รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<สุราษฎร์ธานี เขต 3>ณ ณ สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร์ธานี
ระหว่างวันที่10-12 เดือน ตุลาคม2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1. เด็กหญิงนฤมล  มะลิวัลย์
 
1. นางลัดดา  เผือกผ่อง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนสูง 1. เด็กหญิงประภาดา  ลิกขไชย
 
1. นางจิราภรณ์  ตันจะโข
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) 1. เด็กหญิงชยาดา  มีดี
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ศิริโภคพัฒน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ 1. เด็กหญิงพลอยเงิน  น้ำเพชร
 
1. นางสุดารัตน์  ด้วงนุ่ม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสองแพรก 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สมบูรณ์
 
1. นางสาวจริยา  เพชรโตรม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธยาศรม 1. เด็กหญิงสรนันท์  ทองจันดา
 
1. นางสาวนิสา  ชาญอาวุธ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอรัญคามวารี 1. เด็กหญิงสุจิตรา  กรรมเกิด
 
1. นางผกาพันธ์  ดิ้นทอง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1. เด็กหญิงพัลลภา  ด่านวิริยะกุล
 
1. นางสุดา  จนะศิลป์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำพุ 1. เด็กหญิงนิภาพร  สมบัติแก้ว
 
1. นางสาวจิตปาตี  เจริญรักษ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องช้าง 1. เด็กหญิงวริญยุภา  ทวีแก้ว
 
1. นางลั่นทม  ศิริวัฒโณ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธยาศรม 1. เด็กหญิงจิดาภา  วีระไวทยะ
2. เด็กหญิงรชตวรรณ  สุจริต
3. เด็กหญิงวิสสุตา  หนูสิงห์
 
1. นางสาวปิยนุช  หนูนุช
2. นางสาวภิมรัฐถา  ไชยชนะ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะน้อย 1. เด็กหญิงมาริสา  ดำลม
2. เด็กหญิงอรยา  หอยขาว
 
1. นางกนกวรรณ  เลิศไกร
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1. นายศิรส  พุทธพืช
2. นางสาวสุเนตรา  อยู่ดวง
 
1. นางลัดดา  เผือกผ่อง
2. นางสาวพนิดา  ขวัญเมือง
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) 1. เด็กชายพงษ์ธนายุต  แดงบรรจง
 
1. นางสาวปทุมวรรณ  บุญแก้ว
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1. เด็กหญิงพิงนภัส  ราษฎร์อารี
 
1. นายอดิศักดิ์  จิตรักษ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง 1. เด็กหญิงนรีรัตน์  สงสวัสดิ์
 
1. นางเพ็ญธิภา  บุรินทร์กุล
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ 1. เด็กหญิงณัฐฐาธิปัตย์  อนุพัฒน์
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  ปิลวาส
3. เด็กหญิงพริมาดา  ชัยสิทธิ์
 
1. นางแววมณี  บุตรเรืองศักดิ์
2. นางสาวพัชรินทร์  คงวัดใหม่
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาราช 2 1. เด็กหญิงธราทิพย์  มีแสง
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  ชำนาญ
3. เด็กหญิงสุนิษา  พรรณศิลป์
 
1. นางสาวโซเฟีย  อีซอ
2. นางศิตา  รอดเด็น
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธยาศรม 1. เด็กหญิงชญานิศ  ทองแสงแก้ว
2. เด็กหญิงชัญญานุช  มณีนวล
3. เด็กหญิงธนิดา  จันทกานษ์
 
1. นางจาริกา  เพ็งจันทร์
2. นางสาวพิมพ์ชนก  พุฒทอง
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 22 1. เด็กหญิงพิมพิศา  ชูชาติ
2. เด็กหญิงอัญมณี  ล้านเพชร
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ราชพิบูลย์
 
1. นางส่อลิหะ  สวยงาม
2. นายประเสริฐ  มัยทอง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสภณประชาราม 1. เด็กชายกษิดิศ  ไชยฤทธิ์
2. เด็กชายศุภณัฐ  พรหมทอง
 
1. นายสุรเชษฐ  ผะลา
2. นายสมศักดิ์  จันทนา
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง 1. เด็กชายธนพล  ขาวประกอบ
2. เด็กชายอลงกรณ์  ลุนสะแกวงษ์
 
1. นางเพ็ญธิภา  บุรินทร์กุล
2. นางหวานใจ  บุรินทร์กุล
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  เกษบุรี
 
1. นายธรรมรงค์  กุลศิริ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชายชยนันท์  แซ่อื้อ
 
1. นายธรรมรงค์  กุลศิริ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชายไกรณรงค์  พรมทอง
 
1. นายธรรมรงค์  กุลศิริ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธยาศรม 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ช่วงรัตนาวรรณ
2. เด็กชายพีระพงศ์  ถั่วตุ้น
3. เด็กชายสุวิจักขณ์  วิริยะวารี
 
1. นายสมบูรณ์  ช่วยพัฒน์
2. นางสาววิไลวรรณ  จิตจำนง
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  สุขกาย
2. เด็กหญิงนิภาวดี  ชำนาญ
3. เด็กหญิงอทิตยา  ประกอบแก้ว
 
1. นางภครภัทร  แสงระวี
2. นางอรวรรณ  วันแรก
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 1. เด็กหญิงนิภาพร  สอนทอง
2. เด็กหญิงสุวรส  ศรีกรด
3. เด็กหญิงอริสรา  ชีวะ
 
1. นายโสภณ  ภักดีใหม่
2. นางสาวสุรางคนา  ชัยฤกษ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะน้อย 1. เด็กหญิงประภัสสร  เพ็งจันทร์
2. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  เนียมสุวรรณ
3. เด็กชายอนันยช  ทองชาติ
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  มีพร้อม
2. นางอนงค์  ช่วยเกิด
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลายศอก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สังข์ทอง
2. เด็กชายสุรชัย  รอดด้วน
3. เด็กหญิงอัยดา  ศรีวิเศษ
 
1. นางสาวเพ็ญศิริ  รักดี
2. นางจารุณี  คงกุลทอง
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 89.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1. เด็กหญิงนภัสสร  แข็งมาก
2. เด็กชายรัชตกร  ขำดำ
3. เด็กหญิงวรัญญา  ไหมละเอียด
 
1. นางสาวขวัญดาว  ขาวฤทธิ์
2. นางสาวนาตยา  ฤกษ์ดี
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  จันทะปะ
2. เด็กหญิงจิราวดี  มีทรัพย์อรุณ
3. นางสาววันวิสา  รักษายศ
 
1. นางสาวสุรางคนา  ชัยฤกษ์
2. นางปารวีร์  สิทธิฤทธิ์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ยาว 1. เด็กหญิงกุลธิดา  แก้วสุข
2. เด็กชายอภิรักษ์  คำหล่อ
 
1. นางสาวปฤณฆรัชต  ศรีใหม่
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 22 1. นายปณวัตร  รัตนเพชร
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ไทรจีน
 
1. นายประเสริฐ  มัยทอง
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไสท้อน 1. เด็กชายจิรภัทร  ฟองแก้ว
2. เด็กชายสุรยุทธ์   วิเท่ห์
 
1. นายกนกศักดิ์  ลุ่ยจิ๋ว
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย่านดินแดง 1. เด็กชายณัฐพร  บุญศรี
2. เด็กชายวีระชาติ  ตีสิงห์
 
1. นางสุมนตนา  ธีระเมฆานันท์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1. เด็กชายรัชชานนท์  จันทร์ทองอ่อน
2. เด็กชายสหรัฐ  อินทร์เอียด
 
1. นายเหนือหล้า  อินทรเจียว
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอรัญคามวารี 1. เด็กหญิงนันทิดา  แซ่ตั้ง
2. เด็กชายภูริณัฐ  มากบุญ
 
1. นายภาณุพงศ์  เพชรกูล
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 1. เด็กชายกษิดิษฐ์  ศรีกรด
2. เด็กชายทัศนพล  มีแสง
 
1. นางสาวสุรางคนา  ชัยฤกษ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ 1. เด็กหญิงญริชฎา  สุขกาย
2. เด็กหญิงฐิติกานต์  นาควิเศษ
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  สวงนพงค์
4. เด็กหญิงรัตนวดี  ปรีชา
5. เด็กหญิงวนิดา  นบนอบ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิศจกานต์  อนุพันธ์
2. นางสาวเรวดี  ขาวบ้านนา
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คงเรือง
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  สโมสร
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  คงเข็ม
4. เด็กหญิงณิชาดา  ศรีรอด
5. เด็กชายแสนชัย  ขุนเสถียร
 
1. นายจเร  หนูปลื้ม
2. นายสาคร  เหรียญทอง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัลยา  สิทธิฤทธิ์
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ชูจิตร
3. เด็กหญิงรินรดา  เพชรขำ
4. เด็กหญิงวรรณภา  ดำสุข
5. เด็กหญิงเกวลิน  ชูจิตร
 
1. นายสุจิตต์  เหรียญทอง
2. นางสาคร  เหรียญทอง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย่านดินแดง 1. เด็กชายก้องภพ  อำนาจเจริญชัย
2. เด็กหญิงนริศรา  ชูแก้ว
3. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ฉ่ำนาง
4. เด็กหญิงวิมลวรรณ  ยศศักดิ์
5. เด็กชายศุภณัฐ  ศรพิชัย
 
1. นางสาวกฤษณา  คลิ้งเคล้า
2. นางหนูพา  จารุพันธุเศรษฐ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อพระ 1. เด็กหญิงนิชา  เลื่อนสุวรรณ
2. เด็กชายภูริวัติ  ทองขาว
3. เด็กหญิงวรรณิดา  แก้วทอง
4. เด็กหญิงสุภัทสรา  เพชรอาวุธ
5. เด็กหญิงเจนจิรา  เพชรสุข
 
1. นางพรพิมพ์  วัฒนะโภคา
2. นางรัตนาภรณ์  เกื้อเดช
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลายศอก 1. เด็กหญิงพิมพ์ฤดี  นกแก้ว
2. เด็กหญิงรุ่งวิภา  รสเกลี้ยง
3. เด็กหญิงวิลาวัณย์  ดำบ้านใหม่
4. เด็กหญิงสุณิศา  คงพิทักษ์
5. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  รสเกลี้ยง
 
1. นางปราณี  หอมรักษ์
2. นางสาวเพียงเพ็ญ  ขวัญชุม
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไสท้อน 1. เด็กหญิงปริญกร  ทิพย์ศิริ
2. เด็กหญิงวริศรา  คงเพ็ง
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  มะคีรินทร์
4. เด็กหญิงสุกัญญา  วิเท่ห์
5. เด็กหญิงสุภัสสรา  จันทร์ตุ้ง
 
1. นายจริต  ชุมสวัสดิ์
2. นางธนารัตน์  หนูรักษา
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เพ็งสกุล
2. เด็กหญิงจิตติมา  งามสิงห์
3. เด็กหญิงฐิติยา  แก้วพิพ้ฒน์
4. เด็กหญิงณชนก  คลาดนาน
5. เด็กชายณทชัย  วงศ์อดิรัตน์
6. เด็กหญิงณริสสา  บัวคำ
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  แช่ม
8. เด็กหญิงปิยฉัตร  ณ บางช้าง
9. เด็กหญิงพิมพิศา  แก้วเจริญ
10. เด็กชายภาสกร  ศรีลาเทพย์
11. เด็กชายมาโนช  ดำสุข
12. เด็กชายอดิศร  กิมเสาร์
13. เด็กชายอนุชา  แก้วเจริญ
14. เด็กชายอนุวัช  ชัยสวัสดิ์
15. เด็กหญิงอารยา  มูสิกสังข์
16. เด็กหญิงเปรมฤดี  ทองอุ่น
 
1. นางลัลน์ลลิต  บัวแก้ว
2. นางสาวเพ็ญนภา  วุ่นชุม
3. นายจำลอง  ภู่ทองคำ
4. นางสาวสุมนา  หลักหนองบัว
5. นางตรีนุช  ภูวสุสมบัติ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอินทการาม 1. เด็กชายกิตติภณ  เนาว์นาน
2. เด็กชายชลธิชาติ  เพชรอาวุธ
3. เด็กชายชุติพนธ์  พุฒทอง
4. เด็กชายณรงค์ชัย  บุญพรัอม
5. เด็กหญิงธนัชชา  สอาด
6. เด็กหญิงนริศรา  รักเมือง
7. เด็กหญิงนันท์ชพร   แก้วมณี
8. เด็กชายปัณณณัฐ  รุ่งเรือง
9. เด็กชายพงศโรจน์  นาคกุล
10. เด็กหญิงพรพรรณ  คงด้วง
11. เด็กชายมนต์มนัส  นาคกุล
12. เด็กหญิงวารุณี  วีสี
13. เด็กชายศุภณัฐ  กุลศิริ
14. เด็กหญิงสุภาวดี  พิทักษ์โยธา
15. เด็กชายอนาวิน  ใสพริก
16. เด็กหญิงอมรรัตน์  พรมผัน
17. เด็กหญิงอมราพร  วารีวาณิชย์
18. เด็กหญิงอัยรา  สาหร่าย
19. เด็กหญิงอาลิสา  ศิริโภคพัฒน์
20. เด็กชายเมธัส  ชัยยศ
 
1. นางสาวเบญจพร   บุญหรอ
2. นายสมยศ  แก้วนิรัตน์
3. นางลัดดา  โกละกะ
4. นางพจมาศ  จันทราธรกุล
5. นางพรทิพย์  ทองตำลึง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอินทการาม 1. เด็กหญิงศานตยา  กู้เมือง
 
1. นางสุนิสา  พุทธศรี
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ 1. เด็กหญิงวันวิสา  บุญคง
 
1. นางสาวรัตนา  สมใจหมาย
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง 1. เด็กหญิงธนวรรณ  คชสิทธิ์
 
1. นางสาลิณี  เวชกุล
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  แซ่หลี
2. เด็กชายอัฐพงษ์  ทองคำ
 
1. นางสาวสุพรรณี  ฮั่นสกุล
2. นางนันทวรรณ  โชติช่วง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1. เด็กหญิงกัญยารัตน์  ศรีทองปลอด
2. เด็กชายณัฐพล  วรพัฒน์
 
1. นางกมลพรรณ  หนูปลื้ม
2. นายอรรณพ  อุดมพิทยาคม
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางรูป 1. นางสาวรุ่งทิวา   ชาญบำรุง
2. เด็กชายอดิศร  ศรีนะพรม
 
1. นางอนุษา   ศิลปวิศาล
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 95.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนปราง 1. เด็กหญิงกฤติยา  ไชยยศ
2. เด็กชายกฤตเมธ  หนูมาก
3. เด็กหญิงกุลพิชญา  เพ็งสกุล
4. เด็กหญิงณัฐการณ์  จิณโนภาส
5. เด็กหญิงณัฐนันท์  ขวัญพุฒิ
6. เด็กชายพีรพล  เติมเต็ม
7. เด็กชายภูวเดช  โฉมงามดี
8. เด็กหญิงลดาวรรณ  ช่วยศรีสวัสดิ์
9. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  บัวทอง
10. เด็กชายอภิเดช  รอดเอียด
 
1. นางสาวนันทิดา  สร้อยหอม
2. นางสาวยุวนารถ  เรืองนวล
3. นายพชรพล  สุพรรณ์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประตูพลิก 1. เด็กหญิงกมลลักษ์  เถื่อนเหมือน
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ปานตู
3. เด็กหญิงภิรดา  ภาพชมพู
4. เด็กหญิงวิจิตรา  รัตนพงศ์
5. เด็กหญิงสลินทิพย์  คงสรรพ
6. เด็กหญิงสาวิตรี  อุตรพรม
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  ถิ่นสะท้อน
8. เด็กหญิงสุทธินุช  เขียวสวัสดิ์
9. เด็กหญิงสุภาพร  หอมสวัสดิ์
10. เด็กหญิงอรัญญา  ทองฉิม
 
1. นางสาววิมล  บุญสม
2. นางจิตราพร  จริยพงศ์
3. นางภรณ์จินดา  หมายปาน
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 84.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ว่องย่อง
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  มีพร้อม
3. เด็กหญิงชลมาศ  บุญมา
4. เด็กหญิงพิมลพรรณ  เรืองรอด
5. เด็กหญิงรจนา  รักษายศ
6. เด็กหญิงรัชฎาทิพย์  ไกรสิทธิ์
7. เด็กหญิงวันเพ็ญ  สมนิล
8. เด็กหญิงวีรดา  โยธาตรี
9. เด็กหญิงศิริญากรณ์  สุวรรณะ
10. เด็กหญิงสุจินดา  พังทูล
11. เด็กหญิงสุธาทิพย์  บัวบาล
12. เด็กหญิงอรทัย  เดชหนุน
13. เด็กหญิงอรทัย  ดอนมุงคุณ
14. เด็กหญิงอังคณา  แก้วมณี
15. เด็กหญิงเสาวนีย์  พลพินิจ
 
1. นายเสนีย์  เกษร
2. นางสาวพรรณี  น้อยเต็ม
3. นางชนัญชิตา  บุรินทร์กุล
4. นางสาวอุไรวรรณ  หนูดำ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิตประชาราษฎร์ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  แซ่จั้ง
2. เด็กหญิงฉันชนก  ยินดี
3. เด็กหญิงนภัสกร  แซ่จั้ง
4. เด็กหญิงปัณศญากร  ทองคำ
5. เด็กหญิงพัณณิตา  มาลี
6. เด็กหญิงภานุมาส  พรรณทองดี
7. เด็กหญิงลลิตา  มีสาคร
8. เด็กหญิงวัลภา  เพ็ชระ
9. เด็กหญิงสิรินภา  จันทร์แก้ว
10. เด็กหญิงสุดารัตน์  กระบิล
11. เด็กหญิงหฤทชนัน  แก้วกรอ
12. เด็กหญิงหฤทย์ชญา  แก้วกรอ
13. เด็กหญิงอติกานต์  คำคง
14. เด็กหญิงอภิรดี  แก้วศรีมล
15. เด็กหญิงอารีวรรณ  จันทร์เชาว์
 
1. นายภานุวัฒน์  จรูญสนองกิจ
2. นายศุภกิจ  ขันฑะสีมาเฉลิม
3. นางนพวรรณ  โพธิ์เพชร
4. นายสมเกียรติ  ประสมแก้ว
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1. เด็กหญิงนาระดา  พรหมสวัสดิ์
2. เด็กหญิงบุณยาพร  มาลาสัย
 
1. นายสุธรรม  หลินมา
2. นายสุรินทร์  เมืองช่วย
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง 1. เด็กหญิงชนิสรา  เดชพงษ์
2. เด็กหญิงฝันฤดี  สมนิล
 
1. นายเสนีย์  เกษร
2. นายสุชาติ  วงศ์เสถียร
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนนิยม 1. เด็กหญิงกรภัทร  วระชินา
 
1. นายถิรเดช  หล่อพันธ์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนสูง 1. เด็กหญิงธาริดา  สรรเพชร
 
1. นายสงวนชัย  ตันจะโข
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 1. เด็กชายวรภัทร์  เติมเต็ม
 
1. นายบุญชัย  แซ่เลียบ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาสาร 1. เด็กชายศักดา  ใจอ่อน
 
1. นายชิตพล  วงค์ศรีชา
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนสูง 1. เด็กชายดิษฐพน  เดชอรุณ
 
1. นายสงวนชัย  ตันจะโข
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประตูพลิก 1. นางสาวอรนุช  ปานตู
 
1. นายนโรตม์  วรจินต์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ศรีน้อย
 
1. นายบุญชัย  แซ่เลียบ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาสาร 1. เด็กชายอัครพล  ชิงโส
 
1. นายรังสันต์  ทรัพย์อุปการ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหน้าเขา 1. เด็กหญิงชลธิชา  อนุพัฒน์
2. เด็กหญิงพัชรีญา  บุญเชิด
 
1. นางสาวกฤษณา  เยื้อนจันทึก
2. นางสาวรัตนา   นาคมุสิก
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยา 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  จงจิตร
2. เด็กหญิงกาญจนา  แตงมีแสง
 
1. นายชิงชัย  พิทักษ์
2. นางนิภา  เจริญพร
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงกิ่งการ  นางแก้ว
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  ชัยภักดี
 
1. นายบุญชัย  แซ่เลียบ
2. นางสาวศศิธร  ทองนะ
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาสาร 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ทรัพย์หนุน
 
1. นายรังสันต์  ทรัพย์อุปการ
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสองแพรก 1. เด็กหญิงณัฐวดี  นวลจุ้ย
2. เด็กชายธรรมรัตน์  สุ่ยเซ็ง
3. เด็กชายปริภัทร  รัตนาจารย์
 
1. นางพิไลลักษณ์  แสงพรหม
2. นางสาวรจนา  ตุลพันธ์
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยล่วง 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ปาลสุวรรณวัฒน์
2. เด็กชายศรัญย์  บุญโก
3. เด็กชายเฉลิมพักตร์  ประเสริฐเวชศักดิ์
 
1. นางปราณีต  ศรีพัฒน์
2. นางขนิษฐา  ยะโส
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประตูพลิก 1. เด็กชายธีรพงศ์  หนูอ่วม
2. เด็กชายธีรภัทร  นามโนน
3. เด็กชายเกรียงไกร  ทองบุตร
 
1. นางสาววิมล  บุญสม
2. นางสาวหทัยรัตน์  คชเดช
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ฉอำ
 
1. นางพริ้มเพรา  บุปผา
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลายศอก 1. เด็กชายภานุพงค์  หอมรักษ์
 
1. นายธนศักดิ์  ลิ่มหลัก
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ 1. เด็กชายเขมทัต  จันทร์ชาตรี
 
1. นางสาวพรทิพย์  ลียวัฒนานุพงศ์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1. เด็กหญิงพัชราพร  ปรีชา
 
1. นางศิริเพ็ญ  สิขิวัฒน์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  เสสน
 
1. นางสาวพรทิพย์  ลียวัฒนานุพงศ์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1. เด็กชายโรจนะ  แซ่เตื้อง
 
1. นางศิริเพ็ญ  สิขิวัฒน์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ 1. เด็กชายกฤติพงศ์  วงค์นาศรี
 
1. นางสาวพรทิพย์  ลียวัฒนานุพงศ์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1. เด็กหญิงศุภกานต์  บุญเรือง
 
1. นางศิริเพ็ญ  สิขิวัฒน์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ 1. เด็กชายอดิสรณ์  พิมพ์ลอย
 
1. นางสาวพรทิพย์  ลียวัฒนานุพงศ์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางรูป 1. เด็กหญิงพิยดา  บำรุงศรี
 
1. นายวรกฤษณ์  พงษ์พะกิจ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนนิยม 1. เด็กหญิงจันทรรัตน์  เมฆาสูตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงช่อเพชร  สุขอนันต์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนนิยม 1. เด็กหญิงจันทรกานต์  เมฆาสูตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงช่อเพชร  สุขอนันต์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ 1. เด็กหญิงบุษบา  ดำปาน
 
1. นางสาวพรทิพย์  ลียวัฒนานุพงศ์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้อง 1. เด็กหญิงอรอุมา  ทิศรอด
 
1. นางสาวพาขวัญ  จังอินทร์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  เส็นหละ
 
1. นางสาวพรทิพย์  ลียวัฒนานุพงศ์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางรูป 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  พรหมรักษา
 
1. นายวรกฤษณ์  พงษ์พะกิจ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้อง 1. เด็กชายอติศักดิ์  บุญศรี
 
1. นางสาวยุรวรรณ  ชินวงศ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางรูป 1. เด็กชายวิษณุ  ถาวรวงษ์
 
1. นายอัมเรศฤทธิ์  อัคคี
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  บุญมี
 
1. นางพริ้มเพรา  บุปผา
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้อง 1. เด็กหญิงรัตติกาล  พงษ์พิชิต
 
1. นางสาวพาขวัญ  จังอินทร์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้อง 1. เด็กหญิงกัลญากร  จอมเกาะ
2. เด็กหญิงจันจิรา  ปลอดอ่อน
3. เด็กหญิงณัฐริกา  ดีใหม่
4. เด็กชายณัฐวุฒน์  สมหมาย
5. เด็กชายพงษ์พัทร  เทพี
6. เด็กหญิงศตพร  เสือทอง
7. เด็กชายอติศักดิ์  บุญศรี
8. เด็กหญิงอรวิสา  พังยาง
9. เด็กหญิงไอรยเรศ  แก่นจันทร์
 
1. นายวุฒิไกร  เลื่อนแป้น
2. นางสาวพาขวัญ  จังอินทร์
3. นางอรทัย  รสจันทร์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางรูป 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชูนวน
2. เด็กชายกันตภณ  กลั่นพิกุล
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  ลือสวัสดิ์
4. เด็กชายธราเทพ  หอมรูป
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  พรหมรักษา
6. เด็กหญิงพิยดา  บำรุงศรี
7. เด็กชายวิษณุ  ถาวรวงษ์
8. เด็กชายสิทธิโชค  ต่างสี
9. เด็กหญิงอารี  นันทบุตร
 
1. นายวรกฤษณ์  พงษ์พะกิจ
2. นายอัมเรศฤทธิ์  อัคคี
3. นายอุดมพร  ฉิมดี
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม 1. เด็กหญิงกรองทอง  ตะปาน
2. เด็กหญิงกวินธิดา  เผือกสวัสดิ์
3. เด็กชายกวีสยาม  รวบทองหลาง
4. เด็กหญิงกัญญาวีร์  รวบทองหลาง
5. เด็กหญิงปวีณธิดา  บุญใย
6. เด็กหญิงปัณฑิกา   จันทร์นฤเบศ บุญศรีนุ้ย
7. เด็กหญิงพรรัมภา  ทองรักษ์
8. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ฉอำ
9. เด็กหญิงวรัทยา  มัชฉากิจ
10. เด็กชายวราพล  เซ่งอิ่ม
11. เด็กชายวีรภาพ  พิทักษ์เรืองเวช
12. เด็กหญิงศศิภา  รักเมือง
13. เด็กชายอชิระ  เพชรสงค์
14. เด็กชายอัครพล  อ่อนเพ็ชรคง
15. เด็กหญิงอาทิตยา  บุญมี
 
1. นางพริ้มเพรา  บุปผา
2. นางมุกดา  จันทร์นฤเบศ บุญศรีนุ้ย
3. นางสาวนิภาพร  ส่งพล
4. นางสาวศศิธร  ศิรินาโพธิ์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้อง 1. นางสาวกุลสตรี  ทิพย์เกิด
2. เด็กหญิงจันทิมา  มากใหม่
3. นายณัฐวุฒิ  จันทวีรัตน์
4. นายธนกฤต  สุขเกษม
5. เด็กหญิงรัตติกา  สังข์คร
6. เด็กหญิงรัตติกาล  พงษ์พิชิต
7. เด็กชายศรายุทธ  รักษายศ
8. เด็กหญิงสายชล  รุ่งเช้า
9. เด็กหญิงสุกัญญา  ปลอดอ่อน
10. เด็กหญิงสุทธิดา  ปะหินา
11. เด็กหญิงสุโรชา  สมล่ำ
12. เด็กชายอดิเทพ  แก้วเจริญ
13. นางสาวอรอุมา  ทิศรอด
14. เด็กชายอวศาสตร์  พังยาง
15. เด็กหญิงอุนิสา  ฮาตวงศ์
 
1. นายวุฒิไกร  เลื่อนแป้น
2. นายจรัญ  ทองปัสโนว์
3. นางสาวพาขวัญ  จังอินทร์
4. นางสาวสุุวิมล  ปานเอียด
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 88.44 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม 1. เด็กหญิงกรองทอง  ตะปาน
2. เด็กหญิงกวินธิดา  เผือกสวัสดิ์
3. เด็กชายกวีสยาม  รวบทองหลาง
4. เด็กหญิงกัญญาวีร์  รวบทองหลาง
5. เด็กหญิงปัณฑิกา   จันทร์นฤเบศ บุญศรีนุ้ย
6. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ฉอำ
7. เด็กหญิงวรัทยา  มัชฉากิจ
8. เด็กชายวีรภาพ  พิทักษ์เรืองเวช
9. เด็กหญิงศศิภา  รักเมือง
10. เด็กชายอชิระ  เพชรสงค์
11. เด็กชายอัครพล  อ่อนเพ็ชรคง
12. เด็กหญิงอาทิตยา  บุญมี
 
1. นางพริ้มเพรา  บุปผา
2. นางสาวนิภาพร  ส่งพล
3. นางมุกดา  จันทร์นฤเบศ บุญศรีนุ้ย
4. นางสาวศศิธร  ศิรินาโพธิ์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้อง 1. นายณัฐวุฒิ  จันทวีรัตน์
2. นายธนกฤต  สุขเกษม
3. เด็กชายพีรนัฐ  เกตุเห่ง
4. เด็กหญิงรัตติกา  สังข์คร
5. เด็กหญิงรัตติกาล  พงษ์พิชิต
6. เด็กชายศรายุทธ  รักษายศ
7. เด็กหญิงสุกัลยา  ปลอดอ่อน
8. เด็กหญิงสุทธิดา  ปะหินา
9. เด็กชายอดิเทพ  แก้วเจริญ
10. เด็กชายอภิสิทธิ์  คุณทวี
11. เด็กชายอวศาสตร์  พังยาง
12. เด็กหญิงอุนิสา  ฮาตวงศ์
 
1. นายวุฒิไกร  เลื่อนแป้น
2. นางสาวพาขวัญ  จังอินทร์
3. นายไชยยุทธ  คงอภัย
4. นางสาวยุรวรรณ  ชินวงค์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย่านดินแดง 1. เด็กชายกฤษณัฎฐ์  ชูแก้ว
2. เด็กหญิงณรีย์รัตน์  แซ่ลิ่ม
3. เด็กหญิงทิพวรรณ์  วงษ์สุบรรณ์
4. เด็กหญิงธนพร  บุญวงศ์
5. เด็กหญิงธนัชชา  ช่วยฉวาง
6. เด็กหญิงธนาทิพย์  บุญวงศ์
7. เด็กหญิงธัญญาวดี  ทองคำ
8. เด็กหญิงธีรนาฎ  ตีสิงห์
9. เด็กชายนนทชัย  ทับควนชุม
10. เด็กหญิงนัชชนันท์  จีนเมือง
11. เด็กหญิงนิธินารถ  ราชรักษ์
12. เด็กชายปฏิณัฐพงษ์  ชิตกุล
13. เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุภาพร
14. เด็กชายพลศรุต  เพชรเรือนทอง
15. เด็กหญิงพิมพิศา  ศรีดา
16. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ชาวบ้านกร่าง
17. เด็กหญิงวรรณษา  ชาญอินทร์
18. เด็กหญิงศุภมาศ  ประกอบแก้ว
19. เด็กหญิงอมลดา  รัตนา
20. เด็กหญิงอารยา  เพชรจุ้ย
 
1. นายสุรเชษฐ  วัชรจิตตานนท์
2. นางปาจรีย์  แก้วทองเมือง
3. นายยุทธพงษ์  ศิริรัตน์
4. นายศักดิ์ศรี  รักษ์ธรรม
5. นางสุภัคสิริ  ตันติกานต์กุล
6. นางสุจิตรา  เกตุแก้ว
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนใหม่ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  สำราญจิตร
2. เด็กหญิงชลธิชา  วิเศษวุฒิสาร
3. เด็กชายชูเกียรติ  แซ่ย่อง
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  แจ้งสามสี
5. เด็กชายธวัชชัย  คงสันต์
6. เด็กชายธีรภัทร์  แจ้งสามสี
7. เด็กหญิงประพิมพร  วงโพธิสาร
8. เด็กหญิงประพิมพรรณ  วงโพธิสาร
9. เด็กชายพรพิทักษ์  จงจิตร
10. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  ศรีวิสุทธิ์
11. เด็กหญิงภานุชนาถ  สระทองโฉม
12. เด็กหญิงมุธิตา  พงสุวรรณ
13. เด็กหญิงยุวนารถ  ภมรพันธ์
14. เด็กหญิงลักขณา  ชูทอง
15. เด็กหญิงวาสนา  ทองนา
16. เด็กชายศุภชัย  แสงทอง
17. เด็กหญิงสุพัตรา  แซ่ลิ่ม
18. เด็กชายอนุรักษ์  งามดี
19. เด็กหญิงเพ็ญนภา  จันทร์เหมือน
20. เด็กชายไอศวรรย์  ไทยเกิด
 
1. นายประยุทธ  อิสระบูรณะฤทธิ์
2. นายสวัสดิ์  รักนาควน
3. นางกชพร  เกิดปากแพรก
4. นางวนัสฐิกา  อิสระบูรณะฤทธิ์
5. นายธานิตย์  พลัดเมือง
6. นางสาววันเพ็ญ   รักนาควน
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) 1. เด็กชายณรงค์รัตน์  ชลสินธุ์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ปกาศรี
3. เด็กชายธีรภัทร  พลราม
4. เด็กหญิงปริชญาพร  ไกรแก้ว
5. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  จีนศรีคง
6. เด็กหญิงอริสรา  พิศาลภพ
 
1. นายรักไท  ไสยรินทร์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพฤษชาติ 1. เด็กชายกตัญญูู  ทองรอด
2. เด็กหญิงกนกอร  บุญทองคง
3. เด็กหญิงกวินทิพย์  จันทร์ทอง
4. เด็กชายกิตินันท์  หนูแก้ว
5. เด็กชายจักรภัทร  หนูศรีแก้ว
6. เด็กหญิงชญาฎา  จันทร์ทอง
7. เด็กหญิงฐิติชญา  สุทธิพิบูลย์
8. เด็กหญิงฐิตินันท์  รักบำรุง
9. เด็กชายณภัทร  หนูคง
10. เด็กชายณัฐกิตติ์  ศรีบุรินทร์
11. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญปาน
12. เด็กหญิงณัฐริกา  เอียดด้วง
13. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงษ์เสน
14. เด็กชายธนัยนันท์  มากทอง
15. เด็กหญิงธนาวดี  ราชธานี
16. เด็กหญิงธัญลักษณ์  นุ่นสังข์
17. เด็กชายนนทวัฒน์  นนทฤทธิ์
18. เด็กหญิงนันท์นภัส  ด้วงเพชร
19. เด็กหญิงนันท์นภัส  กุลพรหม
20. เด็กหญิงบัณฑิตา  ชัยสวัสดิ์
21. เด็กชายปวริศร์  เพชรชำนาญ
22. เด็กหญิงปอรรัตน์  สุวรรณอาภรณ์
23. เด็กหญิงพิมพิศา  มีแก้ว
24. เด็กหญิงมะลิวรรณ  มณีลดา
25. เด็กหญิงยศวดี  ศาลางาม
26. เด็กหญิงยศวดี  เพชรประดิษฐ์
27. เด็กชายยุทธพงศ์  พริกบุญจันทร์
28. เด็กชายรัชชานนท์  บุญรัตน์
29. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ผิวคล้ำ
30. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  เอียดทุ่ม
31. เด็กชายวิทวัต  ชูกลิ่น
32. เด็กชายวิริทธิพล  หนองลุง
33. เด็กหญิงศิริกันยา  ชูแก้ว
34. เด็กชายศุภโชค  ณฤทธิ์
35. เด็กหญิงสุธาศินีย์  คุ่ยยกสุ่ย
36. เด็กหญิงสุภัสสร  วิเศษกุล
37. เด็กชายอภิรักษ์  จันทร์ทอง
38. เด็กหญิงอรทัย  กาญจนบุตร
39. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ชูสิทธิ์
40. เด็กชายเมธัส  ชัยกูล
 
1. จ.ส.อ.ภานุเดช  ศรีหาวงศ์
2. นางสาวพิมพรรณ์  ศฤงคาร
3. นางลำพอง  สุขช่วย
4. นายพฤษชาติ  สุขช่วย
5. นางสาวสุพิรา  คำวีระ
6. นางสาวศุภวรรณ  จันทร์แก้ว
7. นางสาวปวันรัตน์  ชัยกูล
8. นางษรนารี  เอียดด้วง
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 1. เด็กชายชนะศักดิ์  มุสิกสาร
 
1. นายวีรวัฒน์  ไสยรินทร์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 1. เด็กชายวรรธกร  เขียวอ่อน
 
1. นางสาคร  เหรียญทอง
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาปูน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เช็ก
 
1. นางกมลชนก  สุดใจ
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  มัฎฐาพันธ์
 
1. นายสุจิตต์  เหรียญทอง
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1. เด็กชายศีลศิริ  สุขสมบูรณ์
 
1. นางนิตยา  ปานเจริญ
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาสาร 1. เด็กชายภาณุเดช  รุ่งแสงตะวัน
 
1. นายรังสันต์  ทรัพย์อุปการ
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1. เด็กหญิงผกายมาศ  เพชระ
 
1. นายเหนือหล้า  อินทรเจียว
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 1. นางสาวมุธิตา  สมรูป
 
1. นายสุจิตต์  เหรียญทอง
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1. เด็กชายไวยวัฒน์  ศรีสุขแก้ว
 
1. นางนิตยา  ปานเจริญ
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 1. เด็กชายรัตนพงษ์  พรหมบุตร
 
1. นางสาวศศิธร  ทองนะ
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1. เด็กหญิงศราวดี  ศรพิชัย
 
1. นางวรรณพร  บุญปก
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง 1. เด็กหญิงใบเงิน  รัตนแก้ว
 
1. นายวิสุทธ์  จันทร์ปาน
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1. เด็กชายศีลสิริ  สุขสมบูรณ์
 
1. นางนิตยา  ปานเจริญ
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้อง 1. นายกัมปนาท   เรืองพุ่ม
 
1. นายพณัฏฐ์  สกุลณา
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ยาว 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ภักดีชน
 
1. นางเครือวัลย์  พรหมสวาสดิ์
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลา 1. เด็กหญิงกาญจนี  รามอินทร์
 
1. นางสาวฤดีวรรณ  พิบูลย์สวัสดิ์
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1. เด็กหญิงกมลนิตย์  กุลน้อย
2. เด็กชายชินวัตร  อินทรเจียว
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร  พลทิพย์
4. เด็กหญิงณัฐนิชา  ยิ้มวรรณ
5. เด็กหญิงณัฐรดี  ลักษณะชู
6. เด็กหญิงทิพย์วิมล  จันทร์มณี
7. เด็กหญิงธีร์วรา   พราหมศรีชาย
8. เด็กหญิงบัณฑิตา  ขำปาน
9. เด็กชายศุภณัฐ  แซ่ลิ้ม
10. เด็กชายไรวิน  กระสินธุ์
 
1. นายเหนือหล้า  อินทรเจียว
2. นางสาวชุติกาญจน์  วาสินธุ์
3. นางสาวอมรรัตน์  ไทยเกิด
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1. เด็กหญิงกมลาภรณ์  ประศาสน์กุล
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  ชาสวัสดิ์
3. เด็กหญิงกัญญ์วรา  วรรณทอง
4. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ชามน้อย
5. เด็กชายจตุรพงษ์  สลัดแก้ว
6. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุขศรี
7. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รักชาติ
8. เด็กหญิงณัฏฐาวีรณัน  อั้นเต้ง
9. เด็กหญิงณัฐณิชา  ดุลยาสิทธิพร
10. เด็กชายณัฐนนท์  นาคราย
11. เด็กหญิงธัญชนก  บุญช่วย
12. เด็กหญิงนภัสสร  ธานีรัตน์
13. เด็กหญิงนิชนันท์  ภักดีพรหม
14. เด็กชายพงศธร  โรยร่วง
15. เด็กหญิงพัชริตา  สุดสงวน
16. เด็กหญิงพิชญาภา  ทองจันทร์
17. เด็กหญิงพิชญาวี  รัตนาพล
18. เด็กหญิงพิชญ์สินี  แมนเมือง
19. เด็กหญิงภัทราพร  ลิ่มจารุถาวร
20. เด็กหญิงรวิพร  นวนหนู
21. เด็กหญิงรับขวัญชนก  สนิทใจ
22. เด็กหญิงรุ่งทิวา  คงจร
23. เด็กชายวชิรวุฒิ  หลักซุม
24. เด็กหญิงวาสิตา  มณฑาสกุล
25. เด็กหญิงศุภมาศ  พิทักษ์นิกร
26. เด็กหญิงสุชานรี  อักษรกูล
27. เด็กชายสุระณัฐ  เกิดกุล
28. เด็กชายสุระเดช  เเก้วไทย
29. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ศิริรักษ์
30. เด็กหญิงโชติกา  ถำ้จันทร์
 
1. นางวรรณพร  บุญปก
2. นางสาวปัตมา  จี่พิมาย
3. นางสาวปิยนุช  ขวดทอง
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 1. เด็กชายกฤษฎา  ปานสกุล
2. เด็กหญิงจีรนันท์  เดชอรุณ
3. เด็กชายชลสิทธิ์  ชูชื่น
4. เด็กหญิงฐิติรัตน์  เมืองน้อย
5. เด็กชายณฐพล  ห้องแก้ว
6. เด็กหญิงณัฎฐริณีย์  จันทร์เพชร
7. เด็กหญิงณัฐชยา  ประพันธ์
8. เด็กหญิงธิดารัตน์  คงชู
9. เด็กชายธีรภัทร์  อ้อปิมปา
10. เด็กชายธีรวัฒน์  ชูแก้ว
11. เด็กชายธีรเดช  แถลง
12. เด็กหญิงนันทิกานต์  หนูเหมือน
13. เด็กหญิงนิชชาวัลย์   ภิรมย์
14. เด็กหญิงนุชาดา  ขุนสนิท
15. เด็กหญิงบุญฑิตา  มั่นยืน
16. เด็กหญิงบุษยา  ศักดิ์ชาตรี
17. เด็กหญิงปทุมพร  จรพงศ์
18. เด็กชายประกาศิต  ชนะภัย
19. เด็กชายพงสกร  เพชรเชนทร์
20. เด็กชายภูริวัฒน์  ต้นป้อ
21. เด็กชายรัตนพงษ์  พรหมบุตร
22. เด็กหญิงวิรัลยา  เดชอรุณ
23. เด็กหญิงวิลาสินี  เดชอรุณ
24. เด็กชายศราวุธ  พรหมบุตร
25. เด็กชายศักรินทร์  มากไหม
26. เด็กหญิงศิริทิพย์  พรหมมณี
27. เด็กหญิงสายป่าน  ธรรมโชติ
28. เด็กชายสิทธิพงษ์   ห่อเพชร
29. เด็กหญิงสุธิดา  ใหม่ชุม
30. เด็กหญิงสุนารี  พวงรัตน์
31. เด็กหญิงสุวรรณา  พักคุย
32. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  เพ็งสกุล
33. เด็กชายอนุชิต  ศรีสมโภชน์
34. เด็กชายอภิสิทธิ์  นวลสุทธิ์
35. เด็กหญิงอังคนา  แก้วไทย
36. เด็กชายอัมรินทร์  ประพันธ์
37. เด็กชายเกรียงศักดิ์  อุทัยรัตน์
38. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เพชรชำนาญ
39. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เบื่อน้อย
40. เด็กหญิงํธัญญารัตน์  เทพทุ่งหลวง
 
1. นางสาวศศิธร  ทองนะ
2. นายอรุณ  ปักพงชา
3. นายบุญชัย  แซ่เลียบ
4. นางสาวเสาวณีย์  ครุฑธามาศ
5. นางสาวจุฑามาศ  เทพรักษ์
6. นายอภิสิทธิ์  อภินันทชาติ
7. นางสาวอ้อมฤทัย  สีวันนู
8. นางสาววิสุดา  ส่งศรี
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ 1. เด็กหญิงกชกานต์  ทิพย์ดี
2. เด็กหญิงปรียานุช  แจ้งเศรษฐ
3. เด็กชายพชรพล  ฤทธี
4. เด็กหญิงพิชชาพร  อุปลา
5. เด็กชายภาณุมาศ  กามุณี
6. เด็กชายสิทธิชัย  ฮั่นสกุล
7. เด็กชายอนวัช  รัตนมณี
8. เด็กหญิงอัมพิญา  สุขเกษม
9. เด็กหญิงเกษิณี  ทองแฉล่ม
10. เด็กชายเสฐวุฒิ  โสระเวช
 
1. นางกัลยา  อินทร์เทพ
2. นางณชนก  ชัยสงคราม
3. นางสาวพรประภา  นิรัตน์
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 89.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ 1. เด็กหญิงณัชพร  รักษายศ
2. เด็กหญิงณิชารีย์  สโมสร
3. เด็กหญิงปทิตตา  กองประดิษฐ์
4. เด็กหญิงปนัสญา  อนุพันธ์
5. เด็กหญิงภคพร  ปัดฐานะ
6. เด็กหญิงศรวณีย์  กลับนุ้ย
7. เด็กหญิงสุภาพร  เต็กอ๋อต้ง
8. เด็กหญิงอรวรรณ  กรดนวล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิศจกานต์  อนุพันธ์
2. นางจันทนา  ปานรัตน์
3. นางสาวเรวดี  ขาวบ้านนา
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1 1. เด็กหญิงชนิดาภา  บุญถนอม
2. เด็กหญิงนภาพร  แก้วแสน
3. เด็กหญิงปรารถนา  อ่อนสัมฤทธิ์
4. เด็กหญิงพิมพิศา  กฐินหอม
5. เด็กหญิงวรนุช  อ่อนหวาน
6. เด็กหญิงสุพิชชา  รัตนศิลป์
7. เด็กหญิงสุภัสสร  แดงมูสิก
8. เด็กหญิงสุวนันท์  ปัดถามา
9. เด็กหญิงอธิชนันท์  รัตนเกษร
10. เด็กหญิงอริสรา  ชาวยศ
11. เด็กหญิงเกวลิน  แก้วเกตุพงค์
12. เด็กหญิงเบญจวรรณ  คงสังข์
 
1. นางสาวมลทิรา  รัตนบุรี
2. นางสาวสนธยา  แซ่ลิ้ม
3. นางอุษา  สมภักดี
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ 1. เด็กหญิงณัฐรนันท์  งามจรัส
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  จันทร์ทอง
3. เด็กหญิงปาราวตี  ระวังตา
4. เด็กหญิงพรลภัส  หวานแก้ว
5. เด็กหญิงอภิรดา  พัฒสิน
6. เด็กหญิงอรนลิน  กรีมละ
7. เด็กหญิงอรวรา  จุลละเอียด
8. เด็กหญิงฮารีซา  หะยีเส็นเบ็ญละ
 
1. นางโสภา  ช่วงชุณห์ส่อง
2. นายสมบัติ  นุสันรัมย์
3. นางสิริรัตน์  นาคเดช
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้อง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  คงมี
2. เด็กหญิงขนิษฐา  นิมิชิต
3. เด็กหญิงจันทร์นภา  ชูคง
4. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สโมสร
5. เด็กหญิงหัสฤดี  ดำดวงโรม
6. เด็กหญิงอรษา  ศรีถัด
7. เด็กหญิงแพรวพรรณ  นพรัตน์
8. เด็กหญิงโสภิตา  จิตต์นารี
 
1. นางสาวพาขวัญ  จังอินทร์
2. นางสาวรุ่งระวี  เมฆไลย
3. นายไชยยุทธ  คงอภัย
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไสขรบ 1. เด็กหญิงกัญกมล  สังข์แก้ว
2. เด็กหญิงกาญติมา  ทองรักษ์
3. เด็กหญิงชาลิสา  รักษาวงศ์
4. เด็กชายทรงสิทธิ์  หลิวคง
5. เด็กหญิงพิชญาภัค  เมืองจีน
6. เด็กชายพีระพัฒน์  จำนงค์พันธ์
7. เด็กหญิงภัทราภรณ์  พันธุ
8. เด็กชายภานุวิชญ์  นุ้ยศิริ
9. เด็กชายรัชภูมิ  จันทร์ลา
10. เด็กหญิงรุ่งรัศมี  แก้วเรียง
11. เด็กหญิงวรัญญา  เอียดประดิษฐ์
12. เด็กหญิงศุภิสรา  ศรีพะเนิน
13. เด็กชายสมศักดิ์  หลิวคง
14. เด็กชายสวภัทร  พุฒสุขขา
15. เด็กชายอติชาติ  ชูช่วย
16. เด็กชายอนุวัฒน์  นุ้ยศิริ
 
1. นางมยุรี  ไกรดิษฐ์
2. นางอุรีวรรณ  ชุมขุน
3. นางอรุณศรี  หล่อพันธ์
4. นางสายใจ  สกุลปีบ
5. นายบุญมา  ไกรดิษฐ์
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางรูป 1. เด็กหญิงจันทิมา  น้ำรอบ
2. เด็กหญิงทัศนีย์  ถาวรวงษ์
3. เด็กหญิงภัทราวดี  ไทยกำเหนิด
4. เด็กหญิงยุภา  เพ็ชรพรหม
5. เด็กหญิงวนิสา  สวัสดิโกมล
6. นางสาวศศิธร  เดชะ
7. นางสาวสุทธิ์ฤทัย  รอดสุด
8. นางสาวอนุสรา  แก้วกูล
 
1. นางเปรมสินี  ช่วยดำ
2. นางสาวอนัญมนต์  คณะทอง
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  เหรียญทอง
2. เด็กชายณัฐพล  ชำนาญ
3. เด็กชายวชิรวิทย์  เพชรสงค์
4. เด็กชายอภิรักษ์  ชำนาญ
5. เด็กชายอันดามัน  อ่ำน้อย
 
1. นางนิตยา  ปานเจริญ
2. นายธรรมรัตน์  ชูช่วยสุวรรณ
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กหญิงรัตติกร  รักษายศ
2. เด็กหญิงสุนิตา  คงเมือง
 
1. นายธรรมรงค์  กุลศิริ
2. นางนันทนา  ประไพวรรณ
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจงฮั้ว 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แซ่เค้า
 
1. นางสาวปวีณ์นุช  กุลวัฒนางกูร
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) 1. เด็กหญิงธนพร  พรมสวัสดิ์
 
1. นางสาวเกวลิน  สีใสคำ
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากด่าน 1. นายณัชพงศ์  สุขโสม
 
1. นางสารภี  เทือกสุบรรณ
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากด่าน 1. เด็กหญิงสุนิษา  พุฒนอก
 
1. นางสารภี  เทือกสุบรรณ
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง 1. เด็กชายชวาลโชติชัย  ชุมแก้ว
2. เด็กชายณัฐดนัย  ทองสินธ์
3. เด็กชายนนทชาติ  เจษฎารมย์
4. เด็กชายภูมิน  พรหมด้วง
5. เด็กชายภูริศ  จันทร์ก๊ก
6. เด็กชายศิวกร  ศรีคล้ำ
 
1. นางพรทิพย์  บุญวงศ์
2. นางสาวนิตยา  บุญญาธิการ
3. นางสาวนิภาพร  รักบำรุง
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง 1. นายธัญเทพ  แสงอุทัศน์
2. เด็กชายธีรวัฒน์  จันอาจ
3. นายนพดล  เพ็งสกุล
4. เด็กชายนพดล  จันปาน
5. นายวรเมธ  มาทัพ
6. เด็กชายศรพิชัย  รักษามั่น
7. เด็กชายอภิสิทธิ์  ณะคงค์
8. นายอานนท์  มาลาเวช
 
1. นางสาวนิตยา  บุญญาธิการ
2. นางพรทิพย์  บุญวงศ์
3. นางสาวนิภาพร  รักบำรุง
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 91.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขารักษ์ 1. เด็กหญิงกนกภัทร  คงไสย
2. เด็กหญิงขนิษฐา  เกิดขาว
3. เด็กหญิงณราทิพย์  เพชรมาก
4. เด็กชายณัฐภูมินทร์  ฉิมปากแพรก
5. เด็กชายธนโชติ  เพชรเกื้อ
6. เด็กหญิงพลอยชมพู  ชูช่วย
7. เด็กหญิงวาฑิณี  อาศัย
8. เด็กหญิงศิริวรรณ  ถิ่นพระบาท
9. เด็กหญิงสิริกานต์  ปานศิริ
10. เด็กหญิงหยาดธารทิพย์  คุ้มรักษา
 
1. นายมนตรี  คำทิพย์
2. นางสาวจุรีพร  เวียนวัตร
3. นายสาวิณี  อุ่นเมือง
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนสระ 1. เด็กหญิงกฤติยา  ศรีวิเวก
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  นารัตตะคุ
3. เด็กชายณัฐพงศ์  มาลาเวช
4. เด็กหญิงนิยุดา  เพชรอาวุธ
5. เด็กหญิงปิ่นลดา  ชอบผล
6. เด็กหญิงศิริกาญจน์  หนูทอง
7. เด็กหญิงสุชาดา  แต่งตั้ง
8. เด็กหญิงอภัสรา  เภาเส็น
9. เด็กหญิงอังคณา  คงโอ
 
1. นายธนากร  คงช่วย
2. นางสาวพรทิพย์  หนูเกลี้ยง
3. นางสาวขวัญชนก  สมัย
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองโร 1. เด็กหญิงกัญฑมาศ  รักจันทร์
2. เด็กหญิงพัชลิตา  นิลมาต
3. เด็กหญิงภัทรวดี  ชัยเมือง
4. เด็กหญิงศุภนิดา  แก้วสงค์
5. เด็กหญิงอุบลวรรณ  ถิ่นพระบาท
 
1. นางมณฑกานต์  ชุมช่วย
2. นายวันชนะ  ชูแก้ว
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1 1. เด็กหญิงณัฐฎณิชา  หลอดศิลป์
2. เด็กหญิงสุจิตราภรณ์  ช่วยรักษา
3. เด็กหญิงสุชัญญา  ฤกษ์สม
 
1. นางรัตนาพร  คงกุลทอง
2. นางสาวอุไรวรรณ์  ทรงแก้ว
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  มูณี
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  พรหมทอง
3. เด็กหญิงอธิชา  จันปาน
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  รักษาวงศ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนฤมล  กุลน้อย
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1. เด็กหญิงจิรกร  แถลงสัตย์กุล
2. เด็กชายธาดา  จันทร์เอียด
3. เด็กหญิงปนัดดา  ใยยอง
 
1. นางสาวปิยะดา  จ่าโอษฐ์
2. นางอำภัย  จรเสมอ
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 1. เด็กหญิงปิยดา  พัฒนะประดิษฐ์
2. นางสาวพลอยไพลิน  ศรีชัย
3. นางสาวพิมพิศา  ชินวงศ์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  จิตรพวง
2. นางสาวฉวีวรรณ   หอมรักษ์
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธยาศรม 1. เด็กหญิงชญานิศ  ปานุวงค์
2. เด็กชายศุภณัฐ  ผอมกลัด
 
1. นางกิตติยา  รักชื่อ
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องช้าง 1. เด็กชายปวิตร  สุวรรณรัตน์
2. เด็กหญิงสิริญาตภัสสร์  สุพรรณณรัฏฐ
 
1. นางวันวิสา  บุญช้าง
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 1. นางสาวดาววดี  รักจุ้ย
2. นายภราดร  พุ่มซ้อน
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  หอมรักษ์
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย่านดินแดง 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  โภชากรณ์
2. เด็กหญิงรพีพร  ชาโนจุติ
 
1. นายศักดิ์ศรี   รักษ์ธรรม
2. นางธิดารัตน์  ประจักษ์
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 1. นางสาวชมพูนุช  ไสพริก
2. นายสุริยา  ชูนาค
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  หอมรักษ์
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 1. เด็กหญิงนิรมิต  แก้วละเอียด
2. เด็กหญิงอาทิตยา  พลเมือง
 
1. นายโอม  รัตนพันธ์
2. นางสาวฉวีวรรณ  หอมรักษ์
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลา 1. นางสาวสุนิสา  ถาวร
2. นางสาวเสาวลักษณ์  วงศ์พิพันธ์
 
1. นายวทัญญู  อยู่แสง
2. นางสาวฤดีวรรณ  พิบูลย์สวัสดิ์
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุขช่วย
2. เด็กหญิงเนตรนภาวรรณ  มากสวน
 
1. นายโอม  รัตนพันธ์
2. นางสาวฉวีวรรณ  หอมรักษ์
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 1. เด็กชายพีรพล  เพชรมุข
2. เด็กชายวรวุฒิ  คงชะวัน
 
1. นางสาวบุบผา  พรมหลง
2. นางสาวสมใจ  ด้วงทอง
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย่านดินแดง 1. เด็กหญิงจิดาภา  โภชากรณ์
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ฉ่ำนาง
 
1. นางสาวศิริพร  ทองเดช
2. นางธิดารัตน์  ประจักษ์
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้อง 1. นางสาวปรารถนา  รักษายศ
2. นางสาวเกตุวริน  รักษา
 
1. นายกิตติศักดิ์  สอนนุชา
2. นางสาวสุวิมล  ปานเอียด
 
158 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เทียนแก้ว
2. เด็กหญิงจันทร์ทิมา  จีนหลำ
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  แผ่นศิลา
 
1. นางสาวนฤมล  คงทอง
2. นายบุญโช  อำนวย
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย่านดินแดง 1. เด็กชายกฤติธีกรณ์  ศรีทองสม
2. เด็กชายกฤษฎา  ทองทา
3. เด็กชายภัทรินทร์  อภัยวงศ์
 
1. นางจิรวรรณ  อังศุชวาลวงศ์
2. นางฐิตาพร  ภักดีใหม่
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  วิเชียร
2. เด็กชายธนวัฒน์  หัสตุด
3. เด็กชายอนุชา  อาบทอง
 
1. นายจเร  หนูปลื้ม
2. นายพรพจน์  รู้จำ
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย่านดินแดง 1. เด็กชายปิยะวิทย์  ช่วยคงมา
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  ขันธะวิชัย
3. เด็กชายศราวุฒิ  สัมพันธ์
 
1. นางสุมนตนา  ธีระเมฆานันท์
2. นางธิดารัตน์  ประจักษ์
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 1. เด็กชายฐานันดร  ธราพร
2. เด็กชายพัชรพงษ์  ศร๊น้อย
3. เด็กชายภราดร  เลี่ยมแก้ว
 
1. นายจเร  หนูปลื้ม
2. นายพรพจน์  รู้จำ
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากด่าน 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   คุ้มวงศ์
2. เด็กหญิงสุพรรณี  พวงคำ
3. เด็กชายอมรินทร์  กุลเพ็ง
 
1. นางเพียงใจ  นิลพัฒน์
2. นางจิราภรณ์  คงทิพย์
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1. เด็กชายธนนันท์  ชูมณี
2. เด็กชายศราวุฒ    แผ่นศิลา
3. เด็กชายอนุชิต  แต่งตั้ง
 
1. นายทนงศักดิ์  บุญคล่อง
2. นางกิ่งดาว  ช้างกลาง
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย่านดินแดง 1. เด็กชายชาตรี  เพ็ชรคง
2. เด็กชายธีรวุฒิ  แก้วแจ่ม
3. เด็กชายศราวุธ  สัมพันธ์
 
1. นางวัชรี  ลิ่มวงค์สวัสดิ์
2. นายยุทธพงษ์  ศิริรัตน์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  เสนคง
2. เด็กชายนฤพล  แตงมีแสง
3. เด็กชายประกาศิต  จันทร์ปลี
 
1. นายธรรมรงค์  กุลศิริ
2. นายดำเนิน  แย้มแก้ว
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประตูพลิก 1. เด็กหญิงธนพร  เกิดทรัพย์
2. เด็กหญิงพรรวษา  เขียวสวัสดิ์
3. เด็กหญิงวันวิษา  ซัง
 
1. นางสาวเบญจาภา  เบญจธรรมธร
2. นางสุดสวาท  วิจิตรโสภา
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประตูพลิก 1. นางสาวกัลยารัตน์  งามตรง
2. นางสาวมนัสชนก  คลิ้งทอง
3. นางสาวอรัญญา  เวทยา
 
1. นางสุดสวาท  วิจิตรโสภา
2. นางสาวเบญจาภา  เบญจธรรมธร
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงกอร์บแก้ว  ทองพันธ์
2. เด็กหญิงณัฐลิณีย์  หนูภูมี
3. เด็กหญิงนนท์นัดดา  มากอินทร์
4. เด็กหญิงนฤมล  จันทรา
5. เด็กหญิงปฐมา  พิโรจน์
6. เด็กหญิงมัตธณิตาศ์  พยุหะ
 
1. นางกาญจนา  กาญจนกีรณา
2. นางสาวจุฑามาศ  เทพรักษ์
3. นางอัญชลี  หนูปลื้ม
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงจันทนิภา  นุ้ยเจริญ
2. เด็กหญิงธิยะดา  ชูช่วยสุวรรณ
3. เด็กหญิงศศิธร  ประพันธ์
4. เด็กหญิงศุภิสรา  จันทร์วงศ์
5. เด็กหญิงอรสา  นุ้ยเจริญ
6. เด็กหญิงเกวลิน  ตาแสง
 
1. นางกาญจนา  กาญจนกีรณา
2. นางสาวจุฑามาศ  เทพรักษ์
3. นางอัญชลี  หนูปลื้ม
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ติณพันธ์
2. เด็กชายธนเทพ  เต็กอ๋อต้ง
3. เด็กหญิงอรนุช  เข็มเพชร
 
1. นางประภา  รัตนพันธ์
2. นางแววมณี  บุตรเรืองศักดิ์
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประตูพลิก 1. นางสาวกัลยารัตน์  งามตรง
2. นางสาวมนัสชนก  คลิ้งทอง
3. นางสาวอรัญญา  เวทยา
 
1. นายจิรัฐ  ธีระเมฆานันท์
2. นางสาวหทัยรัตน์  คชเดช
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาตอก 1. เด็กหญิงนันทิชา  ทานตะวัน
2. เด็กหญิงวาสนา   ใจงาม
3. เด็กหญิงสุภารัตน์  เชื่องช้าง
 
1. นางอำพร  ศุภศรี
2. นางรัตนา  พัฒนสิงห์
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  นิลสุวรรณ
2. นายชินวัตร  ธรฤทธิ์
3. นายณัฐพล  สุขช่วย
 
1. นายสันตสิริ  จันทรา
2. นางเนาวรัตน์  ด้วงนุ่ม
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ชูทับ
2. เด็กชายนวพล  จันทร์สมบูรณ์
3. เด็กหญิงสุชาวดี  มากใหม่
 
1. นางวิพาภรณ์  วิชัยดิษฐ
2. นางสุวรรณี  ชีวศุภกร
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  พวงเจริญ
2. เด็กชายอดิศักดิ์  มากบุญ
3. เด็กชายอโนชา  คะตะวงค์
 
1. นางจินดา  ยกทอง
2. นางสุนันทา  สาบุตร
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธยาศรม 1. เด็กหญิงกัลยกร  โปรานานนท์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  หนูศรีแก้ว
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ปานศิริ
 
1. นางสาลี  วงศ์ท่าเรือ
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  ศรีระวิ
2. เด็กหญิงสุจารี  คีรีทอง
3. เด็กหญิงอารยา  แก้วเจริญ
 
1. นางเนตรชนก  นุ่นแก้ว
2. นางอุมาพร  พัฒพันธ์
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธยาศรม 1. เด็กหญิงกิ่งชนก  นาคแกมทอง
2. เด็กหญิงธนิษฐา  ตาลำ
3. เด็กหญิงบุษราคัม  คงทรัพย์
 
1. นางอุษณา  ทิพย์ประชาบาล
2. นางดวงประทีป  มีเดช
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ศรีเนียม
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ภักดีชน
3. เด็กชายอดิศักดิ์  มากบุญ
 
1. นางจินดา  ยกทอง
2. นางศศิธร  สุขสงค์
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมิตรประชาราษฎร์ 1. เด็กหญิงธนารีย์  พงประสิทธิ
2. เด็กหญิงรุ่งวิลาวรรณ  วงค์พิพันธ์
3. เด็กชายอาทิตย์  สุทธิ์เนตร
 
1. นางสุดฤทัย  ทองดี
2. นางนฤมล  ทิมชำนาญ
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องช้าง 1. เด็กชายจิรศักดิ์  พันธ์เล็ก
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  รักการ
3. เด็กหญิงศริญญา  ทวีแก้ว
 
1. นางจีระวรรณ  สรรเสริญ
2. นางลั่นทม  ศิริวัฒโน
 
183 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนงรัตน์ 1. เด็กหญิงกัญญาพร  นุ่นแก้ว
2. เด็กหญิงนภิสา  ทองมาก
3. เด็กชายพุฒิเมธ  วัฒนกูล
 
1. นางสาวสุภารัตน์  ถาวรภักดี
2. นางสุดารัตน์  พัฒนสิงห์
 
184 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย่านดินแดง 1. เด็กชายวิวัฒน์  หล่อพันธ์
2. เด็กหญิงอริสา  ทับทุ่ง
3. เด็กหญิงเบ็ญจมาศ  สัมฤทธิ์
 
1. นางสาววิไล  บัวผิน
2. นางสาวสายฝน  โกงเหลง
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองตาล 1. เด็กชายภูวดล  จินนุภาษ
 
1. นางจิตตินันท์   ปรีชา
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองจัน    
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองตาล 1. เด็กหญิงแพรวาห์  เพชรคง
 
1. นางจิตตินันท์  ปรีชา
 
188 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองจัน 1. เด็กชายธีระพล  ศรีภักดี
 
1. นางยุพเยาว์  เทือกสุบรรณ
 
189 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองตาล 1. เด็กชายภูวดล  จินนุภาษ
 
1. นางสาวณัฐชยา  แสงจันทร์
 
190 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 1. นายมินธาดา  อำภาสุวรรณ์
 
1. นางสาวถนอมนวล   ศรีเมือง
 
191 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองตาล 1. เด็กหญิงสุพรรษา  เฮงสกุล
 
1. นางสาวณัฐชยา   แสงจันทร์
 
192 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองจัน 1. เด็กชายธีระพล  ศรีภักดี
 
1. นางยุพเยาว์  เทือกสุบรรณ
 
193 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองตาล 1. เด็กชายสีหนาท  หีตทอง
 
1. นางจิตตินันท์   ปรีชา
 
194 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายทอง 1. เด็กชายภานุพงษ์  ทรงแก้ว
 
1. นายสมจิตร  จันทพันธ์
 
195 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไสดง 1. เด็กชายเดชาวัต  หนูเอียด
 
1. นางกาญจนา  เสสิตัง
 
196 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพฤษชาติ 1. เด็กชายภูวนนท์  ผุดวัฒน์
 
1. นางสาวพิมรรณ  ศฤงคาร
 
197 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 1. เด็กหญิงทิพวัลย์  ภักดี
 
1. นางสาวเกษร  วรรณโชติ
 
198 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขานิพันธ์ 1. เด็กชายกรวิชญ์  กลัดทอง
 
1. นางสาววีรยา  เสาธงเพชร
 
199 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง 1. เด็กชายกฤษน  คงสกุล
2. เด็กหญิงนาเดีย  คงสมบูรณ์
3. เด็กชายอาคม  สมนิล
 
1. นางจรรยา  ขุนล่ำ
2. นางนพวรรณ  ไชยปันดิ
 
200 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไสดง 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ประดิษฐนิยม
2. เด็กชายเทพมณฑล  เทพชู
 
1. นางกาญจนา  เสสิตัง
2. นายพันธ์ศักดิ์  คงวิจิตร
 
201 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1. เด็กชายชาญณรงค์  อาจนะ
2. เด็กหญิงอาทิมา  คงเรือง
 
1. นางกมลพรรณ  หนูปลื้ม
2. นายอรรณพ  อุดมพิทยาคม
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางปาน 1. เด็กชายนทีเทพ  ปรีชา
 
1. นางวรรณี  อินทรทัต
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้อง 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  สงโสม
 
1. นายกิตติศักดิ์  สอนนุชา
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาสาร 1. เด็กชายวรรณโชติ  บุญแก้ว
 
1. นางอุษณี  โชติช่วง
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 1. นายพรชัย  ชัยสวัสดิ์
 
1. นางสาวถนอมนวล   ศรีเมือง
 
206 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยวนปลา 1. เด็กชายทรงพล  น้อยชาตรี
 
1. นายธีรศักดิ์  รักษาวงศ์
 
207 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 1. นายมินธาดา  อำภาสุวรรณ์
 
1. นางสาวถนอมนวล   ศรีเมือง
 
208 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางรูป 1. เด็กชายธีรพันธ์  โสดา
 
1. นายศักดิ์ระวี  ไชยขันธุ์
 
209 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1. เด็กชายวุฒิชัย  ราชจินดา
 
1. นางปริศนา  รักสถาน
 
210 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองตาล 1. เด็กชายสีหนาท  หีตทอง
 
1. นางจิตตินันท์   ปรีชา
 
211 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากด่าน 1. เด็กชายพรพัฒน์  นาคสวาท
 
1. นางสาวผกามาศ  เชื่องช้าง
 
212 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองตาล 1. เด็กชายภูวดล  จินนุภาษ
 
1. นางสาวณัฐชยา  แสงจันทร์
 
213 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากด่าน 1. นางสาวดวงฤดี  เทพอักษร
 
1. นางพรรณเพ็ญ  แขดวง
 
214 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาปูน 1. เด็กหญิงอภิสรา  พังทูล
 
1. นางกมลชนก  สุดใจ
 
215 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้อง 1. เด็กชายสมพร  ชูแก้ว
 
1. นายพนัฏฐ์  สกุลณา
 
216 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองตาล 1. เด็กชายภูวดล  จินนุภาษ
 
1. นางจิตตินันท์   ปรีชา
 
217 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชายอุดมศักดิ์  คำแก้ว
 
1. นายธรรมรงค์  กุลศิริ
 
218 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองฉนวน 1. เด็กหญิงกันตพิชญ์  ส้มเกลี้ยง
 
1. นางวิภารัตน์  ทรงแก้ว
 
219 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองจัน 1. เด็กหญิงสิรินภา  แย้มนัยนา
 
1. นางยุพเยาว์  เทือกสุบรรณ
 
220 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1. เด็กชายวงศ์ศกรณ์  จันทร์แก้ว
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  ทินชิณพงศ์
 
221 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุด 1. เด็กชายกันตพงศ์  พยัคฆา
2. เด็กชายจักรกฤษ  แก้วอำรัตน์
3. เด็กชายจิรายุ  ชูจิตร
4. เด็กชายธีรวัฒ  เจริญสุข
5. เด็กชายภูวฤทธิ์  จิตรเพชร
6. เด็กหญิงวรรณวิษา  เพ็งบัวแก้ว
7. เด็กชายสุพจน์  ขวัญกลับ
 
1. นางฐิติพรรณ  ศุทธางกูร
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเยาวลักษณ์   ชูศรี
3. นางสาวอัมพวัลย์  แสงจันทร์
 
222 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมบูรณ์ประชาสรรค์ 1. เด็กชายจิรศักดิ์  ศรียาภัย
2. เด็กชายวรท  ด้วงช่วย
3. เด็กหญิงสุริษา  ด้วงช่วย
 
1. นางสาวจุรารัตน์  พรหมมินทร์
2. นางสุมาลี  นาควิโรจน์
 
223 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไสขรบ 1. เด็กหญิงพัณณิตา  เกตุบุรี
2. เด็กหญิงลักษณาวดี  โชติพูนธนะ
3. เด็กหญิงเกวลิน  คงแป้น
 
1. นางสาวพรวิไล  ทิพย์สุวรรณ
2. นางสาวณัฐภรณ์  อติชาต
 
224 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย่านดินแดง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไทรแก้ว
2. เด็กชายธนาธิป  สกุณา
3. เด็กชายอรรคเดช  ส้มเกลี้ยง
 
1. นางวัชรี  ลิ่มวงค์สวัสดิ์
2. นางสาวจิตพวรรณ  กระเชิญรัมย์
 
225 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประตูพลิก 1. เด็กชายพงศักดิ์  นวลสุทธิ์
2. เด็กชายพีรพีฒน์  พันทวี
3. เด็กชายอนาวิล  เพ็งบัวแก้ว
 
1. นางสาวกาญจนา  ถิรพัฒนาพร
2. นางสาวเบญจาภา  เบญจธรรมธร
 
226 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 1. เด็กชายณฐภัทร  บำรุงศรี
2. เด็กหญิงนาตติญา  ภักดีราช
3. เด็กหญิงพรทิพย์  เสาวคนธ์
 
1. นางสาวเสาวนีย์  เสนขวัญแก้ว
2. นางสาวศิริวรรณ  มากสุวรรณ์
 
227 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองโหยน 1. เด็กหญิงกรวิภา  ชูรักษ์
2. เด็กชายเก่งการ  จูดเมือง
 
1. นางนิตยา  ทองมาก
2. นางวิภาวี  อินทรสุวรรณ
 
228 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้อง 1. เด็กชายธีระยุทธ์  ทองจิต
2. เด็กชายวิทย์ษณุ  หนูไชยยันต์
 
1. นายกิตติศักดิ์  สอนนุชา
2. นางสาวรุ่งระวี  เมฆไลย
 
229 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางปาน 1. เด็กชายจักรภัทร  ลิ้มอรัญ
2. เด็กชายนทีเทพ  ปรีชา
 
1. นางจริยา  พุฒทอง
2. นางวรรณี  อินทรทัต
 
230 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ยาว 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  จันทร์พร้อย
2. เด็กหญิงยุวธิดา  มงกุฎแก้ว
 
1. นางสาวโอปอล์  เพชรชิต
2. นางสาวเบญจมาศ  ศรีชุม
 
231 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 1. เด็กชายธนกฤต  ดิษฐปาน
2. เด็กชายธนพล  เสริฐล่อง
 
1. นายโอม  รัตนพันธ์
2. นายเกรียงศักดิ์  บูรพา
 
232 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลา 1. เด็กชายรังสิมันต์  ห้วยสม
2. เด็กชายอดิศักดิ์  สุขแก้ว
3. เด็กชายเชษฐา  ใยยอง
 
1. นายสันตสิริ  จันทรา
2. นางสุทิรา  กระสายสินธ์
 
233 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ุบุญกล่ำ
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  ทิพย์ดี
3. เด็กชายภูวนาถ  คงนวล
 
1. นางสาวขนิษฐา  จิรานันท์
2. นางจรรยา  ดำอินทร์