หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<สุราษฎร์ธานี เขต 3>ณ ณ สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร์ธานี
ระหว่างวันที่10-12 เดือน ตุลาคม2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายพันธโณ สุขทองเส้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ยาว คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2 นายจีระศักดิ์ ยิ่งเภตรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลายน้ำ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
3 นายศรีพัฒน์ ริยาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
4 นายอภิสิทธิ์ ตันติกานต์กุล รองผอ.รร.บ้านควนนิยม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
5 นางดรุณี ปั้นวงศ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
6 นางสาวสุณีรัตน์ แสงขาว ครูโรงเรียนบ้านเหมืองทวด คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
7 นายวุฒิไกร เลื่อนเเป้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้อง คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
8 นายสุจินต์ เหรียญทอง ครูโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
9 นายจรัญ ทองปัสโนว์ ครูโรงเรียนบ้านส้อง คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
10 นางศิริเพ็ญ สิขิวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านพรุเเชง คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
11 นายประยุทธิ์ อิสระบูรณฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านควนใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
12 นายอัมเรศฤทธิ์ อัคคี ครูโรงเรียนบ้านบางรูป คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
13 นายรังสรรค์ ทรัพย์อุปการ ครูโรงเรียนนาสาร คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
14 นายส่งศักดิ์ เจริญพร ครูโรงเรียนบ้านปากด่าน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
15 นางสาวศศิธร ทองนะ ครูโรงเรียนวัดทุ่งหลวง คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
16 นางอรทัย รสจันทร์ ครูโรงเรียนวัดอินทการาม คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
17 นางสาวพรทิพย์ ลียวัฒนานุพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
18 นายอุดมพร ฉิมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางรูป คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
19 นางอาภรณ์ แก้วมหิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
20 นายพณัฎฐ์ สกุลณา ครูโรงเรียนบ้านส้อง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
21 นายจรัญ ทองปัสโนว์ ครูโรงเรียนบ้านส้อง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
22 นางมนมน ณ พัทลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาควน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
23 นางสาวพาขวัญ จังอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านส้อง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
24 นายวุฒิไกร เลื่อนแป้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้อง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
25 นางสาวปวิชญา สินน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองโร รองประธานกรรมการศูนย์ ICT
26 นางกรรณิการณ์ ปานนุช ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
27 นางสาวสุดารัตน์ เพชรปานวงศ์ ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านในไร่ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
28 นายพิมล รัตนพันธ์ ผอ.โรงเรียนบ้านหน้าเขา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
29 นางสาวปวิชญา สินน้อย ผอ.โรงเรียนบ้านคลองโร คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
30 นายวิชิตร เพชรหับ ผอ.โรงเรียนบ้านไร่เหนือ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
31 นายเสน่ห์ พินนุรุท ผอ.โรงเรียนควนสุบรรณ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
32 นายพรชัย โมฬี ผอ.โรงเรียนบ้านบางใหญ่สามัคคี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
33 นายวิทยา บุญศรีนุ้ย ผอ.โรงเรียนบ้านประตูพลิก คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
34 นายสมคิด บุญนำ ผอ.โรงเรียนบ้านควนพรุพี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
35 นายสุรเชษฐ์ ผะลา ผอ.โรงเรียนวัดโสภณประชาราม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
36 นายธีรพงษ์ อินทสโร ผอ.โรงเรียนบ้านทรายทอง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
37 นางมนฤดี วิทยาเศรษฐกุล ครูโรงเรียนบ้านพรุแชง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
38 นางสาวประภาพร วิจิตต์ อัตราจ้าง สพป.สฎ.3 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
39 นางสาวปวิชญา สินน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้างคลองโร คณะกรรมการศูนย์ ICT
40 นายสำเริง สุวรรณพงค์ รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 คณะกรรมการศูนย์ ICT
41 นางสาวจุฑามาศ สวัสดี นักวิชการคอมพิวเตอร์(อัตราจ้าง) คณะกรรมการศูนย์ ICT
42 นายธนพงศ์ ฉันทวิเชียร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.สฎ.3 คณะกรรมการศูนย์ ICT
43 นายอดุลย์ เงินศรี รองผอ.สพป.สฎ.3 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
44 นายสินชัย หงษ์ทอง ผอ.โรงเรียนบ้านควนสูง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
45 นายประทีป ระวังสุข ผอ.โรงเรียนบ้านปากสาย คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
46 นายธีรพงษ์ อินทสโร ผอ.โรงเรียนบ้านทรายทอง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
47 นางวนิดา ช่วยบำรุง รองผอ.รร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่217 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
48 นายธนู เพ็ญ ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฎศิลป์)
49 นายวุฒิพร ศฤงคาร ผอ.โรงเรียนนาสาร คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฎศิลป์)
50 นางสาวอมรรัตน์ ค้ำชู ผอ.โรงเรียนบ้านเขานิพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฎศิลป์)
51 นางโสภี อักษาดำ ผอ.โรงเรียนบ้านควนสินชัย คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฎศิลป์)
52 นางจารุณี ฐานวิเศษ ผอ.โรงเรียนวัดอินทการาม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฎศิลป์)
53 นางสาวมลทิรา รัตนบุรี ครูโรงเรียนบ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฎศิลป์)
54 นายนิโรจน์ กุลศิริ ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากด่าน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ(คอมฯหุุ่นยนต์)
55 นายชัยสิทธิ์ จุลนิล ผอ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา22 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ(คอมฯหุุ่นยนต์)
56 นายอดิศักดิ์ เจริญรักษ์ ผอ.โรงเรียนวัดน้ำพุ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ(คอมฯหุุ่นยนต์)
57 ว่าที่ร.อ.ปราโมช เลิศไกร ผอ.โรงเรียนบ้านไสดง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ(คอมฯหุุ่นยนต์)
58 นางสุทธิยา พาร์เมนเทียร์ ผอ.โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ(คอมฯหุุ่นยนต์)
59 นายเมธาร์ พุทธิศาวงศ์ ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนใหม่ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ(การงานฯ)
60 นายสุริยัน รัตนไชย รองผอ.สพป.สฎ.3 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
61 นายสุรเชษฐ์ ผะลา ผอ.โรงเรียนวัดโสภณประชาราม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
62 นางสาววรรณภา จันทรมณี ผอ.โรงเรียนบ้านหมาก คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
63 นางนาตยา หนูคง ผอ.โรงเรียนบ้านคลองยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
64 นางสาวรัชนีวรรณ บำรุงภักดิ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
65 นายจรัล ศักดิ์มาศ ครูโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
66 นางสาวเสาวนีย์ เสนขวัญแก้ว ครูโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
67 นายสุริยัน รัตนไชย รองผอ.สพป.สฎ.3 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
68 นายวิสุทธิ์ จัตุมิตร ผอ.โรงเรียนบ้านในปราบราชประสงค์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
69 นางวันเพ็ญ พัฒนประดิษฐ์ ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
70 นายมูหมัด สวยงาม ผอ.โรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
71 นายสมพร ไชยปันดิ ผอ.โรงเรียนบ้านบางปาน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
72 ว่าที่ร.ต.หญิงนฤมล กุลน้อย ครูโรงเรียนวัดทุ่งหลวง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
73 นายนิโรจน์ กุลศิริ ผอ.โรงเรียนบ้านปากด่าน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
74 นางสุภาภรณ์ จันทร์ปาน ผอ.โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ตามพระราชประสงค์1 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
75 นายเชิดภัก ศิริสุข ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
76 นางสาวขนิษฐา จิรานันท์ ครูโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
77 นายสมศักดิ์ ถนอม ผอ.โรงเรียนวัดบ้านส้อง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
78 นายปรารถนา แมนเมือง ผอ.โรงเรียนบ้านทับใหม่ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
79 นายอาคม ช่วยบำรุง ผอ.โรงเรียนวัดเวียงสระ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
80 นายสุรินทร์ ชูศรี ผอ.โรงเรียนบ้านเขาสามยอด คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
81 นางสุนิตย์ ชูช่วยสุวรรณ รองผอ.รร.วัดบ้านส้อง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
82 นางกมลพรรณ หนูปลื้ม ครูโรงเรียนวัดบ้านส้อง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
83 นายลิขิต แสงระวี ผอ.โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย
84 นายแสนสุข ชัยสวัสดิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย
85 นางนิภาพรรณ หงส์ชูเกียรติ ผอ.โรงเรียนทรัพย์ทวี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย
86 นางสาวกัญญา กำเหนิด ผอ.โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย
87 นางสาวปราณี ศรีอุบล ผอ.โรงเรียนวัดไทรโพธิ์งาม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย
88 นายกฤษณ์ ทิพย์เดช ผอ.โรงเรียนอนุบาลบ้านน้องเล็ก คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย
89 นางสาวเตือนใจ ประพันธ์บัณฑิต ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลบัณฑิตา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย
90 นายกรุง ธราพร ครูโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย
91 นางอัจฉรา ศรีวิเศษ ครูโรงเรียนบ้านคลองพังกลาง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย
92 นางสุภาพร เนียมกุล ครูโรงเรียนควนสุบรรณ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย
93 นางบุลสิริ ปานเจริญ ครูโรงเรียนวัดไทรโพธิ์งาม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย
94 นางศศิธร พรัดมะลิ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย
95 นางเยาวรัตน์ สุวนันทวงศ์ ครูโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย
96 นายเดโช ขวัญพุฒ รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
97 นายถาวร ชนะพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรหมรังสิต คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
98 นางนพมาศ สุริยานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนทราย คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
99 นายสุเทพ บุญแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหิน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
100 นางสาวสารีย์ นุ่มนวล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
101 นายไชยยุทธ คงอภัย ครูโรงเรียนบ้านส้อง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
102 นางสาวอัจจิมา ศรีเทพ ครูโรงเรียนวัดบ้านส้อง เจ้าหน้าที่ Score ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านส้อง
103 นางสาวทัดฑิชา มุสิโก ธุรการโรงเรียนวัดบ้านส้อง เจ้าหน้าที่ Score ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านส้อง
104 นางสาวมัทรี ชำนาญ ธุรการโรงเรียนบ้านนาชุมเห็ด เจ้าหน้าที่ Score ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านส้อง
105 นางสาวมลฤดี บัวชุม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 เจ้าหน้าที่ Score ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่217
106 นางสาวพุทธชาด แสงสุวรรณ ธุรการโรงเรียนบ้านควนพรุพี เจ้าหน้าที่ Score ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่217
107 นางสาวชณิภากรส์ สุระกา ธุรการโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ เจ้าหน้าที่ Score ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่217
108 นางสาวชลธี คะเชนทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองโสน/วัดเวียงสระ เจ้าหน้าที่ Score ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่217
109 นางสาวสุทิศา สังข์เลื่อน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 เจ้าหน้าที่ Score ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่217
110 นางสาวชณิภากรส์ สุระกา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ เจ้าหน้าที่ Score ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่217
111 นางสาวพุทธชาด แสงสุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านควนพรุพี เจ้าหน้าที่ Score ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่217
112 นางสาวมลฤดี บัวชุม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 เจ้าหน้าที่ Score ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่217
113 นางจารุวรรณ คงสงค์ ธุรการโรงเรียนวัดทุ่งหลวง เจ้าหน้าที่ Score ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดทุ่งหลวง
114 นางสาววราพร เกลี้ยงประดิษฐ์ ธุรการโรงเรียนบ้านปากสาย เจ้าหน้าที่ Score ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดทุ่งหลวง
115 นางสาวมาลินี ไทยฤทธิ์ ธุรการโรงเรียนบ้านลานเข้ เจ้าหน้าที่ Score ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดทุ่งหลวง
116 นายอภัย พราหมณ์ศรีชาย ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยมะนาว เจ้าหน้าที่ Score ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านห้วยมะนาว
117 นางสาวนวรัตน์ สุขใส ธุรการโรงเรียนบ้านกลาง/เขานิพันธ์ เจ้าหน้าที่ Score ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านห้วยมะนาว
118 ว่าที่ ร.ต.ศรวัทร เกียรติเมธา ธุรการโรงเรียนวัดท่าเจริญ เจ้าหน้าที่ Score ศูนย์การแข่งขันหอประชุมเมืองเงาะฯ
119 นางสาวอมรรัตน์ วงศ์ฤทธิ์ ธุรการโรงเรียนวัดน้ำพุ เจ้าหน้าที่ Score ศูนย์การแข่งขันหอประชุมเมืองเงาะฯ
120 นางสาวอมรรัตน์ วงศ์ฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดน้ำพุ เจ้าหน้าที่ Score ศูนย์การแข่งขันหอประชุมเมืองเงาะฯ
121 ว่าที่ ร.ต.ศรวัท เกียรติเมธา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดท่าเจริญ เจ้าหน้าที่ Score ศูนย์การแข่งขันหอประชุมเมืองเงาะฯ
122 นายสำเริง สุวรรณพงค์ รองผอ.สพป.สฎ.3 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ(คอม)
123 นายจเร หนูปลื้ม ผอ.โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ(คอม)
124 นายอภินันท์ เพชรศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวยศรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ(คอม)
125 นางสาวพรทิพย์ แต้มประเสริฐ ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ(คอม)
126 นางสาวเรณู สิทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหญ้าแดง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ(คอม)
127 นางวันวิสา บุญช้าง ครูโรงเรียนบ้านช่องช้าง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ(คอม)
128 นายวันประพาส บุญลี่ ผอ.โรงเรียนบ้านควนปราง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ(คอม)
129 นายดุสิต พุทธศรี ผอ.โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ(คอม)
130 นายการุณ ช่วยทอง ผอ.โรงเรียนบ้านกอบแกบ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ(คอม)
131 นางสาวจีรพันธ์ เกิดกุล ผอ.โรงเรียนบ้านไทรห้อง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ(คอม)
132 นายชม ฉิมภักดี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ(คอม)
133 นางสาวปิยะรัตน์ อิสโม เจ้าพนักงานธุรการสพป.สฎ.3 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ(คอม)
134 นางสาววราุพร เกลี้ยงประดิษฐ์ ธุรการโรงเรียนบ้านปากสาย กรรมการฝ่าย ICT ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดทุ่งหลวง
135 นางสาวมาลินี ไทยฤทธิ์ ธุรการโรงเรียนวัดโสภณประชาราม กรรมการฝ่าย ICT ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดทุ่งหลวง
136 นางจารุวรรณ คงสงค์ ธุรการโรงเรียนวัดทุ่งหลวง กรรมการฝ่าย ICT ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดทุ่งหลวง
137 นายเดโช ขวัญพุฒ รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓ ประธานกรรมการ ฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
138 นายถาวร ชนะพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรหมรังสิต รองประธานกรรมการ ฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
139 นางนพมาศ สุริยานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนทราย กรรมการ ฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
140 นายสุเทพ บุญแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหิน กรรมการ ฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
141 นางสาวสารีย์ นุ่มนวล ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
142 นายไชยยุทธ คงอภัย ครูโรงเรียนบ้านส้อง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
143 นายสุเทพ บุญแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหิน ประธานกรรมการ กิจกรรมประกวดแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
144 นางเพียงใจ นิลพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านปากด่าน กรรมการ กิจกรรมประกวดแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
145 นายสมยศ แก้วนิรัตน์ ครูโรงเรียนวัดอินทการาม กรรมการ กิจกรรมประกวดแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
146 นายศรัณย์ ทองสุข ครูโรงเรียนบ้านบางดี กรรมการ กิจกรรมประกวดแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
147 นายธีรเดช สุขบัวแก้ว ครูโรงเรียนบ้านห้วยแห้ง กรรมการ กิจกรรมประกวดแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
148 นางสุมล จุลนิล ครูโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม กรรมการ กิจกรรมประกวดแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
149 นางนฤมล บุญทอง ครูโรงเรียนบ้านเขานิพันธ์ กรรมการ กิจกรรมประกวดแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
150 นายเชิงชาย ชูช่วง ครูโโรงเรียนนาสาร กรรมการ กิจกรรมประกวดแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
151 นางสาวพัชรา พรหมจันทร์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 กรรมการ กิจกรรมประกวดแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
152 นายภานุพงศ์ เพชรกูล ครูโรงเรียนวัดอรัญคามวารี กรรมการ กิจกรรมประกวดแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
153 นายวสุรัตน์ สาระกูล ครูโรงเรียนวัดอรัญคามวารี กรรมการ กิจกรรมประกวดแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
154 นายอรรคกร ชูสกุล ครูโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา กรรมการ กิจกรรมประกวดแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
155 นายบำรุง วงศ์นิ่ม ครูโรงเรียนบ้านหมาก กรรมการ กิจกรรมประกวดแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
156 นางสาวมาลินี กำเนิดสม ครูโรงเรียนมหาราช 2 กรรมการ กิจกรรมประกวดแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
157 นายธัชรินทร์ แก้วจันทร์ ครูโรงเรียนอุดมมิตรพัฒนา กรรมการและเลขานุการ กิจกรรมประกวดแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]