สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เยาวเรศวิทยา 41 18 7 7 66
2 พุทธยาศรม 37 20 4 7 61
3 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ 37 17 6 12 60
4 บ้านย่านดินแดง 34 11 10 6 55
5 นาสาร 32 11 6 9 49
6 วัดบ้านส้อง 31 14 5 6 50
7 บ้านส้อง 31 8 12 6 51
8 อนุบาลบ้านเด็ก 25 23 5 9 53
9 บ้านคลองพังกลาง 25 15 13 9 53
10 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) 24 15 15 9 54
11 วัดสมัยสุวรรณ 24 15 7 7 46
12 บ้านบางใหญ่สินปุน 23 17 10 10 50
13 อนุบาลนวพร 23 9 9 7 41
14 วัดเพ็งประดิษฐาราม 22 9 10 6 41
15 บ้านประตูพลิก 22 8 8 9 38
16 วัดทุ่งหลวง 21 13 9 17 43
17 บ้านพรุแชง 20 24 4 15 48
18 บ้านเขาปูน 20 12 10 8 42
19 สามัคคีอนุสรณ์ 19 14 4 12 37
20 บ้านบางรูป 19 11 2 3 32
21 บ้านบางใหญ่ 18 8 5 3 31
22 บ้านหนองหญ้าปล้อง 17 27 12 4 56
23 บ้านควนนิยม 17 13 8 13 38
24 บ้านปากด่าน 15 8 2 4 25
25 บ้านห้วยมุด 15 7 10 6 32
26 บ้านควนสระ 14 15 9 11 38
27 บ้านทับใหม่ 14 13 9 13 36
28 บ้านโคกมะม่วง 14 9 2 8 25
29 บ้านปลายศอก 13 13 11 11 37
30 บ้านควนสูง 13 8 7 9 28
31 วัดคลองตาล 13 2 4 4 19
32 อนุบาลปิยะพัฒน์ 12 11 16 5 39
33 วัดบางสวรรค์ 12 6 2 14 20
34 บ้านบางปาน 12 5 5 12 22
35 บ้านช่องช้าง 12 4 7 4 23
36 บ้านไร่ยาว 12 4 5 4 21
37 อนุบาลพฤษชาติ 11 9 7 6 27
38 บ้านหนองโสน 11 7 11 3 29
39 จงฮั้ว 10 8 10 7 28
40 วัดอรัญคามวารี 10 4 9 7 23
41 บ้านบางเหรียง 10 4 3 19 17
42 อนุบาลเพียรจรัส 9 13 9 10 31
43 บ้านเขาสามยอด 9 11 6 6 26
44 ไทยรัฐวิทยา 22 9 8 12 8 29
45 บ้านควนคีรีวงศ์ 9 8 6 9 23
46 หมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1 9 7 11 3 27
47 บ้านเขาตอก 9 6 2 3 17
48 บ้านคลองโร 8 9 10 12 27
49 อนุบาลงามทอง 8 9 6 7 23
50 บ้านหน้าเขา 8 9 2 1 19
51 วัดอินทการาม 8 7 8 4 23
52 บ้านเมรัย 8 7 5 8 20
53 บ้านไสท้อน 8 7 5 6 20
54 บ้านห้วยล่วง 8 5 7 3 20
55 วัดน้ำพุ 8 4 5 1 17
56 บ้านควนสินชัย 8 4 4 4 16
57 วัดท่าเจริญ 8 4 2 2 14
58 บ้านราษฎร์พัฒนา 7 13 11 3 31
59 วัดสองแพรก 7 13 6 4 26
60 บ้านหานเพชร 7 6 3 4 16
61 วัดบางพา 7 5 9 3 21
62 ปัญญาทิพย์ 7 5 5 5 17
63 บ้านไสขรบ 7 5 4 5 16
64 บ้านควนสามัคคี 7 3 7 3 17
65 บ้านทรายทอง 7 3 3 5 13
66 บ้านควนปราง 7 2 8 3 17
67 บ้านคลองยา 7 2 3 4 12
68 บ้านไสดง 6 9 4 8 19
69 บ้านสี่แยกคลองศิลา 6 9 1 5 16
70 บ้านห้วยแห้ง 6 8 11 17 25
71 วัดเวียงสระ 6 6 4 6 16
72 ราชประชานุเคราะห์ 12 6 5 4 6 15
73 ปัญญาประชาอุทิศ 6 4 11 6 21
74 บ้านบ่อพระ 6 4 7 2 17
75 ควนสุบรรณ 6 4 4 7 14
76 วัดไทรโพธิ์งาม 6 3 3 2 12
77 สมบูรณ์ประชาสรรค์ 6 3 2 2 11
78 บ้านทุ่งหญ้าแดง 6 2 8 10 16
79 บ้านคลองจัน 6 2 4 1 12
80 เทศบาลทุ่งหลวง 1 (บ้านโคกมะพร้าว) 6 2 1 2 9
81 บ้านวังใหญ่ 6 1 2 1 9
82 ทรัพย์ทวี 5 7 5 11 17
83 มหาราช 2 5 6 4 7 15
84 บ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1 5 5 5 5 15
85 บ้านบางหอย 5 4 3 5 12
86 บ้านควนเนียง 5 4 2 4 11
87 บ้านควนกองเมือง 5 3 0 1 8
88 บ้านปลายน้ำ 5 2 5 10 12
89 บ้านปลายคลอง 4 19 14 5 37
90 บ้านพรหมรังสิต 4 12 3 7 19
91 บ้านนาควน 4 10 8 2 22
92 บ้านควนยอ 4 9 6 9 19
93 บ้านควนพัฒนาประชาสรรค์ 4 8 5 10 17
94 สุธรรมเจริญมิตรภาพ 130 4 8 2 1 14
95 บ้านห้วยห้าง 4 7 6 8 17
96 บ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 4 6 8 9 18
97 บ้านคลองโหยน 4 6 6 6 16
98 บ้านไสดง(พระแสง) 4 6 6 6 16
99 บ้านบางน้ำเย็น 4 5 1 4 10
100 มิตรประชาราษฎร์ 4 5 1 1 10
101 บ้านคลองหาเหนือ 4 4 3 1 11
102 บ้านเกาะน้อย 4 3 5 9 12
103 บ้านบางใหญ่สามัคคี 4 2 3 1 9
104 บ้านควนมหาชัย 4 1 3 2 8
105 บ้านวังหิน 3 8 2 5 13
106 วัดวิเวการาม 3 6 3 2 12
107 บ้านห้วยมะนาว 3 5 8 6 16
108 วัดคลองฉนวน 3 5 8 1 16
109 บ้านควนพรุพี 3 4 3 3 10
110 วัดควนศรี 3 4 2 0 9
111 บ้านยูงงาม 3 3 6 0 12
112 บ้านคลองปราบ 3 3 4 2 10
113 บ้านดอนทราย 3 3 4 1 10
114 บ้านบางหยด 3 3 2 3 8
115 วัดบางกำยาน 3 2 7 7 12
116 บ้านปากสาย 3 1 3 1 7
117 บ้านไร่เหนือ 3 1 2 4 6
118 บ้านธารอารี 2 11 7 3 20
119 บ้านห้วยทรายทอง 2 7 6 12 15
120 วัดสามพัน 2 5 7 9 14
121 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18 2 5 4 3 11
122 อุดมมิตรพัฒนา 2 5 3 9 10
123 บ้านปากหาน 2 4 6 2 12
124 บ้านยวนปลา 2 4 5 4 11
125 บ้านทุ่งตำเสา 2 4 3 5 9
126 วัดควนท่าแร่ 2 4 2 9 8
127 บ้านบางดี 2 4 1 0 7
128 บ้านควนสว่างวัฒนา 2 3 2 1 7
129 บ้านไทรห้อง 2 3 1 4 6
130 บ้านควนใหม่ 2 2 5 7 9
131 บ้านห้วยใหญ่ 2 2 0 5 4
132 บ้านสี่แยกสามัคคี 2 2 0 1 4
133 บ้านในปราบราษฎร์ประสงค์ 2 1 2 2 5
134 บ้านเขานิพันธ์ 2 1 1 6 4
135 บ้านทุ่งจูด 2 1 1 3 4
136 บ้านนาชุมเห็ด 2 1 0 0 3
137 บ้านเกาะแก้ว 2 1 0 0 3
138 วัดโสภณประชาราม 2 0 1 2 3
139 อนุบาลนงรัตน์ 2 0 0 0 2
140 อนุบาลขวัญแม่ 2 0 0 0 2
141 ประชาอุทิศ 1 6 8 4 15
142 จิตประชาราษฎร์ 1 6 1 1 8
143 เทศบาล 5 (วสุนธราภิวัฒก์) 1 5 5 8 11
144 บ้านยูงงาม(เวียงสระ) 1 5 5 3 11
145 บ้านคลองกา 1 5 3 12 9
146 บ้านเหมืองทวด 1 4 7 1 12
147 บ้านเขารักษ์ 1 4 4 4 9
148 วัดดอนพยอม 1 4 3 5 8
149 บ้านยูงทอง 1 4 2 4 7
150 บ้านปลายสาย 1 4 2 2 7
151 บ้านในไร่ 1 2 4 2 7
152 บ้านควนมหาชัย(พระแสง) 1 2 3 0 6
153 บ้านยางอุง 1 2 2 2 5
154 บ้านบางประสามัคคี 1 2 1 4 4
155 บ้านหนองเรียน 1 2 0 0 3
156 นิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1 1 1 3 4 5
157 ศึกษาประชาคม 1 1 3 3 5
158 บ้านส้องเหนือ 1 1 2 1 4
159 อนุบาลบัณฑิตา 1 1 0 0 2
160 อนุบาลเพ็ญพักตร์ 1 1 0 0 2
161 บ้านกลาง 1 0 3 6 4
162 บ้านลานเข้ 1 0 1 1 2
163 บ้านห้วยชัน 1 0 1 0 2
164 อนุบาลภิญพัฒน์ 1 0 0 0 1
165 บ้านสวยศรี 0 5 5 5 10
166 บ้านกอบแกบ 0 2 5 5 7
167 บ้านหมาก 0 2 1 8 3
168 บ้านควนกลาง 0 2 0 0 2
169 อนุบาลกัญจนา 0 2 0 0 2
170 อนุบาลบัณฑิต 0 1 5 7 6
171 บ้านดอนงาม 0 1 1 5 2
172 บ้านหนองม่วง 0 1 1 3 2
173 อนุบาลเทศบาลตำบลย่านดินแดง 0 1 1 0 2
174 เวียงสระศึกษา 0 1 0 1 1
175 บ้านห้วยตอ 0 0 2 2 2
176 บ้านทุ่งในไร่ 0 0 1 4 1
177 บ้านควนเจริญ 0 0 1 0 1
178 บ้านเขาน้อย 0 0 0 3 0
รวม 1,301 1,046 836 898 3,183