางยุภาพร กาญจนสกาวครูโรงเรียนวัดบางสวรรค์กรรมการ
14. นายจำลอง ช่วยกลับครูโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายธนู เพ็ญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแห้งประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพร ศฤงคารผู้อำนวยการโรงเรียนนาสารรองประธานกรรมการ
3. นางยุวธิดา สุวรรณเมฆครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12กรรมการ
4. นางวัฒนีย์ บุญศรีนุ้ยครูโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการ
5. นางมยุรี ไกรดิษฐครูโรงเรียนบ้านไสขรบกรรมการ
6. นางชูใจ บัวคลี่ครูโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
7. นางเกศรินทร์ ชำนาญกิจครูโรงเรียนบ้านห้วยมะนาวกรรมการ
8. นางสาวปาริฉัตร ลี้ยุทธานนท์ครูโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐารามกรรมการ
9. นางชญานี แซ่หว่องครูโรงเรียนบ้านควนมหาชัยกรรมการ
10. นางชาลิสา สุวรรณศรีครูโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการ
11. นางฐิริญญา พรหมศรครูโรงเรียนบ้านควนสินชัยกรรมการ
12. นางภาสิรีย์ ช้องทองครูโรงเรียนนาสารกรรมการ
13. นางยุภาพร กาญจนสกาวครูโรงเรียนวัดบางสวรรค์กรรมการ
14. นายจำลอง ช่วยกลับครูโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายธนู เพ็ญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแห้งประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพร ศฤงคารผู้อำนวยการโรงเรียนนาสารรองประธานกรรมการ
3. นางยุวธิดา สุวรรณเมฆครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12กรรมการ
4. นางวัฒนีย์ บุญศรีนุ้ยครูโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการ
5. นางมยุรี ไกรดิษฐครูโรงเรียนบ้านไสขรบกรรมการ
6. นางชูใจ บัวคลี่ครูโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
7. นางเกศรินทร์ ชำนาญกิจครูโรงเรียนบ้านห้วยมะนาวกรรมการ
8. นางสาวปาริฉัตร ลี้ยุทธานนท์ครูโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐารามกรรมการ
9. นางชญานี แซ่หว่องครูโรงเรียนบ้านควนมหาชัยกรรมการ
10. นางชาลิสา สุวรรณศรีครูโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการ
11. นางฐิริญญา พรหมศรครูโรงเรียนบ้านควนสินชัยกรรมการ
12. นางภาสิรีย์ ช้องทองครูโรงเรียนนาสารกรรมการ
13. นางยุภาพร กาญจนสกาวครูโรงเรียนวัดบางสวรรค์กรรมการ
14. นายจำลอง ช่วยกลับครูโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางปัทมา สกุลณีครูกรรมการ
2. นางจัดทนา บุญช่วยครูกรรมการ
3. นางศรัณย์ลักษณ์ ตัณฑจิตติครูโรงเรียนนาสารกรรมการ
4. นางยุภาพร กาญจนสกาวครูโรงเรียนวัดบางสวรรค์กรรมการ
5. นายจำลอง ช่วยกลับครูโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางปัทมา สกุลณีครูกรรมการ
2. นางจัดทนา บุญช่วยครูกรรมการ
3. นางศรัณย์ลักษณ์ ตัณฑจิตติครูกรรมการ
4. นางยุภาพร กาญจนสกาวครูโรงเรียนวัดบางสวรรค์กรรมการ
5. นายจำลอง ช่วยกลับครูโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางปัทมา สกุลณีครูกรรมการ
2. นางสาวศรัณย์ลักษณ์ ตัณฑจิตติครูกรรมการ
3. นางจัดทนา บุญช่วยครูกรรมการ
4. นางสาวปาริฉัตร ลี้ยุทธานนท์ครูโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐารามกรรมการ
5. นายจำลอง ช่วยกลับครูโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายธนู เพ็ญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแห้งประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพร ศฤงคารผู้อำนวยการโรงเรียนนาสารรองประธานกรรมการ
3. นางยุวธิดา สุวรรณเมฆครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12กรรมการ
4. นายวัฒนีย์ บุญศรีนุ้ยครูโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการ
5. นางมยุรี ไกรดิษฐครูโรงเรียนบ้านไสขรบกรรมการ
6. นางชูใจ บัวคลี่ครูโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
7. นางเกศรินทร์ ชำนาญกิจครูโรงเรียนบ้านห้วยมะนาวกรรมการ
8. นางสาวปาริฉัตร ลี้ยุทธานนท์ครูโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐารามกรรมการ
9. นางชญานี แซ่หว่องครูโรงเรียนบ้านควนมหาชัยกรรมการ
10. นางชาลิสา สุวรรณศรีครูโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการ
11. นางฐิริญญา พรหมศรครูโรงเรียนบ้านควนสินชัยกรรมการ
12. นางภาสิรีย์ ช้องทองครูโรงเรียนนาสารกรรมการ
13. นางยุภาพร กาญจนสกาวครูโรงเรียนวัดบางสวรรค์กรรมการ
14. นายจำลอง ช่วยกลับครูโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางชูใจ บัวคลี่ครูโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
2. นางเกศรินทร์ ชำนาญกิจครูโรงเรียนบ้านห้วยมะนาวกรรมการ
3. นางมยุรี ไกรดิษฐ์ครูโรงเรียนบ้านไสขรบกรรมการ
4. นายจำลอง ช่วยกลับครูโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นางมยุรี ไกรดิษฐครูโรงเรียนบ้านไสขรบกรรมการ
2. นางชูใจ บัวคลี่ครูโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
3. นางเกศรินทร์ ชำนาญกิจครูโรงเรียนบ้านห้วยมะนาวกรรมการ
4. นางฐิริญญา พรหมศรครูโรงเรียนนาสารกรรมการ
5. นายจำลอง ช่วยกลับครูโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์กรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายนิโรจน์ กุลศิริผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากด่านประธานกรรมการ
2. นายจิตกร แจวศิริโรงเรียนบ้านบางหอยกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา จิรานันท์ครูโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายนิโรจน์ กุลศิริผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากด่านประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพา ยอดสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลากรรมการ
3. นางสาวสมฤดี กลับรินทร์ครูโรงเรียนชัยบุรพิทยากรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา จิรานันท์ครูโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายนิโรจน์ กุลศิริผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากด่านประธานกรรมการ
2. MissZheng Xlulingครูโรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์กรรมการ
3. นายเชิดภัก ศิริสุขศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายวิสุทธิ์ จัตุมิตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในปราบฯประธานกรรมการ
2. นางวรรณา สังข์ทองครูโรงเรียนบ้านย่านดินแดงกรรมการ
3. นายทวี สุขแป๊ะเง้าครูโรงเรียนเยาวเรศวิทยากรรมการ
4. นายนิคม อ่อนเกตุพลข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายราเชนทร์ สังข์ทองข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. นายศานิต ศรีลัยครูโรงเรียนพันธศึกษากรรมการ
7. นายเฉลิมชัย อินแพงครูโรงเรียนพันธศึกษากรรมการ
8. ว่าที่ร้อยเอกภูพยงค์ คงชนะผอ.โรงเรียนบ้านพัฒนากรรมการ
9. นายวิสุทธิ์ จันทร์ปานครูโรงเรียนบ้านโคกมะม่วงกรรมการและเลขานุการ
10. นายโอม รัตนพันธ์ครูโรงเรียนบ้านบางใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายสุราษฎร์ สุภาวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกมะม่วงประธานกรรมการ
2. นายราเชนทร์ สังข์ทองผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายจำเริญ ฤกษ์ตุลาข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกภูพยงศ์ คงชนะผอ.โรงเรียนบ้านพัฒนากรรมการ
5. นายวรกฤษณ์ พงษ์พะกิจครูโรงเรียนบ้านบางรูปกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสมพร ไชยปันดิผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางปานประธานกรรมการ
2. นายมนัส พาลเสือครูโรงเรียนบ้านทุ่งตำเสากรรมการ
3. นายวินัย วรรณทองข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายวินัย ดำพัฒน์ครูโรงเรียนนาสารกรรมการ
5. นายอุดมพร เอี่ยมแสงครูโรงเรียนบ้านเขารักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายมูหมัด สวยงามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ พัฒนประดิษฐ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งตำเสารองประธานกรรมการ
3. นายบุญสม มณีนวลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนสว่างกรรมการ
4. นายวีระวัฒน์ ไสยรินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่กรรมการ
5. นายสมเกียรติ ชูส่องแสงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยูงงามกรรมการ
6. นายสถิตย์ บุญคงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนมหาชัยกรรมการ
7. นายสถิตย์ บญคงข้าราชการบำนาญกรรมการ
8. นางมนมน ณ พัทลุงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาควนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายมูหมัด สวยงามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ พัฒนประดิษฐ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งตำเสารองประธานกรรมการ
3. นายบุญสม มณีนวลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนสว่างกรรมการ
4. นายวีระวัฒน์ ไสยรินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่กรรมการ
5. นายสมเกียรติ ชูส่องแสงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยูงงามกรรมการ
6. นายสถิตย์ บุญคงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนมหาชัยกรรมการ
7. นางมนมน ณ พัทลุงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาควนกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นายสมพร ไชยปันดิผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางปานประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ พัฒนประดิษฐ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งตำเสารองประธานกรรมการ
3. นางอวยพร ซุ่นกี่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสดงกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนฤมล กุลน้อยครูโรงเรียนวัดทุ่งหลวงกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ บัวทองครูโรงเรียนมหาราช 2กรรมการ
6. นางรัตติยา ชูช่วยสุวรรณข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นายสุริยา วรประดิษฐ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
8. นางมณฑกานต์ ชุมช่วยครูโรงเรียนบ้านคลองโรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางอวยพร ซุ่นกี่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสดงประธานกรรมการ
2. นางอรพิน ฉิมดีครุโรงเรียนบ้านปลายคลองรองประธานกรรมการ
3. นางสาวดลนภา ปานเขียวครูโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐารามกรรมการ
4. นางพรทิพา ทรฤทธิ์ครูโรงเรียนปัญญาทิพย์กรรมการ
5. นางรัตนาพร คงกุลทองครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์1กรรมการ
6. นางพุทธพร ลำ่ประไพครูโรงเรียนบ้านโคกมะม่วงกรรมการ
7. นางอนุษา ศิลปวิศาลครูโรงเรียนบ้านบางรูปกรรมการ
8. นางสาวพรทิพย์ คุ้มชำนาญครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองฯกรรมการ
9. นางอุบล สันตธรรมครูโรงเรียนบ้่านเมรัยกรรมการ
10. นางสุภาภรณ์ เผือกเดชครูโรงเรียนบ้านเขาปูนกรรมการ
11. นางสาวจุฑามาศ รัตนบุรีครูโรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการ
12. นายสันติสุข บุญชูครูโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณกรรมการ
13. นางเสาวณี แมนเมืองครูโรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการ
14. นางนพวรรณ ไชยปันดิครูโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการ
15. นางอาเณ เชาวเหมครูโรงเรียนวัดเวียงสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางอวยพร ซุ่นกี่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสดงประธานกรรมการ
2. นายสมพร ไชยปันดิผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางปานรองประธานกรรมการ
3. นางสาวดลนภา ปานเขียวครูโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐารามกรรมการ
4. นางพรทิพา ทรฤทธิ์ครูโรงเรียนปัญญาทิพย์กรรมการ
5. นางรัตนาพร คงกุลทองครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์1กรรมการ
6. นางสมศรี แก้วเจริญครูโรงเรียนบ้านโคกมะม่วงกรรมการ
7. นางอนุษา ศิลปวิศาลครูโรงเรียนบ้านบางรูปกรรมการ
8. นางอรพิน ฉิมดีครูโรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการ
9. นายเจษฎา แก้วอาสาครูโรงเรียนบ้านไสดงกรรมการ
10. นางนิตยา คงทองครูโรงเรียนบ้านห้วยห้างกรรมการ
11. นางอุบล สันตธรรมครูโรงเรียนบ้านเมรัยกรรมการ
12. นางสุภาภรณ์ เผือกเดชครูโรงเรียนบ้านเขาปูนกรรมการ
13. นางอาเณ เชาวเหมครูโรงเรียนวัดเวียงสระกรรมการและเลขานุการ
14. นางเสาวณี แมนเมืองครูโรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางวันเพ็ญ พัฒนประดิษฐ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งตำเสาประธานกรรมการ
2. นายมูหมัด สวยงามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์รองประธานกรรมการ
3. นางพรทิพย์ ผดุงแสงครูโรงเรียนวัดทุ่งหลวงกรรมการ
4. นางสุนันทา สาบุตรครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
5. นางนิตยา คงทองครูโรงเรียนบ้านห้วยห้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาวจุฑารัตน์ จินดาเดชครูโรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์กรรมการ
2. นายศุภกิจ ขันฑะสีมาเฉลิมครูโรงเรียนจิตประชาราษฎร์กรรมการ
3. นางสาวโอปอล์ เพชรชิตครูโรงเรียนบ้านไร่ยาวกรรมการ
4. นางสาวสุมิตตา นิลวงค์ครูโรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุ่นกรรมการ
5. นางสาวหทัยรัตน์ คชเดชครูโรงเรียนบ้านประตูพลิกกรรมการ
6. นางสาววชมล ทองถึงครูกรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายอภินันท์ เพชรศรีผอ.โรงเรียนบ้านสวยศรีประธานกรรมการ
2. นางธิดารัตน์ ประจักษ์ครูโรงเรียนบ้านย่านดินแดงกรรมการ
3. นางสาวขวัญฤดี เทพฉิมครูโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเพียงเพ็ญ ขวัญชุมโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวสันศนีย์ กุลพรหมโรงเรียนกรรมการ
3. นางสุดารัตน์ โลติกรโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวเรณู สิทธิฤทธิ์ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งหญ้าแดงประธานกรรมการ
2. นางสาวฉวีวรรณ หอมรักษ์ครูโรงเรียนบ้านบางใหญ่กรรมการ
3. นางสาวรัตนา เพชรยังครูโรงเรียนบ้านคลองยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางวันวิสา บุญช้างครูโรงเรียนบ้านช่องช้างประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐศักดิ์ ชุมชาติครูโรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์กรรมการ
3. นายธีวรัตน์ ไชยสิทธิ์โรงเรียนกรรมการ
4. นายวรัญญู อยู่แสงโรงเรียนคลองศิลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวบุบผา พรมหลงโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ เพชรอาวุธโรงเรียนกรรมการ
3. นางอรุณลักษณ์ แมนเมืองโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายโอม รัตนพันธ์ครูโรงเรียนบ้านบางใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ กาบขุนทดครูโรงเรียนอุดมมิตรพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ ถาวรสุขครูโรงเรียนมหาราช 2กรรมการ
4. นางสาวอัชราภรณ์ ศรีกาญจน์ครูโรงเรียนบ้านพรหมรังสิตกรรมการ
5. นางกีรติ โชติช่วงครูโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการ
6. นางสาวอุไรวรรณ ทรงแก้วครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ฯกรรมการ
7. นางสาวนฤมล คงทองครูโรงเรียนบ้านโคกมะม่วงกรรมการ
8. นายภัทราวุธ เพชรชูครูโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายนพพร โลหุตรงกูรครูโรงเรียนอนุบาลนวพรกรรมการ
2. นายพิษณุพงศ์ อุราพรครูโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการ
3. นางกมลทิพย์ หนูบุญครูโรงเรียนนาสารกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายนพพร โลหุตรงกูรครูโรงเรียนอนุบาลนวพรประธานกรรมการ
2. นายพิษณุพงศ์ อุราพรครูโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217กรรมการ
3. นางกมลทิพย์ หนูบุญครูโรงเรียนนาสารกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายพิษณุพงศ์ อุราพรครูโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217ประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทิมา ขุนพินิจครูโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณกรรมการ
3. นางละมัย แสงระวีครูโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายชัยสิทธิ์ จุลนิลผอ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 22ประธานกรรมการ
2. นายนิโรจน์ กุลศิริผอ.โรงเรียนบ้านปากด่านกรรมการ
3. นายจิตรกร แจวศิริครูโรงเรียนบ้านบางหอยกรรมการ
4. นายสัจจะ แสงกระจ่างครูโรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายอดิศักดิ์ เจริญรักษ์ผอ.โรงเรียนวัดน้ำพุประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยเอกปราโมช เลิศไกรผอ.โรงเรียนบ้านไสดงกรรมการ
3. นางสุทธิยา พาร์เมนเทียร์ผอ.โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่195กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายอดิศักดิ์ เจริญรักษ์ผอ.โรงเรียนวัดน้ำพุประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยเอกปราโมช เลิศไกรผอ.โรงเรียนบ้านไสดงกรรมการ
3. นางสุทธิยา พาร์เมนเทียร์ผอ.โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่195กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายวันประพาส บุญลี่โรงเรียนบ้านควนปรางประธานกรรมการ
2. นางส่อลิหะ สวยงามโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 22กรรมการ
3. นางนิตยา แจ้งเพชรโรงเรียนบ้านนาชุมเห็ดกรรมการ
4. นายณรงค์ ชัยบุญโรงเรียนบ้านเหมืองทวดกรรมการ
5. นายดำเนิน แย้มแก้วโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
6. นายสิทธิพงศ์ จุนหวิทยะโรงเรียนวัดอินทการามกรรมการ
7. นางเพ็ญพิศ ส่งแสงโรงเรียนบ้านสวยศรีกรรมการ
8. นายสถิต ประดิษฐ์คล้ายโรงเรียนมหาราช 2กรรมการ
9. นายธีระเดช ภูเขาทองโรงเรียนปัญญาประชาอุทิศกรรมการ
10. นายดนุเดช กาลาโรงเรียนบ้านบางรูปกรรมการ
11. นายก้องเกียรติ สันตธรรมโรงเรียนวัดบางกำยานกรรมการ
12. นายสมบูรณ์ ลิวัญโรงเรียนบ้านควนยอกรรมการ
13. นายวิจิตร ดิษฐอายโรงเรียนวัดบางสวรรค์กรรมการ
14. นายบัญชา โกละกะโรงเรียนวัดควนศรีกรรมการ
15. นางมณฑา พันอุไรโรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการ
16. นายภานุมาศ สืบสายโรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการ
17. นางนันทวัน อินทร์พรหมโรงเรียนบ้านทุ่งจูดกรรมการ
18. นางกัลย์กมล ดาวกระจายโรงเรียนบ้านห้วยมุดกรรมการ
19. นางสาวเพียงเพ็ญ ขวัญชุมโรงเรียนบ้านปลายศอกกรรมการ
20. นางจริยา หริตาโรงเรียนบ้านควนมหาชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายวันประพาส บุญลี่โรงเรียนบ้านควนปรางประธานกรรมการ
2. นางส่อลิหะ สวยงามโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 22กรรมการ
3. นางนิตยา แจ้งเพชรโรงเรียนบ้านนาชุมเห็ดกรรมการ
4. นายณรงค์ ชัยบุญโรงเรียนบ้านเหมืองทวดกรรมการ
5. นายดำเนิน แย้มแก้วโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
6. นายสิทธิพงศ์ จุนหวิทยะโรงเรียนวัดอินทการามกรรมการ
7. นางเพ็ญพิศ ส่งแสงโรงเรียนบ้านสวยศรีกรรมการ
8. นายสถิต ประดิษฐ์คล้ายโรงเรียนมหาราช 2กรรมการ
9. นายธีระเดช ภูเขาทองโรงเรียนปัญญาประชาอุทิศกรรมการ
10. นายดนุเดช กาลาโรงเรียนบ้านบางรูปกรรมการ
11. นายก้องเกียรติ สันตธรรมโรงเรียนวัดบางกำยานกรรมการ
12. นายสมบูรณ์ ลิวัญโรงเรียนบ้านควนยอกรรมการ
13. นายวิจิตร ดิษฐอายโรงเรียนวัดบางสวรรค์กรรมการ
14. นายบัญชา โกละกะโรงเรียนวัดควนศรีกรรมการ
15. นางมณฑา พันอุไรโรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการ
16. นายภานุมาศ สืบสายโรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการ
17. นางนันทวัน อินทร์พรหมโรงเรียนบ้านทุ่งจูดกรรมการ
18. นางกัลย์กมล ดาวกระจายโรงเรียนบ้านห้วยมุดกรรมการ
19. นางสาวเพียงเพ็ญ ขวัญชุมโรงเรียนบ้านปลายศอกกรรมการ
20. นางจริยา หริตาโรงเรียนบ้านควนมหาชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายวินัย เสสิตังโรงเรียนวัดวิเวการามประธานกรรมการ
2. นางสุภาณีย์ ไชยพราหมณ์โรงเรียนบ้านคลองจันกรรมการ
3. นายฉัตรชัย อินทปันโรงเรียนนิคมสร้างตนเองฯ 1กรรมการ
4. นายธรรมรงค์ กุลศิริโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
5. นายอนันต์ ฉีดอิ่มโรงเรียนนาสารกรรมการ
6. นายธนพงศ์ ชุมศรีโรงเรียนบ้านควนพรุพีกรรมการ
7. นายคำนวณ คุ้มสุวรรณโรงเรียนวัดควนศรีกรรมการ
8. นายธานิตย์ พลัดเมืองโรงเรียนบ้านควนใหม่กรรมการ
9. นายวรศิน อินทร์แก้วโรงเรียนบ้านไสดงกรรมการ
10. นางจรรยา แซ่บ้างโรงเรียนบ้านบางดีกรรมการ
11. นางมณฑกานต์ ชุมช่วยโรงเรียนบ้านคลองโรกรรมการ
12. นางสิวนิต แซ่เล้าโรงเรียนนาสารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายวินัย เสสิตังโรงเรียนวัดวิเวการามประธานกรรมการ
2. นางสุภาณีย์ ไชยพราหมณ์โรงเรียนบ้านคลองจันกรรมการ
3. นายฉัตรชัย อินทปันโรงเรียนนิคมสร้างตนเองฯ 1กรรมการ
4. นายธรรมรงค์ กุลศิริโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
5. นายอนันต์ ฉีดอิ่มโรงเรียนนาสารกรรมการ
6. นางมณฑกานต์ ชุมช่วยโรงเรียนบ้านคลองโรกรรมการ
7. นายธนพงศ์ ชุมศรีโรงเรียนบ้านควนพรุพีกรรมการ
8. นายคำนวณ คุ้มสุวรรณโรงเรียนวัดควนศรีกรรมการ
9. นายธานิตย์ พลัดเมืองโรงเรียนบ้านควนใหม่กรรมการ
10. นายวรศิน อินทร์แก้วโรงเรียนบ้านไสดงกรรมการ
11. นางจรรยา แซ่บ้างโรงเรียนบ้านบางดีกรรมการ
12. นางสิวนิต แซ่เล้าโรงเรียนนาสารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายวิโรจน์ ชูแก้วโรงเรียนสุธรรมเจริญมิตรภาพที่ 130ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดาวรรณ แพกุลโรงเรียนบ้านธารอารีกรรมการ
3. นางกาญจนา กาญจนกีรณาโรงเรียนวัดทุ่งหลวงกรรมการ
4. นางสุดารัตน์ บุญถึงโรงเรียนวัดอรัญคามวารีกรรมการ
5. นายไพฑูรย์ สัญญากิจโรงเรียนทรัพย์ทวีกรรมการ
6. นางอังคณา แก้วซังโรงเรียนบ้านปลายสายกรรมการ
7. นางอารมณ์ ไชยพจน์โรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์กรรมการ
8. นางสาวอมิณตรา รักษาชนม์โรงเรียนปัญญาประชาอุทิศกรรมการ
9. นายศักดิ์ระวี ไชยขันธ์โรงเรียนบ้านบางรูปกรรมการ
10. นางบุญเรียง ชัยกุลโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
11. นางอาภรณ์ อุดมพิทยาคมโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ ชูแก้วโรงเรียนสุธรรมเจริญมิตรภาพที่ 130ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดาวรรณ แพกุลโรงเรียนบ้านธารอารีกรรมการ
3. นางกาญจนา กาญจนกีรณาโรงเรียนวัดทุ่งหลวงกรรมการ
4. นางสุดารัตน์ บุญถึงโรงเรียนวัดอรัญคามวารีกรรมการ
5. นายไพฑูรย์ สัญญากิจโรงเรียนทรัพย์ทวีกรรมการ
6. นางบุญเรียง ชัยกุลโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
7. นางอังคณา แก้วซังโรงเรียนบ้านปลายสายกรรมการ
8. นางอารมณ์ ไชยพจน์โรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์กรรมการ
9. นางสาวอมิณตรา รักษาชนม์โรงเรียนปัญญาประชาอุทิศกรรมการ
10. นายศักดิ์ระวี ไชยขันธ์โรงเรียนบ้านบางรูปกรรมการ
11. นางอาภรณ์ อุดมพิทยาคมโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ รัตนเพชรโรงเรียนวัดอรัญคามวารีประธานกรรมการ
2. นางอุรัสญานพร เจริญรูปโรงเรียนบ้านควนสินชัยกรรมการ
3. นางอำภา ภูหินโรงเรียนบ้านคลองโรกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี ยกย่องโรงเรียนบ้านหานเพชรกรรมการ
5. นางธัญญารัตน์ ยืนยงโรงเรียนบ้านทุ่งหญ้าแดงกรรมการ
6. นางอรุณศรี หล่อพันธ์โรงเรียนบ้านไสขรบกรรมการ
7. นายนพรุจ เพชรปานวงศ์โรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
8. นางปิยวรรณ กระสันต์โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐารามกรรมการ
9. นายสุวิทย์ วงศ์เล็กโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ฯกรรมการ
10. นายสุภากร นามสนธิ์โรงเรียนบ้านบางรูปกรรมการ
11. นางสุณี ทองหอมโรงเรียนบ้านคลองโหยนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ รัตนเพชรโรงเรียนวัดอรัญคามวารีประธานกรรมการ
2. นางอุรัสญานพร เจริญรูปโรงเรียนบ้านควนสินชัยกรรมการ
3. นางอำภา ภูหินโรงเรียนบ้านคลองโรกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี ยกย่องโรงเรียนบ้านหานเพชรกรรมการ
5. นางธัญญารัตน์ ยืนยงโรงเรียนบ้านทุ่งหญ้าแดงกรรมการ
6. นางอรุณศรี หล่อพันธ์โรงเรียนบ้านไสขรบกรรมการ
7. นายนพรุจ เพชรปานวงศ์โรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
8. นางปิยวรรณ กระสันต์โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐารามกรรมการ
9. นายสุวิทย์ วงศ์เล็กโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ฯกรรมการ
10. นายสุภากร นามสนธิ์โรงเรียนบ้านบางรูปกรรมการ
11. นางสุณี ทองหอมโรงเรียนบ้านคลองโหยนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายเมธาร์ พุทธิศาวงศ์โรงเรียนบ้านควนใหม่ประธานกรรมการ
2. นายไพรัช วังช่วยโรงเรียนบ้านปลายศอกประธานกรรมการ
3. นางสาวจารีย์ เจริญรักษ์โรงเรียนวัดท่าเจริญกรรมการ
4. นางอรพิน เพชรเมืองโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
5. นางละออง เพียรสวัสดิ์โรงเรียนสมบูรณ์ประชาสรรค์กรรมการ
6. นายอภินันท์ อินทรักษ์โรงเรียนบ้านปากด่านกรรมการ
7. นางจิราภา บุสดีโรงเรียนบ้านหัวสะพานฯกรรมการ
8. นายสุเมธ เดชะโรงเรียนบ้านบางรูปกรรมการ
9. นางอารีย์ คงท่าฉางโรงเรียนบ้านส้องกรรมการ
10. นางอำนวยพร มีดีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 22กรรมการ
11. นางอวยพร ไพเราะโรงเรียนบ้านควนกลางกรรมการ
12. นางอรพรรณ หงษ์ทองโรงเรียนบ้านควนสูงกรรมการ
13. นางสาวเพ็ญจันทร์ อินทปัญญ์โรงเรียนวัดเวียงสระกรรมการ
14. นางสาวกาญจนา พรหมภักดีโรงเรียนบ้านบางใหญ่สามัคคีกรรมการ
15. นางอุษาห์ เกิดเกลี้ยงโรงเรียนบ้านห้วยตอกรรมการ
16. นางบุญศิริ ลวนางกูรโรงเรียนบ้านควนพรุพีกรรมการ
17. นางวันวิสา บุญช้างโรงเรียนบ้านช่องช้างกรรมการ
18. นางศิริพรรณ จู่สุวรรณ์โรงเรียนบ้านดอนทรายกรรมการ
19. นางจันทนา บุยประถมโรงเรียนบ้านปากสายกรรมการ
20. นายวงษ์ศิลป์ มากกุลโรงเรียนบ้านคลองหาเหนือกรรมการ
21. นายชำนาญ สวัสดิโกมลโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
22. นายอรรณพ อุดมพิทยาคมโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายเมธาร์ พุทธิศาวงศ์โรงเรียนบ้านควนใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวจารีย์ เจริญรักษ์โรงเรียนวัดท่าเจริญกรรมการ
3. นางอรพิน เพชรเมืองโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
4. นางละออง เพียรสวัสดิ์โรงเรียนสมบูรณ์ประชาสรรค์กรรมการ
5. นายไพรัช วังช่วยโรงเรียนบ้านปลายศอกกรรมการ
6. นายอภินันท์ อินทรักษ์โรงเรียนบ้านปากด่านกรรมการ
7. นางจิราภา บุสดีโรงเรียนบ้านหัวสะพานฯกรรมการ
8. นายสุเมธ เดชะโรงเรียนบ้านบางรูปกรรมการ
9. นางอารีย์ คงท่าฉางโรงเรียนบ้านส้องกรรมการ
10. นางอำนวยพร มีดีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 22กรรมการ
11. นางอวยพร ไพเราะโรงเรียนบ้านควนกลางกรรมการ
12. นางอรพรรณ หงษ์ทองโรงเรียนบ้านควนสูงกรรมการ
13. นางสาวเพ็ญจันทร์ อินทปัญญ์โรงเรียนวัดเวียงสระกรรมการ
14. นางสาวกาญจนา พรหมภักดีโรงเรียนบ้านบางใหญ่สามัคคีกรรมการ
15. นางอุษาห์ เกิดเกลี้ยงโรงเรียนบ้านห้วยตอกรรมการ
16. นางบุญศิริ ลวนางกูรโรงเรียนบ้านควนพรุพีกรรมการ
17. นางวันวิสา บุญช้างโรงเรียนบ้านช่องช้างกรรมการ
18. นางศิริพรรณ จู่สุวรรณ์โรงเรียนบ้านดอนทรายกรรมการ
19. นางจันทนา บุยประถมโรงเรียนบ้านปากสายกรรมการ
20. นายวงษ์ศิลป์ มากกุลโรงเรียนบ้านคลองหาเหนือกรรมการ
21. นายชำนาญ สวัสดิโกมลโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
22. นายอรรณพ อุดมพิทยาคมโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายดุสิต พุทธศรีโรงเรียนบ้านคลองหาเหนือประธานกรรมการ
2. นางเยาวรัตน์ สุวนันทวงศ์โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณกรรมการ
3. นางนิภา จินาผลโรงเรียนบ้านเหมืองทวดกรรมการ
4. นางสาวปิยวรรณ อรุณประภากรโรงเรียนพุทธยาศรมกรรมการ
5. นางสาวมารศรี เทือกสุวรรณโรงเรียนบ้านธารอารีกรรมการ
6. นางสาคร แท่นจันทร์โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลากรรมการ
7. นางอำไพ คงวิจิตรโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่กรรมการ
8. นางจำรัส สุวรรณ์ชนะโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายดุสิต พุทธศรีโรงเรียนบ้านคลองหาเหนือประธานกรรมการ
2. นางเยาวรัตน์ สุวนันทวงศ์โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณกรรมการ
3. นางนิภา จินาผลโรงเรียนบ้านเหมืองทวดกรรมการ
4. นางสาวปิยวรรณ อรุณประภากรโรงเรียนพุทธยาศรมกรรมการ
5. นางสาวมารศรี เทือกสุวรรณโรงเรียนบ้านธารอารีกรรมการ
6. นางสาคร แท่นจันทร์โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลากรรมการ
7. นางอำไพ คงวิจิตรโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่กรรมการ
8. นางจำรัส สุวรรณ์ชนะโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสาวจิรพันธ์ เกิดกุลโรงเรียนบ้านไทรห้องประธานกรรมการ
2. นางสาวสวาท ประดู่โรงเรียนวัดสามพันกรรมการ
3. นางเกศรินทร์ รัตนบุรีโรงเรียนสุธรรมเจริญมิตรภาพที่ 130กรรมการ
4. นางสุดาพร สุวรรณเมฆโรงเรียนบ้านยูงงาม(เวียงสระ)กรรมการ
5. นางสาลี วงศ์ท่าเรือโรงเรียนพุทธยาศรมกรรมการ
6. นางกาญจนา โชคประสิทธิ์โรงเรียนวัดควนท่าแร่กรรมการ
7. นางประภา รัตนพันธ์โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณกรรมการ
8. นางสุขิตา เพชรแท้โรงเรียนควนสุบรรณกรรมการ
9. นางจีระวรรณ สรรเสริญโรงเรียนบ้านช่องช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวจิรพันธ์ เกิดกุลโรงเรียนบ้านไทรห้องประธานกรรมการ
2. นางสาวสวาท ประดู่โรงเรียนวัดสามพันกรรมการ
3. นางเกศรินทร์ รัตนบุรีโรงเรียนสุธรรมเจริญมิตรภาพที่ 130กรรมการ
4. นางสุดาพร สุวรรณเมฆโรงเรียนบ้านยูงงาม(เวียงสระ)กรรมการ
5. นางสาลี วงศ์ท่าเรือโรงเรียนพุทธยาศรมกรรมการ
6. นางกาญจนา โชคประสิทธิ์โรงเรียนวัดควนท่าแร่กรรมการ
7. นางประภา รัตนพันธ์โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณกรรมการ
8. นางสุขิตา เพชรแท้โรงเรียนควนสุบรรณกรรมการ
9. นางจีระวรรณ สรรเสริญโรงเรียนบ้านช่องช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายดุสิต พุทธศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหาเหนือประธานกรรมการ
2. นางลัดดา ฉิมภักดีครูโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการ
3. นางวรรณา เชื้อพลพิชัยครูโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
4. นางอุษณา ทิพย์ประชาบาลครูโรงเรียนพุทธยาศรมกรรมการ
5. นางพรรัตน์ แก้วประจุครูโรงเรียนบ้านห้วยตอกรรมการ
6. นางวรรณา สังข์ทองครูโรงเรียนบ้านย่านดินแดงกรรมการ
7. นางชุติกาญจน์ ฉายากุลครูโรงเรียนบ้านเกาะน้อยกรรมการ
8. นายปัญญวรรธน์ แก้วมณีครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านทุ่งหญ้าแดงกรรมการ
9. นางวรรณดี สุวรรณวงศ์ครูโรงเรียนจิตประชาราษฎร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายดุสิต พุทธศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหาเหนือประธานกรรมการ
2. นางลัดดา ฉิมภักดีครูโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการ
3. นางวรรณา เชื้อพลพิชัยครูโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
4. นางอุษณา ทิพย์ประชาบาลครูโรงเรียนพุทธยาศรมกรรมการ
5. นางพรรัตน์ แก้วประจุครูโรงเรียนบ้านห้วยตอกรรมการ
6. นางวรรณา สังข์ทองครูโรงเรียนบ้านย่านดินแดงกรรมการ
7. นางชุติกาญจน์ ฉายากุลครูโรงเรียนบ้านเกาะน้อยกรรมการ
8. นายปัญญวรรธน์ แก้วมณีครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านทุ่งหญ้าแดงกรรมการ
9. นางวรรณดี สุวรรณวงศ์ครูโรงเรียนจิตประชาราษฎร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายวีระ สาบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาน้อยประธานกรรมการ
2. นางเรวดี หลิมทองครูโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณกรรมการ
3. นางเนตรชนก นุ่นแก้วครูโรงเรียนบ้านพรุแชงกรรมการ
4. นางดวงประทีป มีเดชครูโรงเรียนพุทธยาศรมกรรมการ
5. นางวันทนี แย้มแก้วครูโรงเรียนวัดวิเวการามกรรมการ
6. นายกฤษฎา ช่วยสำเร็จโรงเรียนบ้านทรายทองกรรมการ
7. นางศศิญาณี เพ็ชรรัตน์โรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการ
8. นายอัมเรศฤทธิ์ อัคคีโรงเรียนบ้านบางรูปกรรมการ
9. นางสาวทิพยา เกิดช่วยโรงเรียนบ้านเขาปูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายวีระ สาบุตรโรงเรียนบ้านเขาน้อยประธานกรรมการ
2. นางเรวดี หลิมทองโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณกรรมการ
3. นางเนตรชนก นุ่นแก้วโรงเรียนบ้านพรุแชงกรรมการ
4. นางดวงประทีป มีเดชโรงเรียนพุทธยาศรมกรรมการ
5. นางวันทนี แย้มแก้วโรงเรียนวัดวิเวการามกรรมการ
6. นายกฤษฎา ช่วยสำเร็จโรงเรียนบ้านทรายทองกรรมการ
7. นายอัมเรศฤทธิ์ อัคคีโรงเรียนบ้านบางรูปกรรมการ
8. นางศศิญาณี เพ็ชรรัตน์โรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการ
9. นางสาวทิพยา เกิดช่วยโรงเรียนบ้านเขาปูนกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายลิขิต แสงระวีโรงเรียนวัดสมัยสุววณประธานกรรมการ
2. นางสาวชัฎชฏา แซ่อุ้ยโรงเรียนบ้านในไร่กรรมการ
3. นางบุญเจียม พลมานพโรงเรียนบ้านควนนิยมกรรมการ
4. นางสาวกมลรัตน์ รักษ์วงศ์โรงเรียนวัดบางสรรค์กรรมการ
5. นางจิ้ว บัวขวัญโรงเรียนบ้านบางเหรียงกรรมการ
6. นางสาวอนัญมนต์ คณะทองโรงเรียนบ้านบางรูปกรรมการ
7. นางสาวศุภาดา วงษ์ศิลป์โรงเรียนบ้านพรุแซงกรรมการ
8. นางสาวกฤติกา มีแสงโรงเรียนบ้านเหมือนทวดกรรมการ
9. นายวุฒิชัย หนูสีดำโรงเรียนอรัญคามวารีกรรมการ
10. นางสาวสุภารัตน์ พิทักษ์โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการ
11. นางสาวนิชนันท์ ทองตราชูโรงเรียนบ้านควนสระกรรมการ
12. นางสาวศศิภา ทองอยู่โรงเรียนวัดท่าเจริญกรรมการ
13. นางอลิศรา ริยาพันธ์โรงเรียนบ้านควนใหม่กรรมการ
14. นางสุอำมร เสนาคงโรงเรียนบ้านบางรูปกรรมการ
15. นางผกามาศ ทองสุขโรงเรียนบ้านดอนทรายกรรมการ
16. นางสาววนิดา เจริญรูปโรงเรียนบ้านควนสินชัยกรรมการ
17. นางภรณ์จินดา หมายปานโรงเรียนบ้านประตูพลิกกรรมการ
18. นางสาวจิราภรณ์ ร่วมพันธ์โรงเรียนบ้านหมากกรรมการ
19. นางพิไลลักษณ์ แสงพรหมโรงเรียนวัดสองแพรกกรรมการ
20. นางสาวอรัญญา จางวางสายโรงเรียนจิตรประชาราษฎร์กรรมการ
21. นางสาวสุนันทา ปานบุตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองฯ1กรรมการ
22. นางชนัดดา อมรชาติโรงเรียนบ้านบางหยดกรรมการ
23. นางอัจฉรา ศรีวิเศษโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการ
24. นางสาวจันทนา สิทธิฤทธิ์โรงเรียนบ้านนาชุมเห็ดกรรมการ
25. นางอาริยา ชูทวดโรงเรียนนาสารกรรมการ
26. นางสาวนิภารัตน์ บัวแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งในไร่กรรมการ
27. นางสาววิไล บัวผินโรงเรียนบ้านย่านดินแดงกรรมการ
28. นางดวงใจ เพชรชูโรงเรียนบ้านควนเจริญกรรมการ
29. นางยุภา ทิพย์พันธ์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
30. นางจินตหรา เกตุแก้วโรงเรียนบ้านยูงทอง(พระแสง)กรรมการ
31. นางสาวจุฑารัตน์ สงสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเมรัยกรรมการ
32. นางสาวอมรรัตน์ สังข์ทองโรงเรียนบ้านบางหอยกรรมการ
33. นางสาวชฎาภรณ์ รักษารัตน์โรงเรียนบ้านในไร่กรรมการ
34. นางทัศนีย์ เพ็งศรีโรงเรียนบ้านบ่อพระกรรมการ
35. นางสุมณฑา นาทองโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์กรรมการ
36. นางสาวเสาวนิตย์ อินทร์จันทร์โรงเรียนบ้านบางน้ำเย็นกรรมการ
37. นางสาวสวาท สิทธิไทยโรงเรียนบ้านควนพรุพีกรรมการ
38. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกนกวรรณ ณ นครโรงเรียนวัดสมัยสุววณกรรมการ
39. นางสาวสุวภัทร ภูริปริญญาโรงเรียนบ้านควนพัฒนาฯกรรมการ
40. นางสาววิลาวัลย์ ไกรสิทธิ์โรงเรียนบระชาอุทิศกรรมการ
41. นางมณีวรรณ เกื้อฉิมโรงเรียนวัดทุ่งหลวงกรรมการ
42. นางสาวสุพัตรา ไชยพงศ์โรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการ
43. นางสุวรรณี เต็กอ๋อต้งโรงเรียนบ้านคลองโหยนกรรมการ
44. นางสาวธัญญาภรณ์ สงแก้วโรงเรียนบ้านควนกองเมืองกรรมการ
45. นางสาวอนุสรา สมกานดาโรงเรียนบ้านเขารักษ์กรรมการ
46. นางนงลักษณ์ อินทคีรีโรงเรียนบ้านยูงงาม(เวียงสระ)กรรมการ
47. นางศศิธร พรัดมะลิศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายลิขิต แสงระวีโรงเรียนวัดสมัยสุววณประธานกรรมการ
2. นางพนิดา แมนเมืองโรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลากรรมการ
3. นางอาภรณ์ ทองรัตน์โรงเรียนบ้านควนมหาชัย(พระแสง)กรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา คงกระพันธ์โรงเรียนบ้านบางรูปกรรมการ
5. นางสาวกฤติกา มีแสงโรงเรียนบ้านเหมืองทวดกรรมการ
6. นางสาวหทัยชนก จันทร์ทินโรงเรียนบ้านคลองปราบกรรมการ
7. นางภัทรพร จารุพันธเศรษฐ์โรงเรียนบ้านโคกมะม่วงกรรมการ
8. นางสาวอมรรัตน์ พันธ์เพชรกุลโรงเรียนบ้านทุ่งหญ้าแดงกรรมการ
9. นางอาลิษา ขุนพลช่วยโรงเรียนบ้านเขาสามยอดกรรมการ
10. นางสาวปิ่นอนงค์ หลวงจำเริญโรงเรียนบ้านไสท้อนกรรมการ
11. นางสาวกฤษณา ชนะดีโรงเรียนบ้านบางใหญ่สามัคคีกรรมการ
12. นางอมรรัตน์ เนื่องเนาว์โรงเรียนบ้านปลายน้ำกรรมการ
13. นางสาวจีรพร หวนคิดโรงเรียนบ้านไสดง(พระแสง)กรรมการ
14. นางสาวนิติยา ซุ่นคงโรงเรียนวัดควนท่าแร่กรรมการ
15. นางอมราพร รักเพชรโรงเรียนวัดเวียงสระกรรมการ
16. นางสาวระพีพร สารพรโรงเรียนบ้านควนสามัคคีกรรมการ
17. นางวนิดา แพเพชรทองโรงเรียนบ้านในปราบราษฎร์ฯกรรมการ
18. นางยุภาวรรณ นุสันรัมย์โรงเรียนบ้านยูงงาม(บ้านนาสาร)กรรมการ
19. นางนิธินันท์ ขวัญนาโรงเรียนบ้านบางเหรียงกรรมการ
20. นางอุบลรัตน์ ปัจฉาโรงเรียนบ้านไร่ยาวกรรมการ
21. นางสาวธัญญาลักษณ์ สุดจิตรโรงเรียนวัดสมัยสุววณกรรมการ
22. นางสาวกาญจนา บำรุงโรงเรียนบ้านบางใหญ่กรรมการ
23. นางสาวนฤมล ทรัพย์สมบูรณ์โรงเรียนบางปานกรรมการ
24. นางศิริรัตน์ เพชรชำนาญโรงเรียนอุดมมิตรพัฒนากรรมการ
25. นางสาวสุจรรยา นาคมากโรงเรียนวัดอิทการามกรรมการ
26. นางสาววนิดา เจริญรูปโรงเรียนบ้านควนสินชัยกรรมการ
27. นางสาววิลาวัลย์ ไกรสิทธิ์โรงเรียนประชาอุทิศกรรมการ
28. นางสาวเสาวรส เพ็งจันทร์โรงเรียนบ้านช่องช้างกรรมการ
29. นางสาวอ้อมฤทัย สีวันหนูโรงเรียนวัดทุ่งหลวงกรรมการ
30. นางสาวมลฤดี ช่วยบุญส่งโรงเรียนบ้านเกาะน้อยกรรมการ
31. นางสาววลาวัลย์ ไสยรินทร์โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้18กรรมการ
32. นางอมรรัตน์ คันธิกโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการ
33. นางเพ็ญศรี ห่อจันทร์โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ฯ1กรรมการ
34. นางจงกล ศรอินทร์โรงเรียนอนุบาลนวพรกรรมการ
35. นางจินตนา โกละกะโรงเรียนบ้านควนใหม่กรรมการ
36. นางปรีดา เรือนไทยโรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการ
37. นางลักษณ์คณา ฉิมเรืองโรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์กรรมการ
38. นางสาววันเพ็ญ จะเช่นรัมย์โรงเรียนบ้านส้องเหนือกรรมการ
39. นางสุรีรัตน์ เพชรอนันต์โรงเรียนบ้านหานเพชรกรรมการ
40. นางเยาวดี สิงห์ชัยโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
41. นางสาวสุภารัตน์ พิทักษ์โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการ
42. นางสาวทิวาพร ศรีประเทศโรงเรียนบ้านนาควนกรรมการ
43. นายวุฒิชัย หนูสีดำโรงเรียนวัดอรัญคามวารีกรรมการ
44. นางสาวปิยพร รักปานโรงเรียนบ้านทุ่งตำเสากรรมการ
45. นางธีรวัลย์ ทองถึงโรงเรียนวัดคลองฉนวนกรรมการ
46. นางสุมนทิพย์ หน่วยแก้วโรงเรียนบ้านหัวสะพานฯที่217กรรมการ
47. นางสาวจารุณี หนูแป้นโรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์กรรมการ
48. นางสาวจันทนา ไสยรินทร์โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่กรรมการ
49. นางศศิธร พรัดมะลิศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจามร บุญเกลี้ยงครูโรงเรียนบ้านส้องประธานกรรมการ
2. นางสำลี ชีตาครูโรงเรียนบ้านบางรูปกรรมการ
3. นางกิ่งกาญจน์ เล่าพานิชวัฒนาครูโรงเรียนบ้านควนนิยมกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญประภา อุปลาครูโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์กรรมการ
5. นางลัดดา เผือกผ่องครูโรงเรียนบ้านพรุแชงกรรมการ
6. นางสาวอมรรัตน์ หม่อมนวลครูโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางจามร บุญเกลี้ยงครูโรงเรียนบ้านส้องประธานกรรมการ
2. นางสำลี ชีตาครูโรงเรียนบ้านบางใหญ่กรรมการ
3. นางกิ่งกาญจน์ เล่าพานิชวัฒนาครูโรงเรียนบ้านควนนิยมกรรมการ
4. นางลัดดา เผือกผ่องครูโรงเรียนบ้านพรุแชงกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ หม่อมนวลครูโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางจามร บุญเกลี้ยงครูโรงเรียนบ้านส้องประธานกรรมการ
2. นางสำลี ชีตาครูโรงเรียนบ้านบางใหญ่กรรมการ
3. นางกิ่งกาญจน์ เล่าพานิชพัฒนาครูโรงเรียนบ้านควนนิยมกรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ หม่อมนวลครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
5. นางสาวเพ็ญประภา อุปลาครูโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์กรรมการ
6. นางลัดดา เผือกผ่องครูโรงเรียนบ้านพรุแชงกรรมการ
7. นางศิตา รอดเด็นครูโรงเรียนมหาราช๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจามร บุญเกลี้ยงครูโรงเรียนบ้านส้องประธานกรรมการ
2. นางสำลี ชีตาครูโรงเรียนบ้านบางใหญ่กรรมการ
3. นางกิ่งกาญจน์ เล่าพานิชพัฒนาครูโรงเรียนบ้านควนนิยมกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญประภา อุปลาครูโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์กรรมการ
5. นางลัดดา เผือกผ่องครูโรงเรียนบ้านพรุแชงกรรมการ
6. นางสาวอมรรัตน์ หม่อมนวลครูโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจามร บุญเกลี้ยงครูโรงเรียนบ้านส้องประธานกรรมการ
2. นางสำลี ชีตาครูโรงเรียนบ้านบางใหญ่กรรมการ
3. นางกิ่งกาญจน์ เล่าพานิชวัฒนาครูโรงเรียนบ้านควนนิยมกรรมการ
4. นางลัดดา เผือกผ่องครูโรงเรียนบ้านพรุแชงกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ หม่อมนวลครูโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจิตตินันท์ ปรีชาครูโรงเรียนวัดคลองตาลประธานกรรมการ
2. นางวนิดา อินทสโรครูโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
3. นางสาวปาริชาติ ทองขวิดครูโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
4. นางสุภาพร เผือกเดชครูโรงเรียนบ้านเขาปูนกรรมการ
5. นางวราภรณ์ หาญชนะครูโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางจิตตินันท์ ปรีชาครูโรงเรียนวัดคลองตาลประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร เผือกเดชครูโรงเรียนบ้านเขาปูนกรรมการ
3. นางวราภรณ์ หาญชนะครูโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการ
4. นางวนิดา อินทสโรครูโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
5. นางสาวปาริชาติ ทองขวิดครูโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจิตตินันท์ ปรีชาครูโรงเรียนวัดคลองตาลประธานกรรมการ
2. นางวนิดา อินทสโรครูโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
3. นางสาวปาริชาติ ทองขวิดครูโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
4. นางสุภาพร เผือกเดชครูโรงเรียนเขาปูนกรรมการ
5. นางวราภรณ์ หาญชนะครูโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางจิตตินันท์ ปรีชาครูโรงเรียนวัดคลองตาลประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร เผือกเดชครูโรงเรียนบ้านเขาปูนกรรมการ
3. นางวราภรณ์ หาญชนะครูโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการ
4. นางวนิดา อินทสโรครูโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
5. นางสาวปาริชาติ ทองขวิดครูโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางจรรยา แซ่บ้างครูโรงบ้านบางดีประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี ศิริวุฒิครูโรงเรียนเหมืองทวดกรรมการ
3. นางอำภัย จรเสมอครูโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจรรยา แซ่บ้างครูโรงบ้านบางดีประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี ศิริวุฒิครูโรงเรียนเหมืองทวดกรรมการ
3. นางอำภัย จรเสมอครูโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายสวัสดิ์ ชีวศุภกรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวมณฑนกร บริบูรณ์ครู โรงเรียนบ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1กรรมการ
3. นางจารีย์ แต้มทองครูโรงเรียนบ้านคลองจันกรรมการ
4. นางจินตวรรณ เกิดเกลื่อนครูโรงเรียนวัดสามพันกรรมการ
5. นางสุรีย์ ชัยศรีครูโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
6. นางวรรณพร วงศ์คงสันครูโรงเรียนบ้านปลายน้ำกรรมการ
7. นางสาวกาญจนา ถิรพัฒนาพรครูโรงเรียนบ้านประตูพลิกกรรมการ
8. นางชวนพิศ เทพมณีไชยครูโรงเรียนบ้านห้วยมุดกรรมการ
9. นางอุมา รัตนบุรีครูโรงเรียนบ้านปากสายกรรมการ
10. นางหวานใจ บุรินทร์กุลครูโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการ
11. นางสาววินัย ริวรรณครูโรงเรียนบ้านนาชุมเห็ดกรรมการ
12. นางสาวศิริลักษณ์ รอดคำครูโรงเรียนบ้านคลองโหยนกรรมการ
13. นางลักขณา ภู่ผกาพันธุ์พงษ์ครูโรงเรียนนาสารกรรมการ
14. นางนารีรัตน์ พรหมบุตรครูโรงเรียนบ้านคลองโรกรรมการ
15. นางสาคร เหริยญทองครูโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์กรรมการ
16. นางสุภาพ ลิกขะไชยครูโรงเรียนบ้านโคกมะม่วงกรรมการ
17. นายธนากร คงช่วยครูโรงเรียนบ้านควนสระกรรมการ
18. นางอุมาพร ศฤงคารครูโรงเรียนบ้านควนเนียงกรรมการ
19. นางสาวกุลธิดา สุระบำชาตรีครูโรงเรียนปัญญาทิพย์กรรมการ
20. นางหนูพา จารุพันธุเศรษฐ์ครูโรงเรียนบ้านย่านดินแดงกรรมการ
21. นางสุดาวัลย์ เงื่อนงามครูโรงเรียนบ้านทุ่งตำเสากรรมการ
22. นางกฤษณา ตราชูครูโรงเรียนวัดทุ่งหลวงกรรมการ
23. นางนัจนาถ นิลเพชรครูโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่กรรมการ
24. นายวันชัย ตั้งฐานานุภักดิ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยมะนาวกรรมการ
25. นายอรรณพ อุดมพิทยาคมครูโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
26. นายจีระวัฒน์ วันแรกครูโรงเรียนบ้านบางน้ำเย็นกรรมการ
27. นางสุดารัตน์ กาญจนไชยครูโรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุนกรรมการ
28. นายสมยศ ศรเพ็ชรครูโรงเรียนจงฮั้วกรรมการ
29. นายพัทยา บุญมากครูโรงเรียนบ้านส้องกรรมการ
30. นางสาวจันทร์สุดา ยอดราชครูโรงเรียนบ้านส้องกรรมการ
31. นางฉวีวรรณ คงพัฒน์ครูโรงเรียนบ้านคลองโรกรรมการ
32. นางมลิวัลย์ วงศ์สวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านควนพัฒนาฯกรรมการ
33. นายบุญโช อำนวยครูโรงเรียนบ้านโคกมะม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวีรวัฒน์ ไสยรินทร์ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยใหญ๋ประธานกรรมการ
2. นางกมลพรรณ หนูปลื้มครูโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
3. นางมุกดา จันทร์นฤเบศบุญศรีนุ้ยครูโรงเรียนเพ็งประดิษฐารามกรรมการ
4. นางสาวเบญจพร บุญหรอครูโรงเรียนวัดอินทการามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวีรวัฒน์ ไสยรินทร์ผู้อำนวการโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางกมลพรรณ หนูปลื้มครูโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
3. นางมุกดา จันทร์นฤเบศบุญศรีนุ้ยครูโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐารามกรรมการ
4. นางสาวเบญจพร บุญหรอครูโรงเรียนวัดอินทการามกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายอรรณพ อุดมพิทยาคมครูโรงเรียนวัดบ้านส้องประธานกรรมการ
2. นางอุษณีย์ โชติช่วงครูโรงเรียนนาสารกรรมการ
3. นางสาวธิดาวรรณ กิ้มนวนครูโรงเรียนบ้านพรุแชงกรรมการ
4. นางจิรเนตร ปังภัทรพงศธรครูโรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอรรณพ อุดมพิทยาคมครูโรงเรียนวัดบ้านส้องประธานกรรมการ
2. นางอุษณ๊ย์ โชติช่วงครูโรงเรียนนาสารกรรมการ
3. นางสาวธิดาวรรณ กิ้มนวนครูโรงเรียนบ้านพรุแชงกรรมการ
4. นางจิรเนตร ปังภัทรพงศธรครูโรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายอรรณพ อุดมพิทยาคมครูโรงเรียนวัดบ้านส้องประธานกรรมการ
2. นางอุษณีย์ โชติช่วงครูโรงเรียนนาสารกรรมการ
3. นางสาวธิดาวรรณ กิ้มนวนครูโรงเรียนบ้านพรุแชงกรรมการ
4. นางจิรเนตร ปังภัทรพงศธรครูโรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายอรรณพ อุดมพิทยาคมครูโรงเรียนวัดบ้านส้องประธานกรรมการ
2. นางอุษณีย์ โชติช่วงครูโรงเรียนนาสารกรรมการ
3. นางสาวธิดาวรรณ กิ้มนวนครูโรงเรียนบ้านพรุแชงกรรมการ
4. นางจิรเนตร ปังภัทรพงศธรครูโรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางอุษณีย์ โชติช่วงครูโรงเรียนนาสารประธานกรรมการ
2. นายอรรณพ อุดมพิทยาคมครูโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
3. นางสาวธิดาวรรณ กิ้มนวนครูโรงเรียนบ้านพรุแชงกรรมการ
4. นางจิรเนตร ปังภัทรพงศธรครูโรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการ
5. นายบุญชัย แซ่เลียบครูโรงเรียนวัดทุ่งหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอรรณพ อุดมพิทยาคมครูโรงเรียนวัดบ้านส้องประธานกรรมการ
2. นางอุษณีย์ โชติช่วงครูโรงเรียนนาสารกรรมการ
3. นางสาวธิดาวรรณ กิ้มนวนครูโรงเรียนบ้านพรุแชงกรรมการ
4. นางจิรเนตร ปังภัทรพงศธรครูโรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอรรณพ อุดมพิทยาคมครูโรงเรียนวัดบ้านส้องประธานกรรมการ
2. นางอุษณีย์ โชติช่วงครูโรงเรียนนาสารกรรมการ
3. นางสาวธิดาวรรณ กิ้มนวนครูโรงเรียนบ้านพรุแชงกรรมการ
4. นางจิรเนตร ปังภัทรพงศธรครูโรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายอรรณพ อุดมพิทยาคมครูโรงเรียนวัดบ้านส้องประธานกรรมการ
2. นางอุษณีย์ โชติช่วงครูโรงเรียนนาสารกรรมการ
3. นางสาวธิดาวรรณ กิ้มนวนครูโรงเรียนบ้านพรุแชงกรรมการ
4. นางจิรเนตร ปังภัทรพงศธรครูโรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางอรสา ทองรัตน์รอง ผอ.โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณประธานกรรมการ
2. นายสุธรรม เพชรชำนาญครูโรงเรียนวัดสามพันกรรมการ
3. นางสาวปริศนา รักสถานครูโรงเรียนบ้านพรุแชงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวรนัสน์ ไกรณราผอ.โรงเรียนบ้านยูงทองประธานกรรมการ
2. นายสุธรรม เพชรชำนาญครูโรงเรียนวัดสามพันกรรมการ
3. นางสาวปริศนา รักสถานครูโรงเรียนบ้านพรุแชงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายวรนัสน์ ไกรณราผอ.โรงเรียนบ้านยูงทองประธานกรรมการ
2. นายสุธรรม เพชรชำนาญครูโรงเรียนวัดสามพันกรรมการ
3. นางสาวปริศนา รักสถานครูโรงเรียนบ้านพรุแชงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวรนัสน์ ไกรณราผอ.โรงเรียนบ้านยูงทองประธานกรรมการ
2. นายสุธรรม ้เพชรชำนาญครูโรงเรียนวัดสามพันกรรมการ
3. นางสาวปริศนา รักสถานครูโรงเรียนบ้านพรุแชงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอรสา ทองรัตน์รอง ผอ.โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณประธานกรรมการ
2. นายสุธรรม เพชรชำนาญครูโรงเรียนวัดสามพันกรรมการ
3. นางสาวปริศนา รักสถานครูโรงเรียนบ้านพรุแชงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุนิตย์ ชูช่วยสุวรรณรอง ผอ.โรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
2. นางชูใจ บัวคลี่ครูโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
3. นางนพวรรณ ไชยปันดิครูโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการ
4. นายพันธ์ศักดิ์ คงวิจิตรครูโรงเรียนบ้านไสดงกรรมการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายดุสิต พุทธศรีผู้อำนวการโรงเรียนบ้านคลองหาเหนือประธานกรรมการ
2. นางลัดดา ฉิมภักดีครูโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการ
3. นางวรรณา เชื้อพลพิชัยครูโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
4. นางอุษณา ทิพย์ประชาบาลครูโรงเรียนพุทธยาศรมกรรมการ
5. นางพรรัตน์ แก้วประจุครูโรงเรียนบ้านห้วยตอกรรมการ
6. นางวรรณา สังข์ทองครูโรงเรียนบ้านย่านดินแดงกรรมการ
7. นางชุติกาญจน์ ฉายากุลครูโรงเรียนบ้านเกาะน้อยกรรมการ
8. นายปัญญวรรธน์ แก้วมณีครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านทุ่งหญ้าแดงกรรมการ
9. นางวรรณดี สุวรรณวงศ์ครูโรงเรียนจิตประชาราษฎร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางทัศนีย์ แดงชูใหม่ครูโรงเรียนบ้านนาควนกรรมการ
2. นางศรีนวล อินทร์ท่าฉางครูโรงเรียนบ้านควนกองเมืองกรรมการ
3. นางพวงทิพย์ ชินวงค์ครูโรงเรียนปัญญาประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวิโรจน์ ชูแก้วผู้อำนวการโรงเรียนสุธรรมเจริญฯประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดาวรรณ แพกุลครูโรงเรียนบ้านธารอารีกรรมการ
3. นางกาญจนา กาญจนกีรณาครูโรงเรียนวัดทุ่งหลวงกรรมการ
4. นางสุดารัตน์ บุญถึงครูโรงเรียนวัดอรัญคามวารีกรรมการ
5. นายไพฑูรย์ สัญญากิจครูโรงเรียนทรัพย์ทวีกรรมการ
6. นางบุญเรียง ชัยกูลครูโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
7. นางอังคณา แก้วซังครูโรงเรียนบ้านปลายสายกรรมการ
8. นางอารมณ์ ไชยพจน์ครูโรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์กรรมการ
9. นางสาวอมิณตรา รักษาชนม์ครูโรงเรียนปัญญาประชาอุทิศกรรมการ
10. นายศักดิ์ระวี ไชยขันธ์ครูโรงเรียนบ้านบางรูปกรรมการ
11. นางอาภรณ์ อุดมพิทยาคมครูโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพวงรัตน์ ฉายประชีพผอ.โรงเรียนบ้านนางดีประธานกรรมการ
2. นางอุษณีย์ โชติช่วงครูโรงเรียนนาสารกรรมการ
3. นางคมขำ บุญทันครูโรงเรียนบ้านพรหมรังสิตกรรมการ
4. นางจิราพร ตันจะโขครูโรงเรียนบ้านควนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอารีย์ คงท่าฉางครูโรงเรียนบ้านส้องประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา เสสิตังครูโรงเรียนบ้านไสดง (นาสาร)กรรมการ
3. นายจัด วงศ์ประยูรครูโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณกรรมการ
4. นางอำพันธ์ ญาณวีระศักดิ์ครูโรงเรียนบ้านสี่แยกสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอารีย์ คงท่าฉางครูโรงเรียนวัดบ้านส้องประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา เสสิตังครูโรงเรียนบ้านไสดง (นาสาร)กรรมการ
3. นายจัด วงศ์ประยูรครูโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณกรรมการ
4. นางอำพันธ์ ญาณวีระศักดิ์ครูโรงเรียนบ้านสี่แยกสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอำพันธ์ ญาณวีระศักดิ์ครูโรงเรียนบ้านสี่แยกสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางพวงผกา ไชยจิตร์ครูโรงเรียนบ้านควนนิยมกรรมการ
3. นางลีลาศ บุญยิ่งครูโรงเรียนปัญญาประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอำพันธ์ ญาณวีระศักดิ์ครูโรงเรียนบ้านสี่แยกสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายจัด วงษ์ประยูธครูโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณกรรมการ
3. นางกาญจนา เสสิตังครูโรงเรียนบ้านไสดงกรรมการ
4. นางอารีย์ คงท่าฉางครูโรงเรียนบ้านส้องกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางภัทรกร จารุพันธุเศรษฐ์ครูโรงเรียนบ้านโคกมะม่วงประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ เกื้อเดชครูโรงเรียนบ้านบ่อพระกรรมการ
3. นางสาววรรณิศา บุรินทร์กุลครูโรงเรียนบ้านคลองพังกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสายใจ สกุลปีบครูโรงเรียนบ้านไสขรบกรรมการ
2. นายพันศักดิ์ คงวิจิตรครูโรงเรียนบ้านไสดงกรรมการ
3. นางเพารำไพ เวียงวีระชาติครูโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวรนัสน์ ไกรณราผอ.โรงเรียนบ้านยูงทองประธานกรรมการ
2. นายโอม รัตนพันธ์ครูโรงเรียนบ้านบางใหญ่กรรมการ
3. นายฮาบูบากาด มูเก็มครูโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณกรรมการ
4. นางสาวขวัญฤดี เทพฉิมครูโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
5. นายภัทราวุธ เพชรชูครูโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
6. นายธีวรัตน์ ไชยสิทธิ์โรงเรียนกรรมการ
7. นางสาวรัตนา เพชรยังครูโรงเรียนบ้านคลองยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายวรนัสน์ ไกรณราผอ.โรงเรียนบ้านยูงทองประธานกรรมการ
2. นางอรสา ทองรัตน์รอง ผอ.โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณกรรมการ
3. นายโอม รัตนพันธ์ครูโรงเรียนบ้านบางใหญ่กรรมการ
4. นายฮาบูบากาด มูเก็มครูโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณกรรมการ
5. นางสาวขวัญฤดี เทพฉิมครูโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
6. นายภัทราวุธ เพชรชูครูโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
7. นายธีวรัตน์ ไชยสิทธิ์ครูโรงเรียนกรรมการ
8. นางสาวรัตนา เพชรยังครูโรงเรียนบ้านคลองยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวรนัสน์ ไกรณราผอ.โรงเรียนบ้านยูงทองประธานกรรมการ
2. นายโอม รัตนพันธ์ครูโรงเรียนบ้านบางใหญ่กรรมการ
3. นายฮามูบากาด มูเก็มครูโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณกรรมการ
4. นางสาวขวัญฤดี เทพฉิมครูโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
5. นายภัทราวุธ เพชรชูครูโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
6. นายธีวรัตน์ ไชยสิทธิ์ครูโรงเรียนกรรมการ
7. นางสาวรัตนา เพชรยังครูโรงเรียนบ้านคลองยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอรสา ทองรัตน์รอง ผอ.โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณประธานกรรมการ
2. นางสาวฉวีวรรณ หอมรักษ์ครูโรงเรียนบ้านบางใหญ่กรรมการ
3. นางสาวขวัญฤดี เทพฉิมโรงเรียนวัดบ้านส้องกรรมการ
4. นายวรนัสน์ ไกรณราผอ.โรงเรียนบ้านยูงทองกรรมการ
5. นายโอม รัตนพันธ์ครูโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
6. นางสาวรัตนา เพชรยังครูโรงเรียนบ้านคลองยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอรสา ทองรัตน์รองผอ.โรงเรียนบ้านวัดสมัยสุวรรณประธานกรรมการ
2. นางวรรณา เดชะครูโรงเรียนบ้านบางรูปกรรมการ
3. นางอำพันธ์ ญาณวีระศักดิ์ครูโรงเรียนบ้านสี่แยกสามัคคีกรรมการ
4. นางกาญจนา เสสิตังครูโรงเรียนบ้านไสดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวรรณา เดชะครูโรงเรียนบ้านบางรูปประธานกรรมการ
2. นางอำพันธ์ ญาณวีระศักดิ์ครูโรงเรียนบ้านสี่แยกสามัคคีกรรมการ
3. นายกอบธนา ทองวัชระครูโรงเรียนบ้านควนสามัคคีกรรมการ
4. นางอรสา ทองรัตน์รองผู้อำนวยการวัดสมัยสุวรรณกรรมการ
5. นางกาญจนา เสสิตังครูโรงเรียนบ้านไสดงกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]